Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Mykózy

CANIFUG-LÖSUNG 1% 0,01G/ML DRM SPR SOL 1X30ML

CANIFUG-LÖSUNG 1% 0,01G/ML DRM SPR SOL 1X30ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Alternativou ušetříte až 42 %
Cena od 103 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CANIFUG-LÖSUNG 1%
Kód SÚKL:
0071980
Léčivá látka:
CLOTRIMAZOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

CLOTRIMAZOL AL 0,01G/ML DRM SPR SOL 1X30ML
CLOTRIMAZOL AL
0,01G/ML DRM SPR SOL 1X30ML

cena od 69 Kč

Na jednotce ušetříte až:
33 %
CANDIBENE 10MG/ML DRM SPR SOL 1X40ML
Větší balení
CANDIBENE
10MG/ML DRM SPR SOL 1X40ML

cena od 79 Kč

Na jednotce ušetříte až:
42 %

1 sp.zn. sukls19478/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Canifug-Lösung 1% Kožní sprej, roztok Clotrimazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% používat 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá Canifug-Lösung 1% je protiplísňový roztok určený k podání na kůži. Canifug-Lösung 1% se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida), plísňovými houbami a jinými organismy, jako je Malassezia furfur. Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor. Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska. Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty. Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku 2 nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% používat Nepoužívejte přípravek Canifug-Lösung 1% – jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – v oblasti prsů v průběhu kojení. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Canifug-Lösung 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug-Lösung 1%. Další léčivé přípravky a přípravek Canifug-Lösung 1% Canifug-Lösung 1% snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). Současně s přípravkem Canifug-Lösung 1% nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Canifug-Lösung 1% se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1.–3. měsíc). V průběhu kojení se Canifug-Lösung 1% nesmí aplikovat na oblast prsů. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Canifug-Lösung 1% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje propylenglykol Tento léčivý přípravek obsahuje 546 mg propylenglykolu v 1ml roztoku, což odpovídá přibližně 273-546 mg propylenglykolu v jedné dávce. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Nepoužívejte tento léčivý přípravek u dětí mladších než 4 týdny s otevřenými ranami nebo s rozsáhlými oblastmi poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem. 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3 Canifug-Lösung 1% je roztok ke kožnímu podání. Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug-Lösung 1% nastříkejte v tenké vrstvě 2– 3krát denně na postižená místa na kůži. Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně osušte. Při každém použití přípravku Canifug-Lösung 1% prosím postupujte podle níže uvedených pokynů: – Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko. – Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek připraven k okamžitému použití. – Lahvičku držte 10–30 cm od kůže a nastříkejte přípravek na postižená místa. V závislosti na místě aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující nahoru nebo dolů (viz obrázky). nebo – Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na rozsáhlejší ložiska houbové infekce. – Vetřete aplikovaný roztok do kůže. – Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko. Doba trvání léčby Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug-Lösung 1% je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění. Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění. Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3–4 týdny, u Pityriasis versicolor 1–3 týdny. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug-Lösung 1%, než jste měl(a) Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a). Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug-Lösung 1% Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug-Lösung 1% Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá). Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Canifug-Lösung 1% a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000): alergické reakce Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000): podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání) Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření: Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g. Dalšími složkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% vypadá a co obsahuje toto balení Canifug-Lösung 1% je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým rozprašovačem. 5 Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NĚMECKO Tel.: +49 521 8808-05 Fax: +49 521 8808-334 E-mail: aw-info@drwolffgroup.com Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 511 011 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 3. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
103 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
103 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
106 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
106 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace