Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Oči

CELLUFLUID 5MG/ML OPH GTT SOL 30X0,4ML

CELLUFLUID 5MG/ML OPH GTT SOL 30X0,4ML

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cellufluid je náhražka slz, která obsahuje látku zvanou sodná sůl karmelózy. Ta je používána k léčbě příznaků syndromu suchého oka (jako je bolestivost, pálení, podráždění nebo pocit suchého oka) způsobeného Vaší nedostatečnou produkcí slz, které udržují oko vlhké.

Cena od 189 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
CELLUFLUID
Kód SÚKL:
0200396
Léčivá látka:
CARMELLOSUM NATRICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn. sukls229969/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Cellufluid oční kapky, roztok jednodávkový obal carmellosum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékárníka nebo zdravotní sestry. Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Cellufluid a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cellufluid používat 3. Jak se Cellufluid používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Cellufluid uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Cellufluid a k čemu se používá Cellufluid je náhražka slz, která obsahuje látku zvanou sodná sůl karmelózy. Ta je používána k léčbě příznaků syndromu suchého oka (jako je bolestivost, pálení, podráždění nebo pocit suchého oka) způsobeného Vaší nedostatečnou produkcí slz, které udržují oko vlhké. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cellufluid používat Nepoužívejte Cellufluid: jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na sodnou sůl karmelózy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Pokud dojde k podráždění, bolestivosti, zarudnutí a změnám vidění nebo pokud se Váš stav zhorší, přestaňte používat tento lék a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 2/4 Další léčivé přípravky a Cellufluid Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Používáte-li jiné oční kapky, ponechejte mezi nakapáním jiných kapek a Cellufluidu pauzu alespoň 15 minut. Těhotenství a kojení Cellufluid lze používat během těhotenství i kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Cellufluid může způsobit přechodné rozmazané vidění. Pocítíte-li dočasné rozmazané vidění, neřiďte žádné dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se vám vidění nevyjasní. Před použitím si přečtěte celou příbalovou informaci Pokud máte jakékoli pochybnosti, projednejte je se svým lékařem, sestrou nebo lékárníkem. 3. Jak se Cellufluid používá Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Doporučená dávka je 1-2 kapky Cellufluidu do postiženého oka/očí 4x denně nebo podle potřeby. Před použitím Cellufluidu si nemusíte vyndávat kontaktní čočky. Před použitím zkontrolujte, zda je jednodávkový obal nedotčený. Po otevření je třeba roztok okamžitě použít. Aby se zabránilo znečištění nebo možnému poranění oka, otevřená část jednodávkové ampulky se nesmí dotknout oka nebo čehokoli jiného. Před použitím si umyjte ruce. 1. Odtrhněte z pásku jeden jednodávkový obal. 2. Podržte ho ve svislé poloze (uzávěrem nahoru) a uzávěr odtrhněte. 3. Zlehka stáhněte spodní víčko dolů, aby se vytvořila kapsa. Otočte jednodávkový obal dnem vzhůru a stiskem uvolněte do oka jednu kapku. Několikrát zamrkejte. Nepoužívejte znova jednodávkový obal, i kdyby v něm zůstalo trochu roztoku. Jestliže jste použil(a) více Cellufluidu než jste měl(a) 3/4 Nijak Vám to neublíží. Máte-li nějaké obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) použít Cellufluid Jakmile si vzpomenete, kápněte do každého oka, které potřebuje léčit, jednu kapku a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nepoužívejte velké množství kapek, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou rozděleny do následujících kategorií dle četnosti výskytu: Velmi časté Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 Časté Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 Méně časté Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 Vzácné Mohou postihnout až 1 pacienta z 1000 Velmi vzácné Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000 Není známo Z dostupných údajů nelze určit Následující nežádoucí účinky hlášené po použití Cellufluidu: Časté Podráždění oka (včetně pálení a nepříjemných pocitů), bolest oka, svědění oka, poruchy zraku. Není známo Alergické reakce (včetně oční alergie), rozmazané vidění, výtok z oka, zvýšené slzení, zčervenání oka, poranění povrchu oka dotekem špičky lahvičky během podání. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 4/4 5. Jak Cellufluid uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku jednodávkového obalu a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Cellufluid, pokud si všimnete známek manipulace s balením. Nepoužívejte, pokud roztok změní barvu nebo jeví známky zákalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Cellufluid obsahuje -Léčivou látkou je carmellosum natricum 5 mg/ml -Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, roztok mléčnanu sodného 60%, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a čištěná voda Může být přidáno malé množství hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové 35% k úpravě pH (míra acidity nebo alkality roztoku). Složení Cellufluidu bylo navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému složení slz. Jak Cellufluid vypadá a co obsahuje toto balení Cellufluid je čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok očních kapek v LDPE jednodávkovém obalu. Jednodávkový obal má odtrhávací uzávěr. Jeden jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml roztoku očních kapek. Balení obsahuje 5, 30 nebo 90 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo Irsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 12. 2019

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
189 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace