Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ostatní

CANDIBENE 10MG/G krém 20G

CANDIBENE 10MG/G krém 20G

Naleznete v 22 lékárnách

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

Alternativou ušetříte až 18 %
Cena od 39 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CANDIBENE
Kód SÚKL:
0059185
Léčivá látka:
CLOTRIMAZOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

CLOTRIMAZOL AL 1% 0,01G/G krém 50G
Větší balení
CLOTRIMAZOL AL 1%
0,01G/G krém 50G

cena od 79 Kč

Na jednotce ušetříte až:
18 %
CLOTRIMAZOLE RECORDATI 10MG/G krém 1X50G
Větší balení
CLOTRIMAZOLE RECORDATI
10MG/G krém 1X50G

cena od 84 Kč

Na jednotce ušetříte až:
13 %
CLOTRIMAZOL AL 1% 0,01G/G krém 20G
CLOTRIMAZOL AL 1%
0,01G/G krém 20G

cena od 45 Kč

Na jednotce dražší o:
15 %
CLOTRIMAZOLE RECORDATI 10MG/G krém 1X20G
CLOTRIMAZOLE RECORDATI
10MG/G krém 1X20G

cena od 45 Kč

Na jednotce dražší o:
15 %
CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN
10MG/G krém 20G

cena od 115 Kč

Na jednotce dražší o:
194 %

1/4 sp.zn.: sukls154872/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CANDIBENE KRÉM krém clotrimazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka . - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Candibene krém a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene krém používat 3. Jak se Candibene krém používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Candibene uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE Candibene krém A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. Candibene krém se používá k lokální léčbě infekcí kůže (kožní mykózy), které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi. Jedná se zvláště o mykózy nohou, kůže a kožních řas, mykózy nehtů, povrchové kvasinkové infekce (kožní kandidózy) a onemocnění zvané pytiriasis versicolor. Mykózy nohou, kůže a kožních řas a povrchové kandidózy se vyskytují nejčastěji v místech snadné zapářky a projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou. Pytiriasis versicolor se projevuje obvykle na hrudníku nebo na zádech jako jasně ohraničené, olupující se, nesvědivé skvrny. Candibene krém se rovněž může používat jako doplňková lokální léčba u mykózy nehtů. Mykóza nehtů se projevuje změnou tvaru, barvy a struktury nehtu, nehet zesílí, ztratí lesk a může se zdeformovat. Přípravek Candibene krém mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let. O použití přípravku u dětí musí rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Candibene krém POUŽÍVAT Nepoužívejte Candibene krém 2/4 - jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření - . Přípravek nesmí být aplikován na poraněnou kůži a do očí. Děti a dospívající Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky. Další léčivé přípravky a Candibene krém Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Současně s přípravkem Candibene krém nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k místnímu použití. Klotrimazol snižuje účinnost některých místně používaných antibiotik (amfotericinu, nystatinu, natamycinu), a proto se nedoporučuje současné místní používání těchto přípravků s přípravkem Candibene krém. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jestliže jste těhotná (zvláště v prvních 3 měsících) nebo pokud kojíte, o vhodnosti používání přípravku se poraďte s lékařem. Jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Candibene krém neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů. Candibene krém obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. JAK SE Candibene krém POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je 2-3x denně v tenké vrstvě nanést na postižená místa, která byla předtím opatrně umyta a osušena, pokud lékař neurčí jinak. Při nanášení na postižené nehty se nehty musí nejprve nakrátko ostříhat a jejich povrch zdrsnit, aby léčivá látka mohla dobře proniknout k ložisku infekce. Délka léčby přípravkem Candibene krém Pro úspěch léčby přípravkem Candibene krém je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Aby se zabránilo opakování nákazy, je naprosto nezbytné pokračovat v léčbě ještě 1-2 týdny po vymizení příznaků onemocnění. U kožních mykóz a povrchových kandidóz je obvyklá délka léčby 3-4 týdny, pityriasis versicolor obvykle vyžaduje léčbu po dobu 1-3 týdnů. Při postižení nehtů je většinou třeba prodloužit léčbu až na 3 měsíce. Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se zhorší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. Jestliže jste použil (a) více přípravku Candibene krém, než jste měl (a), omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste užil (a). 3/4 Jestliže jste zapomněl (a) použít pravidelnou dávku přípravku Candibene krém, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně se mohou objevit místní alergické reakce (zčervenání, pálení, řezání). Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK Candibene krém UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření tuby je doba použitelnosti 1rok. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření tuby je doba použitelnosti 12 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Candibene krém obsahuje - Léčivou látkou je clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 g krému. - Pomocnými látkami jsou sorbitan-stearát, polysorbát 60, cetylstearylalkohol, cetyl-palmitát, oktyldodekanol, benzylalkohol, čištěná voda. Jak Candibene krém vypadá a co obsahuje toto balení Candibene krém je bílý, homogenní krém. Balení obsahuje tubu s 20 nebo 50 g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci 4/4 ratiopharm GmbH, Ulm, Německo Výrobce Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2014

doprava od 39 Kč
Skladem
39 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
39 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
39 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
39 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
41 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
41 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
42 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
42 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
42 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
42 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
43 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
44 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
45 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
45 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
45 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
45 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
45 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
45 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
46 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
46 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
46 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
46 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
47 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
49 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
49 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace