Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Mykózy

CANIFUG LÖSUNG 10MG/ML DRM SPR SOL 1X30ML

CANIFUG LÖSUNG 10MG/ML DRM SPR SOL 1X30ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Alternativou ušetříte až 33 %
Cena od 119 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CANIFUG LÖSUNG
Kód SÚKL:
0071980
Léčivá látka:
CLOTRIMAZOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

CANDIBENE 10MG/ML DRM SPR SOL 1X40ML
Větší balení
CANDIBENE
10MG/ML DRM SPR SOL 1X40ML

cena od 106 Kč

Na jednotce ušetříte až:
33 %

1 sp.zn. sukls329423/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Canifug Lösung 10 mg/ml kožní sprej, roztok Clotrimazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Canifug Lösung a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug Lösung používat 3. Jak se přípravek Canifug Lösung používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Canifug Lösung uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Canifug Lösung a k čemu se používá Canifug Lösung je protiplísňový roztok určený k podání na kůži. Canifug Lösung se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida), plísňovými houbami a jinými organismy, jako je Malassezia furfur. Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor. Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska. Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty. Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem. 2 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug Lösung používat Nepoužívejte přípravek Canifug Lösung – jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – v oblasti prsů v průběhu kojení. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Canifug Lösung se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug Lösung. Další léčivé přípravky a přípravek Canifug Lösung Canifug Lösung snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). Současně s přípravkem Canifug Lösung nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Canifug Lösung se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1.–3. měsíc). V průběhu kojení se Canifug Lösung nesmí aplikovat na oblast prsů. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Canifug Lösung nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canifug Lösung obsahuje propylenglykol Tento léčivý přípravek obsahuje 546 mg propylenglykolu v 1ml roztoku, což odpovídá přibližně 273-546 mg propylenglykolu v jedné dávce. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Nepoužívejte tento léčivý přípravek u dětí mladších než 4 týdny s otevřenými ranami nebo s rozsáhlými oblastmi poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem. 3. Jak se přípravek Canifug Lösung používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Canifug Lösung je roztok ke kožnímu podání. Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug Lösung nastříkejte v tenké vrstvě 2–3krát denně na postižená místa na kůži. 3 Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně osušte. Při každém použití přípravku Canifug Lösung prosím postupujte podle níže uvedených pokynů: – Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko. – Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek připraven k okamžitému použití. – Lahvičku držte 10–30 cm od kůže a nastříkejte přípravek na postižená místa. V závislosti na místě aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující nahoru nebo dolů (viz obrázky). nebo – Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na rozsáhlejší ložiska houbové infekce. – Vetřete aplikovaný roztok do kůže. – Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko. Doba trvání léčby Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug Lösung je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění. Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění. Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3–4 týdny, u Pityriasis versicolor 1–3 týdny. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug Lösung, než jste měl(a) Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a). Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug Lösung Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug Lösung Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek Canifug Lösung používá). Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 4 Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Canifug Lösung a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000): alergické reakce Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000): podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání) Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Canifug Lösung uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření: Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Canifug Lösung obsahuje Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g. Dalšími složkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. Jak přípravek Canifug Lösung vypadá a co obsahuje toto balení Canifug Lösung je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým rozprašovačem. Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 5 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NĚMECKO Tel.: +49 521 8808-05 Fax: +49 521 8808-334 E-mail: aw-info@drwolffgroup.com Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 511 011 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 3. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
119 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace