Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zácpa

BISACODYL-K 5MG TBL OBD 105

BISACODYL-K 5MG TBL OBD 105

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Bisacodyl-K je lék proti zácpě (projímadlo). Působí na pohyblivost tlustého střeva, přičemž zvýšením střevní peristaltiky (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) podporuje vylučování stolice a plynů. Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např.

Cena od 219 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
BISACODYL-K
Kód SÚKL:
0096620
Léčivá látka:
BISACODYLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

sp. zn. sukls147092/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Bisacodyl-K 5 mg obalené tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Bisacodyl-K a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisacodyl-K užívat 3. Jak se přípravek Bisacodyl-K užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Bisacodyl-K uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Bisacodyl-K a k čemu se používá Přípravek Bisacodyl-K je lék proti zácpě (projímadlo). Působí na pohyblivost tlustého střeva, přičemž zvýšením střevní peristaltiky (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) podporuje vylučování stolice a plynů. Přípravek se užívá při akutní funkční zácpě (např. při změně pobytu při cestování, při změně životosprávy). Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k přípravě pacienta na operaci a k vyprázdnění střev před vyšetřením tlustého střeva (rentgenové, endoskopické, sonografické), po přechodnou dobu trvání obtíží při zácpě u bolestivých stavů v oblasti řitního otvoru (řitní trhliny, hemoroidy) a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. U pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko a u nemocných léčených opioidy (léky proti silné bolesti) trpících chronickou zácpou se přípravek může rovněž užívat pouze pod dohledem lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Děti mohou přípravek užívat pouze pod dohledem lékaře. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bisacodyl-K užívat Neužívejte přípravek Bisacodyl-K - jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - při přecitlivělosti na jiná projímadla stejného typu (kontaktní laxativa), - při akutní břišní příhodě včetně zánětu slepého střeva (projeví se náhlou silnou bolestí břicha, zástavou odchodu plynů a stolice, případně nucením na zvracení nebo zvracením či horečkou). V takové situaci neprodleně vyhledejte lékaře. - při krvácení z konečníku, - při zánětu žaludku a střev, - při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev, - bezprostředně po operaci dolní části zažívacího traktu. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Bisacodyl-K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání přípravku Bisacodyl-K se nedoporučuje u nemocných s nevolností, zvracením nebo bolestmi břicha. Pokud trpíte zánětlivým onemocněním tlustého střeva, užívání přípravku Bisakodyl-K vždy konzultujte s lékařem. V případě zácpy je nutné projímadla užívat pouze krátkodobě. Přípravek by neměl být užíván každodenně nebo po delší dobu. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, nebo pokud u Vás dojde k náhlé změně vyprazdňování střev, která přetrvává déle než 2 týdny, je nutné se poradit s lékařem. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy, protože každodenní užívání přípravku může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu) a snížení hladiny draslíku v krvi, což může mít závažné následky. V důsledku zrychlené střevní pasáže může docházet ke zvýšené ztrátě tekutin střevem, což může vést k dehydrataci (odvodnění). K příznakům dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, přípravek vysaďte a poraďte se o dalším užívání s lékařem. U pacientů, kteří užívali bisakodyl, byl popsán výskyt závratí a/nebo mdlob. Tyto účinky mohou souviset se zácpou (namáhání při stolici, bolest břicha u zácpy) a nemusí nutně souviset s podáním tohoto přípravku. Další léčivé přípravky a přípravek Bisacodyl-K Účinky přípravku Bisacodyl-K a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Než začnete současně s užíváním přípravku Bisacodyl-K užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K a požitím mléka nebo antacid (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) má být interval nejméně jedna hodina. Mezi užitím přípravku Bisacodyl-K a ostatních léků má být interval 2 hodiny. Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl-K a antikoagulancií (léky snižující srážlivost krve) může dojít ke sníženému účinku antikoagulancií. Při současném užívání vysokých dávek přípravku Bisacodyl-K a isoniazidu (lék k léčbě tuberkulózy) může být sníženo vstřebávání isoniazidu. Porucha rovnováhy elektrolytů (např. snížená hladina draslíku v krvi) může vést ke zvýšené citlivosti na srdeční glykosidy (léky na posílení srdeční činnosti). Přípravek Bisacodyl-K s jídlem a pitím Přípravek Bisacodyl-K neužívejte spolu s mlékem. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje Vaše schopnosti při řízení a obsluze strojů. Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. Bisacodyl-K obsahuje laktózu a sacharózu Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Bisacodyl-K užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a způsob podání Děti ve věku 10 let nebo mladší mohou přípravek Bisacodyl-K užívat pouze pod dohledem lékaře. Děti ve věku 2 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat. Pokud není předepsáno jinak, užívají se tyto dávky: Krátkodobá léčba zácpy Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: Užijte jednu nebo dvě tablety (5 nebo 10 mg) denně před spaním. Léčbu zahajte nejnižší dávkou, tj. 1 tableta denně. V případě potřeby dávka může být upravena až do maximální dávky 2 tablety denně. Nepřekračujte maximální dávku 2 tablety denně. Děti ve věku 2 až 10 let: Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg) denně před spaním. Děti ve věku 2-3 roky mohou tento přípravek užívat pouze v případě, že jsou schopny spolknout tabletu (jinak existuje riziko vdechnutí tablety). U této věkové skupiny může být vhodné podat bisakodyl ve formě čípků. Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů. Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační přípravě musí být Bisacodyl-K užíván pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem. Dospělí, dospívající a děti nad 10 let: Užijte dvě tablety (10 mg) ráno a dvě tablety (10 mg) večer. Následující den ráno se doporučuje užít bisakodyl ve formě čípku. Děti ve věku 4 až 10 let: Obvyklá dávka pro děti je jedna tableta (5 mg) večer před chirurgickým výkonem nebo vyšetřením. Následující den ráno se doporučuje podat bisakodyl ve formě čípku. Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby přípravkem Bisacodyl-K se doporučuje pít dostatek tekutin. Účinek přípravku se projeví za 6 až 12 hodin po užití. Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisacodyl-K, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bisacodyl-K Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): - křeče nebo trávicí potíže, průjem, říhání a zvracení. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): - kožní vyrážky, kopřivka, svědění. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Bisacodyl-K uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bisacodyl-K obsahuje - Léčivou látkou je bisacodylum. Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. - Dalšími složkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, kyselina stearová a polyethylenglykol 6000 v jádru tablety a kopolymer kyseliny methakrylové typu A, kopolymer kyseliny methakrylové typu B, triacetin, mastek, sacharóza, arabská guma a žlutý oxid železitý (E172) v obalové vrstvě. Jak přípravek Bisacodyl-K vypadá a co obsahuje toto balení Žlutohnědé, kulaté, bikonvexní obalené tablety. Balení Tablety (15 nebo 105 tablet) jsou balené v blistrech (Al/PVC) a krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 10. 2019

doprava od 79 Kč
info v obchodě
219 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
219 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
269 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
269 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace