Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

ALGESAL 100MG/G+10MG/G krém 50G

ALGESAL 100MG/G+10MG/G krém 50G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Tento lék je lokální analgetikum a antirevmatikum. Algesal krém obsahuje kombinaci účinných látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Salicylát působí proti bolesti, protizánětlivě a zmírňuje otok.

Alternativou ušetříte až 41 %
Cena od 125 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ALGESAL
Kód SÚKL:
0125442
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

ALGESAL 100MG/G+10MG/G krém 100G
Větší balení
ALGESAL
100MG/G+10MG/G krém 100G

cena od 146 Kč

Na jednotce ušetříte až:
41 %

1/4 sp. zn. sukls260379/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Algesal, krém Diethylamini salicylas, myrtecainum. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Algesal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algesal používat 3. Jak se přípravek Algesal používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Algesal uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK ALGESAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Tento lék je lokální analgetikum a antirevmatikum. Algesal krém obsahuje kombinaci účinných látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Salicylát působí proti bolesti, protizánětlivě a zmírňuje otok. Myrtekain snižuje svalové napětí a působí místní znecitlivění. Účinné látky jsou rychle a úplně vstřebány kůží a působí přímo na postiženou oblast. Nástup účinků po nanesení krému je rychlý. Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů, pokud lékař nedoporučil fixační obvaz. Při drobných pohmožděninách, výronech a vyvrknutích můžete použít Algesal bez porady s lékařem. Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Algesal - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na salicyláty, myrtekain nebo na kteroukoli další složku přípravku Algesal, na látky s podobným účinkem nebo jiné látky (např. lokální anestetika). Přípravek 2/4 nesmí být aplikován na sliznice, do očí, na porušenou kůži, tj. na popáleniny, kožní onemocnění s výpotkem, exémy, infikované nebo otevřené rány nebo rány pod uzavřeným (okluzivním) obvazem. Upozornění a opatření Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algesal je zapotřebí - u pacientů se sníženou činností ledvin - u těhotných a kojících žen Výše uvedené skupiny pacientů používají přípravek pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře. Děti do 12 let by neměly Algesal krém používat. O bezpečnosti používání přípravku v této věkové kategorii není dostatek údajů. Další léčivé přípravky a přípravek Algesal Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Antikoagulační (protisrážlivý) účinek heparinu a perorálních antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může být při současném podání přípravku Algesal zvýšen, i když při kožním podání jsou hladiny salicylátů v krvi podstatně nižší než při perorálním podání. Jiné místní přípravky (krémy, masti, gely) bez porady s lékařem nepoužívejte. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné a kojící ženy používají přípravek Algesal pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. Důležité informace o některých složkách přípravku Algesal Přípravek obsahuje účinnou látku, která může způsobit pozitivní výsledek při dopingové kontrole sportovců. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte dvakrát až třikrát denně menší množství krému na postižená místa a vtírejte do kůže. Po použití přípravku si umyjte ruce. Jestliže se do 3 dnů obtíže nezmírní, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Algesal, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 3/4 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Algesal použít, aplikujte jej jakmile si vzpomenete a dále pokračujte podle doporučeného dávkovacího schématu. Neaplikujete zdvojenou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Algesal Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Algesal je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout kontaktní alergická reakce z přecitlivělosti, obvykle spojená se svěděním, zčervenáním nebo s kopřivkou. Při podráždění kůže přerušte používání krému a poraďte se o dalším postupu s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK ALGESAL UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Algesal obsahuje - Léčivými látkami jsou diethylamini salicylas 5 g, myrtecainum 0,5 g v 1 tubě o obsahu 50 g. - Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol- monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda. 4/4 Jak přípravek Algesal vypadá a co obsahuje toto balení Algesal je homogenní krémově bílý krém s levandulovou vůní. Jedna tuba obsahuje 50 g nebo 100 g krému. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.10.2016

doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
169 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
169 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace