Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Nachlazení a kašel

ACC LONG 600MG šumivé tablety 20

ACC LONG 600MG šumivé tablety 20

Naleznete v 16 lékárnách

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Alternativou ušetříte až 68 %
Cena od 158 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ACC LONG
Kód SÚKL:
0132878
Léčivá látka:
ACETYLCYSTEINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SANOMUX 600MG šumivé tablety 20
SANOMUX
600MG šumivé tablety 20

cena od 79 Kč

Na jednotce ušetříte až:
50 %
ACC 200 NEO 200MG šumivé tablety 20
Méně účinné látky
ACC 200 NEO
200MG šumivé tablety 20

cena od 49 Kč

Na jednotce ušetříte až:
68 %
ACC LONG 600MG šumivé tablety 20
ACC LONG
600MG šumivé tablety 20

cena od 153 Kč

Na jednotce ušetříte až:
3 %
SANOMUX 600MG šumivé tablety 10
Menší balení
SANOMUX
600MG šumivé tablety 10

cena od 69 Kč

Na jednotce ušetříte až:
12 %
ACC LONG 600MG šumivé tablety 20
ACC LONG
600MG šumivé tablety 20

cena od 181 Kč

Na jednotce dražší o:
14 %
ACC LONG INSTANT 600MG POR PLV SCC 10
Menší balení
Jiná forma
ACC LONG INSTANT
600MG POR PLV SCC 10

cena od 65 Kč

Na jednotce ušetříte až:
17 %
ACC 200 200MG CPS DUR 20
Méně účinné látky
Jiná forma
ACC 200
200MG CPS DUR 20

cena od 55 Kč

Na jednotce ušetříte až:
65 %
MUCOBENE 600MG POR GRA SOL SCC 10
Menší balení
Jiná forma
MUCOBENE
600MG POR GRA SOL SCC 10

cena od 72 Kč

Na jednotce ušetříte až:
8 %

sp.zn. sukls193660/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC LONG šumivé tablety acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je ACC LONG a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC LONG užívat 3. Jak se ACC LONG užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak ACC LONG uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je ACC LONG a k čemu se používá ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů). Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem a u předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách. Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice. U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu a u mukoviscidózy smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC LONG užívat Neužívejte přípravek ACC LONG:  jestliže jste alergický (á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku ACC LONG se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste diabetik, před zahájením užívání tohoto přípravku se poraďte s lékařem. Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (StevensůvJohnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem. Opatrnosti je třeba, pokud máte bronchiální astma nebo pokud jste trpěl (a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy. Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Další léčivé přípravky a přípravek ACC LONG Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání ACC LONG a antitusik (léky tlumící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání ACC LONG a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC LONG pouze na přímé doporučení lékaře. Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí ACC LONG užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef). Při současném užívání ACC LONG a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. Přípravek ACC LONG s jídlem a pitím Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. Přípravek ACC LONG obsahuje laktózu a sodík Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku v jedné šumivé tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 3. Jak se ACC LONG užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 14 let užívají 1krát denně 1 šumivou tabletu. U nemocných s mukoviscidózou s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může lékař zvýšit denní dávku acetylcysteinu na 800 mg. Aby se u chronického zánětu průdušek a u mukoviscidózy dosáhlo profylaktického účinku vůči infekcím, měla by být léčba u těchto onemocnění dlouhodobá. Délku léčby určí lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. Přesné dávkování v těchto případech vždy určí lékař. Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná v 1/2 sklenice vody. Roztok se užívá brzy po rozpuštění tablety; vzhledem k tomu, že přípravek je stabilizován kyselinou askorbovou, je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety, tabletu lze také rozpustit v teplé vodě. Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. Jestliže jste užil (a) více přípravku ACC LONG, než jste měl (a) Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl (a) užít ACC LONG Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):  Reakce přecitlivělosti  Bolesti hlavy  Hučení v uších  Zrychlený tep  Pokles krevního tlaku  Zánět ústní sliznice  Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost  Kopřivka, vyrážka, otok, svědění  Horečka Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):  Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):  Anafylaktické reakce až šok  Krvácení Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená shlukování krevních destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak ACC LONG uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření: 2 roky Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co ACC LONG obsahuje Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě. Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, mannitol (Ph.Eur.), laktosa, kyselina askorbová (vitamín C), natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, ostružinové aroma. Jak ACC LONG vypadá a co obsahuje toto balení ACC LONG jsou bílé, kulaté, hladké tablety s půlící rýhou a s vůní po ostružinách. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Balení: Plastová tuba: 20 šumivých tablet Upozornění: Text na tubě je v německém jazyce. Na tubě je nalepena etiketa s českým překladem textu. Držitel rozhodnutí o registraci: Hexal AG, Holzkirchen, Německo Výrobce: Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, Německo Souběžný dovozce: RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2015

doprava od 59 Kč
Skladem
158 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
158 Kč
doprava od 55 Kč
Info v obchodě
164 Kč
doprava od 55 Kč
Info v obchodě
164 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
165 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
165 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
165 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
165 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
169 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
169 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
173 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
173 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
174 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
174 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
175 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
175 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
175 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
175 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
179 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
179 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
180 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
180 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
181 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
181 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
183 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
183 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
183 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
183 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
185 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
185 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
187 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
187 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace