Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

CALCIUM PHARMAVIT 500MG šumivé tablety 20

CALCIUM PHARMAVIT 500MG šumivé tablety 20

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Calcium Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu. Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení.

Alternativou ušetříte až 68 %
Cena od 90 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CALCIUM PHARMAVIT
Kód SÚKL:
0137119
Léčivá látka:
CALCII CARBONAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

sp.zn. sukls335546/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Calcium Pharmavit 500 mg šumivé tablety calcii carbonas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat 3. Jak se Calcium Pharmavit užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Calcium Pharmavit a k čemu se používá Calcium Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu. Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také hojení zlomenin. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium Pharmavit užívat Neužívejte Calcium Pharmavit: - jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny, - jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči, - jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při předávkování vitaminem D), - jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Calcium Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin. Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D. Další léčivé přípravky a Calcium Pharmavit Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vápník může zesilovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě nedostatečné srdeční činnosti, např. digoxin). Vápník snižuje účinek vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A a D) a některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu), protože snižuje jejich vstřebávání. Pokud je podávání těchto antibiotik nutné, musí být mezi užitím kalcia a antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi). Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským dohledem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Calcium Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje sodík Přípravek Calcium Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 3. Jak se Calcium Pharmavit užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně. Použití u dětí a dospívajících Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu. Způsob podání Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte. Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle. Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař. Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium Pharmavit, než jste měl(a) Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium Pharmavit Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Calcium Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Calcium Pharmavit uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Calcium Pharmavit obsahuje Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku). Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma. Jak Calcium Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení Calcium Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce. Balení obsahuje 20 šumivých tablet Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 3. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
90 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
90 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace