Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Vitamíny a minerály

ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE 1000MG šumivé tablety 20

ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE 1000MG šumivé tablety 20

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím.

Alternativou ušetříte až 80 %
Cena od 113 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE
Kód SÚKL:
0067459
Léčivá látka:
ACIDUM ASCORBICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn.: sukls212958/2012 a sp.zn.: sukls9732/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE 1 000 mg Šumivé tablety acidum ascorbicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujte další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Blutorange užívat 3. Jak se Additiva Vitamin C Blutorange užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Additiva Vitamin C Blutorange uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím. Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství, a v období kojení V období zvýšených nároků organizmu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s lékařem. Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při zvýšené hladině cholesterolu v krvi, u jaterních onemocnění s městnáním žluči, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVAT Neužívejte Additiva Vitamin C Blutorange jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající Upozornění a opatření Před užitím Additiva Vitamin C Blutorange se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Blutorange. Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů. Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky. Děti a dospívající Přípravek ADDITIVA Vitamin C Blutorange není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let). Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C. Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Blutorange Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou etinylestradiol (hormonální antikoncepce), léky snižující krevní srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin B12, flufenazin (k léčbě schizofrenie), deferoxamin, disulfiram či mexiletin. Kyselina acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů. Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje azobarviva (oranžová žluť a azorubin), sorbitol a sodík. Tento přípravek obsahuje pomocné látky oranžovou žluť a azorubin, které mohou způsobit alergické reakce. 3 Tento přípravek obsahuje 13,95 mmol (nebo 320,87 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně. Šumivá tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije. Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Blutotrange, než jste měl(a) Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Blutorange Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UCHOVÁVÁT Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo tubě za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek pokud si všimnete změněného vzhledu tablet. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě. Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, azorubin, indigokarmín. Jak Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel). Velikost balení: 20 šumivých tablet Držitel rozhodnutí o registraci: Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo Výrobce: Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.6.2015 Další zdroje informací Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz

doprava od 49 Kč
info v obchodě
113 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
113 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
126 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
126 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace