Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

ANGIN-HEEL S  tablety 50

ANGIN-HEEL S tablety 50

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 149 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ANGIN-HEEL S
Kód SÚKL:
0069068
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

TRAUMEEL  tablety 50
Rozdílné složení
TRAUMEEL
tablety 50

cena od 159 Kč

Na jednotce dražší o:
6 %

1 sp.zn. sukls221742/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Angin-Heel S, tablety Homeopatický léčivý přípravek Léčivé látky: Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0 mg, Belladonna D4 60,0 mg. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat 3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte dle rady odborníka na homeopatii. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANGIN- HEEL S UŽÍVAT Neužívejte přípravek Angin-Heel S - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Angin-Heel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Angin-Heel S Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 2 Řížení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Angin-Heel S nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Angin-Heel S obsahuje 300 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechají se rozpustit pod jazykem. Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace (slinění). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Angin-Heel S obsahuje 3 Léčivými látkami jsou: Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg. Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy. Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem. Velikost balení: 50, 250, 750 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2- 4 76532 Baden-Baden, Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Email: office@peithner.cz Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015.

doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
160 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
160 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace