Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zánětlivá onemocnění

BAYFLEX 1178MG potahované tablety 30

BAYFLEX 1178MG potahované tablety 30

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Alternativou ušetříte až 36 %
Cena od 289 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
BAYFLEX
Kód SÚKL:
0169888
Léčivá látka:
NATRII GLUCOSAMINI SULFATIS COMPLEXUS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

BAYFLEX 1178MG potahované tablety 90
Větší balení
BAYFLEX
1178MG potahované tablety 90

cena od 549 Kč

Na jednotce ušetříte až:
36 %

1/6 Sp.zn.sukls39494/2016 a sp.zn.sukls176709/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele Bayflex 1178 mg, potahované tablety glucosaminum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se do 2 – 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg užívat 3. Jak se přípravek Bayflex 1178 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Bayflex 1178 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se používá Bayflex 1178 mg patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek. Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně u dospěl ých. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg užívat Před zahájením léčby přípravkem Bayflex 1178 mg se poraďte se svým lékařem: pouze lékař může stanovit diagnózu osteoartrózy a vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba. 2/6 Neužívejte přípravek Bayflex 1178 mg - jestliže jste alergický(á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže jste alergický(á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů. - jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a dospívajících do 18 let věku. Upozornění a opatření Bayflex 1178 mg není určen pro léčbu akutní bolesti. Před užitím přípravku Bayflex 1178 mg se poraďte se svým lékařem Zejména se poraďte s lékařem - pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance. Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby. - pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi před zahájením léčby. - pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky Vašeho astmatu. - pokud máte sníženou funkci ledvin nebo jater. Děti a dospívající Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a dospívajících do 18 let věku. Další léčivé přípravky a Bayflex 1178 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky: - antikoagulancia (přípravky zabraňující srážení krve), jako např. warfarin, jejichž účinek může být zesílen ve spojení s glukosaminem. - tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci) Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství Přípravek Bayflex 1178 mg se v těhotenství nemá užívat. Kojení Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje. 3/6 Bayflex 1178 mg obsahuje sodík Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové dietě. 3. Jak se přípravek Bayflex 1178 mg užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dos pělí Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně. Starší pacienti Není třeba úprava dávky. Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater Nebyly provedeny žádné studie, proto nelze stanovit doporučené dávkování u těchto skupin pacientů. Perorální podání. Tablety se polykají a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou s jídlem nebo bez jídla. K úlevě od příznaků (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to prosím Vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě. Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste měl(a) Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, přestaňte přípravek Bayflex 1178 mg a jakýkoli jiný přípravek obsahující glukosamin užívat a poraďte se se svým lékařem nebo jeďte do nemocnice. Známky a příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 mg Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Bayflex 1178 mg Poraďte se s lékařem dříve, než ukončíte léčbu, protože může být potřebná úprava léčby Vašich příznaků. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí 4/6 účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Zavolejte ihned rychlou záchrannou službu nebo jeďte do nemocnice a přestaňte přípravek Bayflex 1178 mg užívat, pokud pociťujete příznaky jako je: otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém). Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Časté (postihují až 1 z 10 pacientů ): bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, bolesti břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa. Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů ): vyrážka, svědění, návaly Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, závratě, otok nohou nebo kotníků, angioedém, zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů. Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu. Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárov a 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Bayflex 1178 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do: nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 5/6 lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bayflex 1178 mg obsahuje - léčivou látkou je glucosaminum. Jedna tableta obsahuje natrii glucosamini sulfatis complexus 1884,60 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 1500 mg, což odpovídá glucosaminum 1178 mg. - pomocnými látkami jsou: jádro tablety povidon K30 makrogol 4000 magnesium- stearát potah tablety hypromelosa oxid titaničitý (E171) mastek propylengl ykol polysorbát 80 Jak přípravek Bayflex 1178 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Velikost balení: HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet Al/PVC/PVDC blistr: 4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Blue Bio Pharmaceuticals Limited 5 th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower 6/6 Dublin 2 Irsko Výro bce Nordia Pharmaceutical Company Aps Damvejen 13, Hillerod, 3400, Dánsko a Biocodex 7, Avenue Galliéni, 94250 Gentilly Francie výrobní místo: Biocodex 1 avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais Francie a Central-Pharma Limited Caxton Road Bedford MK41 0XZ Velká Británie a Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko: Tavimin 1500 mg Filmtabletten Belgie: Dolenio 1178mg Filmomhulde tablet Bulharsko: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки Kypr: Dolenio Německo: Dolex 1500 mg Filmtabletten Dánsko: Dolenio Estonsko: Dolenio Francie: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé Řecko: Dolenio Maďarsko: Dolenio 1500 mg filmtabletta Island: Dolenio Irsko: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets Litva: Dolenio 1178 mg plėvele dengtos tabletės Lucembursko: Dolenio 1178 mg comprimé pelliculé 7/6 Lotyšsko: Dolenio 1178 mg apvalkotās tablets Malta: Dolenio Nizozemsko: Dolenio 1500 mg Filmomhulde tablet Polsko: Dolenio Portugalsko: Dolenio Rumunsko: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate Švédsko: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter Slovinsko: Dolenio 1178 mg filmsko obložene tablete Slovenská republika: Dolenio 1178 mg Velká Británie: Dolenio1500 mg Film-coated tablets Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.10.2016

doprava od 49 Kč
info v obchodě
289 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
289 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
295 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
295 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
315 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
315 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace