Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Nachlazení a kašel

AMBROSPRAY 5% 50MG/G sprej 13ML

AMBROSPRAY 5% 50MG/G sprej 13ML

Naleznete v 25 lékárnách

Ambrospray 5% obsahuje léčivou látku ambroxol-hydrochlorid a je řazen do skupiny přípravků, nazývaných mukolytika, které vedou k tvorbě řidšího hlenu (bronchiálního sekretu) a usnadňují vykašlávání. Ambrospray 5% se užívá k léčbě akutních (náhle vzniklých) a chronických (vleklých) onemocnění dolních a horních cest dýchacích, vyvolaných poruchami tvorby hlenu, jeho ztíženým transportem a vylučováním, jako např. záněty průdušek, průduškové astma, záněty vedlejších nosních dutin, záněty hrtanu a další.

Cena od 139 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
AMBROSPRAY 5%
Kód SÚKL:
0169041
Léčivá látka:
AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/5 sp.zn. sukls95406/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele AMBROSPRAY 5% Orální sprej ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3- 4 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek AMBROSPRAY 5% a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMBROSPRAY 5% užívat 3. Jak se přípravek AMBROSPRAY 5% užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek AMBROSPRAY 5% uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek AMBROSPRAY 5% a k čemu se používá Ambrospray 5% obsahuje léčivou látku ambroxol-hydrochlorid a je řazen do skupiny přípravků, nazývaných mukolytika, které vedou k tvorbě řidšího hlenu (bronchiálního sekretu) a usnadňují vykašlávání. Ambrospray 5% se užívá k léčbě akutních (náhle vzniklých) a chronických (vleklých) onemocnění dolních a horních cest dýchacích, vyvolaných poruchami tvorby hlenu, jeho ztíženým transportem a vylučováním, jako např. záněty průdušek, průduškové astma, záněty vedlejších nosních dutin, záněty hrtanu a další. Přípravek je vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem. Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen po poradě s lékařem. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3- 4 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMBROSPRAY 5% užívat 2/5 Neužívejte přípravek AMBROSPRAY 5% - jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - u dětí mladších 6 let Upozornění a opatření V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrospray 5% užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin Pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo těžkou poruchou funkce jater, konzultujte používání přípravku s lékařem. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin může dojít ke kumulaci metabolitů ambroxol-hydrochloridu, jež jsou tvořeny v játrech, a to v důsledku pomalejšího odstraňování z organismu. U některých vzácně se vyskytujících onemocnění průdušek, které jsou spojeny s nadměrnou tvorbou a hromaděním hlenu, by se Ambrospray 5% měl používat pod dohledem lékaře. Další léčivé přípravky a Ambrospray 5% Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat Současné podávání přípravku Ambrospray 5% s léky tlumícími kašel (antitusika) může způsobit nadměrné hromadění hlenu v dýchacích cestách, a proto se nedoporučuje. Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel. Současné podávání přípravku Ambrospray 5% s některými antibiotiky (amoxicillin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) zlepšuje jejich průnik do plicní tkáně a zvyšuje jejich koncentraci v hlenu dýchacích cest, čehož se využívá k léčebným účelům. AMBROSPRAY 5% s jídlem a pitím Přípravek AMBROSPRAY 5% aplikujte během jídla nebo po jídle. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O případném užívání přípravku v průběhu těhotenství se vždy poraďte s lékařem. V prvních třech měsících těhotenství se užívání přípravku nedoporučuje. Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka a proto se podávání přípravku Ambrospray 5% u kojících matek nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů AMBROSPRAY 5% nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. 3/5 Ambrospray 5 % obsahuje ethanol Ambrospray 5% obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. 3. Jak se přípravek AMBROSPRAY 5% užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka je: Děti ve věku 6 až 12 let: 1-2 vstřiky 2-3 krát denně. Lze aplikovat maximálně 4 vstřiky za den (odpovídá 40 mg ambroxol-hydrochloridu). Dospělí a dospívající starší 12 let: 3-4 vstřiky 3 krát denně. Maximální denní dávka je 12 vstřiků, které odpovídají 120 mg ambroxol-hydrochloridu. Tyto dávky jsou doporučeny první 2-3 dny léčby. Poté je dávku možné snížit na 2-3 vstřiky 3 krát denně. Ambrospray 5% není určen dětem mladším 6 let. Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin: U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater se poraďte s lékařem, jak upravit dávkování přípravku Ambrospray 5%. Způsob podání Ambrospray 5 % je určen pouze k orálnímu podání (podání ústy). Aplikujte nejlépe během jídla nebo po jídle. Délka užívání přípravku nepřesahuje obvykle 7- 14 dní. Jestliže se příznaky onemocnění nezlepší po 7 dnech užívání přípravku u dospělých a po 3 – 4 dnech u dětí, poraďte se s lékařem. Návod k použití: 1. Používejte lahvičku v kolmé poloze. 2. Při prvním použití spreje nasměrujte trysku spreje mimo obličej a stlačte píst pevně dolů 3- 4krát, dokud se neobjeví jemný sprej. Pumpička je nyní připravena k užití. 3. Namiřte trysku proti široce otevřeným ústům a stlačte píst opět dolů. Jedno stlačení uvolňuje jeden střik. Vstříkněte do ústní dutiny a polkněte. 4. Po aplikaci odpovídajícího počtu střiků otřete trysku spreje kapesníčkem, čímž zabráníte ucpání trysky. 5. Nezkoušejte strkat cokoliv do konce pístu. Pokud dojde k ucpání trysky, vraťte sprej svému lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více přípravku AMBROSPRAY 5% než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Dojde-li náhodně k užití více dávek, vyhledejte ihned lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AMBROSPRAY 5% V případě vynechání dávky si aplikujte další dávku tak, jak je uvedeno v návodu. 4/5 Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté: mohou postihovat až 1 osobu z 10 Pocit na zvracení Méně časté: mohou postihovat až 1 osobu ze 100 Zvracení, průjem, bolest břicha, trávicí obtíže Vzácné: mohou postihovat až 1 osobu z 1 000 Reakce z přecitlivělosti Vyrážka, kopřivka Sucho v ústech a dýchacích cestách, zvýšená tvorba slin, zvýšená sekrece z nosu, zácpa a obtíže při močení Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). Zřídka se mohou vyskytnout otoky obličeje, dušnost, horečka a třesavka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek AMBROSPRAY 5% uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc. 5/5 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí 6. Obsah balení a další informace Co přípravek AMBROSPRAY 5% obsahuje Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 1 g přípravku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 50 mg 1 vstřik obsahuje ambroxoli hydrochloridum 10 mg Dalšími složkami jsou trometamol, makrogol-15 hydroxystearát, glycerol, draselná sůl acesulfamu, xylitol, natrium-benzoát, levomenthol, amonium-glycyrrhizát, bezvodý ethanol, roztok hydroxidu sodného 0,001 mol/l, čištěná voda Jak přípravek Ambrospray 5 % vypadá a co obsahuje toto balení Ambrospray 5 % je bezbarvý až nažloutlý mírně zakalený roztok lehce mentolové vůně Balení: lahvička z jantarového skla s dávkovací mechanickou pumpičkou, krabička. Velikost balení: 13 ml a 25 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Gewerbestrasse 18-20, 2102 Bisamberg, Rakousko Výrobce: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., Miláno, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 4.2019

doprava od 49 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
141 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
141 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
147 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
147 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
150 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
150 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
151 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
151 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
151 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
151 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
152 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
152 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
153 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
153 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
156 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
156 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
158 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
158 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
164 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
164 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace