Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Nachlazení a kašel

DITUSTAT 22MG/ML POR GTT SOL 1X25ML

DITUSTAT 22MG/ML POR GTT SOL 1X25ML

Naleznete v 24 lékárnách

DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum). Svým působením snižuje dráždivost v oblasti hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu.

Alternativou ušetříte až 28 %
Cena od 72 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
DITUSTAT
Kód SÚKL:
0014723
Léčivá látka:
DROPROPIZINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

DITUSTAT 22MG/ML POR GTT SOL 1X50ML
Větší balení
DITUSTAT
22MG/ML POR GTT SOL 1X50ML

cena od 103 Kč

Na jednotce ušetříte až:
28 %

1/4 sp.zn. sukls98489/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele DITUSTAT 22 mg/ml Perorální kapky, roztok Dropropizinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je DITUSTAT a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat 3. Jak se DITUSTAT užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak DITUSTAT uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je DITUSTAT a k čemu se používá DITUSTAT je lék tlumící dráždivý kašel (antitusikum). Svým působením snižuje dráždivost v oblasti hrtanu a průdušnice a tlumí kašel. Může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu. DITUSTAT tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při onemocněních dýchacích cest. Bez porady s lékařem je možné přípravek užívat u kašle provázejícího akutní onemocnění dýchacích cest. U chronického kašle se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku. Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 3 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DITUSTAT užívat Neužívejte DITUSTAT: - jestliže jste alergický(á) na dropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže trpíte onemocněním se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách. - jestliže trpíte dědičným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom neboli ciliární dyskinesie (porucha pohyblivosti řasinek a transportu hlenu z dýchacích cest). - jestliže jste těhotná nebo kojíte. - nepodávejte dětem do 6 měsíců věku. Upozornění a opatření 2/4 Před užitím přípravku DITUSTAT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DITUSTAT je zapotřebí: - jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin. - jestliže užíváte léky s tlumivým účinkem (sedativa). Další léčivé přípravky a DITUSTAT Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek DITUSTAT byste neměl(a) užívat pokud současně užíváte sedativa (léky na uklidnění), neboť může dojít k zesílení jejich tlumivého účinku. Není vhodné kombinovat DITUSTAT s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia) bez předchozí porady s lékařem. DITUSTAT s jídlem a pitím Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. DITUSTAT nesmí užívat těhotné ani kojící ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů DITUSTAT má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se DITUSTAT užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se přípravek DITUSTAT podle věku pacienta: Použití u dětí Děti: Věk dítěte Odpovídající dávkování 6-12 měsíců 6 kapek 3-4krát denně 1-3 roky 13 kapek 3-4krát denně 3-13 roků 26 kapek 3-4krát denně Před použitím přípravku u malých dětí se poraďte s lékařem. Dospívající od 13 let a dospělí: 52 kapek 3-4krát denně. Jednotlivé dávky nesmí být užity dříve než za 4 hodiny od podání dávky předchozí. Způsob podání: Přípravek nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Kapejte z lahvičky ve svislé poloze dnem vzhůru. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Přípravek užívejte půl hodiny před jídlem. 3/4 Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní (u dětí ne déle než 3 dny). Jestliže jste užil(a) více přípravku DITUSTAT, než jste měl(a): Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) užít DITUSTAT: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i DITUSTAT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky nejsou časté. Může se vyskytnout nevolnost, zvracení, pálení žáhy, poruchy zažívání, průjem, slabost, ospalost, bolesti hlavy a bušení srdce. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak DITUSTAT uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co DITUSTAT obsahuje - Léčivou látkou je dropropizinum 22 mg v 1 ml roztoku (1 ml = 26 kapek). - Pomocné látky jsou badyáníková silice, silice máty peprné, polysorbát 80, monohydrát citronové kyseliny, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová a čištěná voda. Jak DITUSTAT vypadá a co obsahuje toto balení Čirý, velmi slabě žlutý až žlutý roztok charakteristické vůně po anýzu a mátě. Velikost balení: 10 ml, 25 ml a 50 ml. 4/4 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 747 70 Opava-Komárov Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2015.

doprava od 59 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 70 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 70 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
88 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
88 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
90 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 45 Kč
Info v obchodě
95 Kč
doprava od 45 Kč
Info v obchodě
95 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
95 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
95 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
97 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
97 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
98 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
98 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
98 Kč
doprava od 79 Kč
Info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
Info v obchodě
99 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
103 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
103 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
105 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
105 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
106 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
106 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace