Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Vitamíny a minerály

CELASKON 250MG tablety 100

CELASKON 250MG tablety 100

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje 250 mg kyseliny askorbové (vitamín C). Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. Přípravek Celaskon 250 mg tablety užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.).

Cena od 109 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CELASKON
Kód SÚKL:
0207967
Léčivá látka:
ACIDUM ASCORBICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn. sukls259809/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Celaskon 250 mg tablety acidum ascorbicum Vitamín C Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou vedeny v této příbalové informaci viz bod 4. - Pokud se do 7–14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Celaskon 250 mg tablety a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 250 mg tablety užívat 3. Jak se přípravek Celaskon 250 mg tablety užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Celaskon 250 mg tablety uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Celaskon 250 mg tablety a k čemu se používá Přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje 250 mg kyseliny askorbové (vitamín C). Lidský organismus si vitamín C neumí sám vytvořit, proto je nezbytné jej do organismu dodávat. Přípravek Celaskon 250 mg tablety užívají dospělí a děti k prevenci nebo k léčbě stavů nedostatku vitamínu C v organismu, zejména v období zvýšených nároků (v dětství při růstu, v těhotenství, při kojení, při namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích, při jednostranné stravě, ve stáří, u kuřáků apod.). V kombinaci s jinými antioxidanty (látky působící proti oxidaci) je podáván k omezení škodlivého vlivu volných radikálů (antioxidační působení). Úloha vitamínu C v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy, je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran. Mírnější nedostatek se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje avitaminózu a anémii. Pestrá strava, hlavně čerstvé ovoce a zelenina, obvykle obsahuje dostatečné množství vitamínu C. 2 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celaskon 250 mg tablety užívat Neužívejte přípravek Celaskon 250 mg tablety: - jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření O užívání vitamínu C v dávkách vyšších než 1 000 mg informujte lékaře, pokud Vám bude předepisovat jiné léky. Vitamín C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči, test na okultní krvácení ve stolici aj. Poraďte se proto s lékařem, jak dlouho před laboratorními testy je nutno dávkování vitamínu C snížit nebo jej zcela vysadit. Zvýšené opatrnosti při užívání vitamínu C je třeba, jestliže jste náchylný(á) k tvorbě oxalátových močových kamenů. Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 250 mg tablety Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při doporučeném dávkování u stavů nedostatku vitaminu C nebo jeho zvýšené potřeby nedochází k ovlivnění účinku jiných léků. O vhodnosti užívání přípravku Celaskonu 250 mg tablety současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon 250 mg tablety přechodně užívat. Vitamín C přechází do krve plodu a do mateřského mléka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v těhotenství mohou vést u novorozenců k jeho zvýšené potřebě až k projevům jeho nedostatku. Nepřekračujte proto doporučené dávkování. Přípravek Celaskon 250 mg tablety s jídlem a pitím Přípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje sacharózu a sodík Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Celaskon 250 mg tablety užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety přípravku Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg nebo 250 mg vitamínu C (přípravek Celaskon 100 mg tablety, přípravek Celaskon 250 mg tablety). Pro dosažení doporučené dávky použijte vhodnou kombinaci přípravků Celaskon 100 mg tablety a Celaskon 250 mg tablety. Dospělí a děti starší než 6 let užívají při nedostatku vitamínu C v organismu obvykle 500–1 000 mg (2–4 tablety) denně, ke krytí zvýšené potřeby po přechodnou dobu 200–500 mg denně. 3 Dětem ve věku 3–6 let se může krátkodobě podat 100–200 mg vitamínu C denně. Přípravek Celaskon 250 mg tablety není určen dětem ve věku 3–6 let, pro tuto věkovou skupinu je k dispozici přípravek Celaskon 100 mg tablety. Pro dobré využití v organismu je vhodnější užívat celkovou denní dávku rozdělenou do několika dílčích dávek za den než celou dávku najednou. Bez doporučení lékaře je možné přípravek Celaskon 250 mg tablety při doporučeném dávkování užívat po dobu 7 dní, v případě, že se však Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Přípravek Celaskon 250 mg tablety se má užívat pouze v období nedostatku vitamínu C v organismu nebo při jeho zvýšené potřebě - viz bod 1. Co je přípravek Celaskon 250 mg tablety a k čemu se používá. Tablety se polykají nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny. Jestliže jste užil(a) více přípravku Celaskon 250 mg tablety, než jste měl(a) Při dávkování vyšším než 4 tablety denně, a to zejména dlouhodobějším, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Při jednorázovém předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem může dojít k pocitu na zvracení až zvracení, přebytečné množství vitamínu C se vyloučí močí. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon 250 mg tablety) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): - pocit na zvracení*; - zvracení*; - průjem*; - ekzém, kopřivka. Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): - pocit slabosti*; - oxalátové močové kameny. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): - hemolytická anemie (chudokrevnost způsobená předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek)**; - selhání ledvin; - astmatický záchvat***. * při vyšších dávkách (několik gramů denně). ** při velmi vysokých dávkách (desítky gramů denně). *** u alergických pacientů. 4 Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Celaskon 250 mg tablety uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Celaskon 250 mg tablety obsahuje - Léčivou látkou je acidum ascorbicum 250 mg. Jedna tableta obsahuje acidum ascorbicum 250 mg. - Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, dihydrát dinatrium-edetátu, mastek, natrium-stearyl fumarát, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, betakaroten prášek 20% (maltodextrin, sodná sůl oktenylsukcinylškrobu, betakaroten, sacharóza, střední nasycené triacylglyceroly, kyselina askorbová, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý). Jak přípravek Celaskon 250 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení Popis: mramorované světle oranžové až béžové kulaté ploché tablety s půlící rýhou o průměru 9 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. Transparentní lahvička z hnědého skla s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem opatřeným desikantem a pojistným proužkem, krabička. Velikost balení: 30 nebo100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 5 Výrobce Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 12. 2019

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace