Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Nachlazení a kašel

ACC LONG INSTANT 600MG POR PLV SCC 10

ACC LONG INSTANT 600MG POR PLV SCC 10

Naleznete v 13 lékárnách

Alternativou ušetříte až 62 %
Cena od 65 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ACC LONG INSTANT
Kód SÚKL:
0172830
Léčivá látka:
ACETYLCYSTEINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SANOMUX 600MG šumivé tablety 20
Větší balení
Jiná forma
SANOMUX
600MG šumivé tablety 20

cena od 79 Kč

Na jednotce ušetříte až:
39 %
SANOMUX 600MG šumivé tablety 10
Jiná forma
SANOMUX
600MG šumivé tablety 10

cena od 69 Kč

Na jednotce dražší o:
6 %
MUCOBENE 600MG POR GRA SOL SCC 10
Jiná forma
MUCOBENE
600MG POR GRA SOL SCC 10

cena od 72 Kč

Na jednotce dražší o:
10 %
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG šumivé tablety 10
Jiná forma
ACETYLCYSTEIN DR.MAX
600MG šumivé tablety 10

cena od 99 Kč

Na jednotce dražší o:
52 %
ACC LONG 600MG šumivé tablety 10
Jiná forma
ACC LONG
600MG šumivé tablety 10

cena od 99 Kč

Na jednotce dražší o:
52 %
ACC LONG 600MG šumivé tablety 20
Větší balení
Jiná forma
ACC LONG
600MG šumivé tablety 20

cena od 181 Kč

Na jednotce dražší o:
39 %
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG šumivé tablety 10
Jiná forma
ACETYLCYSTEIN DR.MAX
600MG šumivé tablety 10

cena od 119 Kč

Na jednotce dražší o:
83 %

1 Sp.zn.sukls156397/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC Long Instant 600 mg perorální prášek v sáčku acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Bez porady s lékařem neužívejte ACC Long Instant déle než 14 dní. - Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek ACC Long Instant a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC Long Instant užívat 3. Jak se přípravek ACC Long Instant užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek ACC Long Instant uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek ACC Long Instant a k čemu se používá Přípravek ACC Long Instant obsahuje léčivou látku acetylcystein a v dýchacích cestách zkapalňuje vazký hlen. Přípravek ACC Long Instant se používá k uvolnění hlenu a k usnadnění vykašlávání při onemocněních dýchacích cest s vazkým hlenem. Tento přípravek mohou užívat pouze dospělí. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC Long Instant užívat Neužívejte přípravek ACC Long Instant 2 • jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Děti do 2 let nesmějí tento přípravek užívat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku ACC Long Instant se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • máte změny na kůži V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byl velmi vzácně hlášen výskyt závažných kožních reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Pokud se nově objeví kožní a slizniční změny, je nutno se bezodkladně poradit s lékařem a užívání acetylcysteinu ihned vysadit. • máte bronchiální astma • máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (gastrointestinální vředy) v anamnéze nebo pokud je máte nyní • trpíte hypersenzitivitou na histamin U těchto pacientů je nutno se vyhnout dlouhodobější léčbě, protože přípravek ACC Long Instant má na metabolismus histaminu vliv a může vést k příznakům intolerance (např. bolesti hlavy, vasomotorická rhinitida, svědění). • trpíte nesnášenlivostí fruktózy, protože tento přípravek obsahuje sorbitol. • máte fenylketonurii, protože tento přípravek obsahuje zdroj fenylalaninu. • nejste schopni vykašlávat hlen Užívání přípravek ACC Long Instant, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění hlenu v průduškách a k jeho zvýšené tvorbě. Pokud nejste schopen(schopna) dostatečně vykašlávat, musí Váš lékař přijmout příslušná opatření. Přípravek ACC Long Instant se nesmí užívat při selhání jater nebo ledvin, aby se zamezilo dalšímu přísunu dusíkatých látek. Děti a dospívající Mukolytika (léky usnadňující vykašlávání) mohou ztížit průchodnost dýchacích cest u dětí mladších 2 let vzhledem k fyziologickým charakteristikám dýchacích cest a omezené schopnosti vykašlávat hleny. Proto mukolytika nesmí být podávána dětem mladším 2 let. ACC Long Instant není vhodný pro dospívající a děti. Jsou dostupné jiné lékové formy. Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Instant Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To platí zejména pro: • léčiva mírnící kašel (antitusika) Kombinované užívání přípravku ACC Long Instant s léčivy mírnícími kašel může v důsledku sníženého kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné snížení průchodnosti dýchacích cest v důsledku hromadícího se neodkašlávaného hlenu. K této kombinované léčbě je nutná zvláště 3 pečlivá diagnóza. Je nezbytně nutné, abyste se předtím, než tuto kombinaci začnete používat, poradil(a) se svým lékařem. • antibiotika Aby se zabránilo tomu, že antibiotika ovlivní účinnost acetylcysteinu, musí se antibiotika užívat odděleně a v intervalu nejméně 2 hodin. To neplatí pro léčivé přípravky s léčivými látkami cefiximem nebo lorakarbefem. Žádná z těchto látek interakci nevykázala a lze je s acetylcysteinem užívat současně. • aktivní uhlí Užívání aktivního uhlí může účinnost acetylcysteinu snižovat. • glyceryl-trinitrát Po současném užití glyceryl-trinitrátu a acetylcysteinu byla hlášena zesílená dilatace (rozšíření) cév a snížené účinky krevních destiček. Váš lékař Vás bude sledovat kvůli snížení krevního tlaku, což by mohlo být závažné a může se projevovat bolestmi hlavy. Laboratorní testy Sdělte svému lékaři, že užíváte přípravek ACC Long Instant, pokud podstupujete testy na následující látky, protože je přípravek může ovlivnit: • salicyláty: léky k léčbě bolestí, zánětu nebo revmatismu • ketolátky v testech moči Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. • Těhotenství Jelikož ohledně používání acetylcysteinu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti, přípravek ACC Long Instant byste v těhotenství měla užívat, pouze pokud to lékař považuje za absolutně nezbytné. • Kojení Ohledně vylučování acetylcysteinu do mléka nejsou k dispozici žádné informace. Přípravek ACC Long Instant byste proto v období kojení měla užívat, pouze pokud to lékař považuje za absolutně nezbytné. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není známo, že by acetylcystein ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, nebo má na tyto činnosti vliv jen zanedbatelný. Přípravek ACC Long Instant obsahuje sorbitol a aspartam Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 4 Tento léčivý přípravek obsahuje zdroj fenylalaninu (aspartam). Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 3. Jak se přípravek ACC Long Instant užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka, pokud lékař nepředepsal jinak, je 1 sáček jednou denně. Způsob použití Perorální prášek z jednoho sáčku přípravku ACC Long Instant se vkládá přímo na jazyk. Prášek podporuje tvorbu slin, a proto jej lze snadno polknout. Mějte prosím na paměti, že perorální prášek se nesmí před polknutím žvýkat. Lze jej užívat bez vody. Starší a oslabení pacienti Pacienti s omezeným kašlacím reflexem (starší a oslabení pacienti) mají tento perorální prášek užívat nejlépe ráno. Délka užívání • ACC Long Instant se bez porady s lékařem nesmí užívat déle než 14 dní. • Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Instant, než jste měl(a) Při předávkování se může objevit podráždění žaludku a střevního traktu, jako jsou bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení a průjem. Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky intoxikace nebyly dosud pozorovány, a to ani při silném předávkování. Pokud však podezření na předávkování přípravkem ACC Long Instant existuje, informujte prosím svého lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) přípravek ACC Long Instant užít Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Prostě užijte svou další dávku v obvyklou dobu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 5 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek ACC Long Instant ihned přestaňte užívat a obraťte se na svého lékaře, pokud se objeví známky alergické nebo závažné kožní reakce. Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí • alergické reakce (svědění a tvorba kopřivky, silný otok podkoží (angioedém) a kožní vyrážka) • zrychlený tep (tachykardie) • pokles krevního tlaku (hypotenze) • bolesti hlavy • zvonění v uších (tinnitus) • zánět sliznice dutiny ústní, bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení a průjem • horečka Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí • dušnost, zúžení průdušek – převážně u pacientů s nadměrně aktivním bronchiálním systémem při bronchiálním astmatu • trávicí poruchy (dyspepsie) Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí • těžké alergické reakce, až do šoku • těžké kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom • výskyt krvácení (hemoragie), částečně v souvislosti s hypersenzitivními reakcemi Není známo, četnost nelze z dostupných údajů určit • hromadění vody v obličeji (edém obličeje) Pokud se známky hypersenzitivní reakce (viz výše) objeví znovu, přípravek ACC Long Instant se nesmí znovu užívat. V takovém případě se prosím obraťte na lékaře. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek ACC Long Instant uchovávat 6 Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:, na sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek ACC Long Instant obsahuje - Léčivou látkou je acetylcysteinum. Jeden sáček obsahuje acetylcysteinum 600 mg. - Pomocnými látkami jsou tripalmitin, polysorbát 65, sorbitol (E421), xylitol, bezvodá kyselina citronová , dihydrogen-citronan sodný, magnesium-citrát, sodná sůl kroskarmelosy, aspartam (E951), ostružinové aroma (obsahuje vanilin; maltodextrin; glukonolakton; sorbitol; bezvodý, koloidní oxid křemičitý; mannitol (E421); uhličitan hořečnatý), magnesium-stearát. Jak přípravek ACC Long Instant vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek ACC Long Instant je bílý až lehce nažloutlý prášek nebo snadno se rozpadající hrudky (pokud se vyskytují), s vůní ostružin, případně lehce po síře. Přípravek ACC Long Instant je balen v sáčku. Jeden sáček obsahuje 1,6 g prášku. Velikosti balení: 8, 10, 14, 20, 30, 60, 90 sáčků Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika Výrobce Hermes Arzneimittel GmbH, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Rakousko Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika ACC Long Instant Nizozemsko Acetylcysteine Sandoz 600 mg, poeder voor oraal gebruik in sachet 7 Rakousko Husten ACC DIREKT 600 mg - Pulver zum Einnehmen im Beutel Bulharsko АЦЦ Директ 600 mg перорален прах Kypr N-Acetylcysteine Sandoz Německo ACC® akut 600 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel Estonsko ACC Long Španělsko Acetilcisteína Sandoz Care 600 mg polvo oral Chorvatsko Fluimukan Direkt 600 mg oralni prašak u vrećici Maďarsko ACC Instant 600 mg belsőleges por Itálie Acetilcisteina Sandoz Litva ACC Direct 600 mg geriamieji milteliai paketėlyje Lotyšsko Acetylcysteine Sandoz 600 mg pulveris iekšķīgai lietošanai Polsko ACC Optima Active Portugalsko Acetilcisteína Sandoz Rumunsko ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic Slovinsko FLUIMUKAN DIREKT 600 mg peroralni prašek v vrečici Slovenská republika ACC Long Instant Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 8. 2017.

doprava od 65 Kč
Skladem
65 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
65 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
68 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
68 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
71 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
71 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
107 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
107 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
112 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
112 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 65 Kč
Info v obchodě
135 Kč
doprava od 65 Kč
Info v obchodě
135 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
149 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace