Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

DRILL RŮŽOVÝ MED 3MG/0,2MG pastilky 24

DRILL RŮŽOVÝ MED 3MG/0,2MG pastilky 24

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 136 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
DRILL RŮŽOVÝ MED
Kód SÚKL:
0015066
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

DRILL BEZ CUKRU 3MG/0,2MG pastilky 24
DRILL BEZ CUKRU
3MG/0,2MG pastilky 24

cena od 136 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %
DRILL 3MG/0,2MG pastilky 24
DRILL
3MG/0,2MG pastilky 24

cena od 146 Kč

Na jednotce dražší o:
7 %

sp.zn.sukls12973/2015 a sp.zn.sukls213148/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele DRILL RŮŽOVÝ MED PASTILKY 3 mg/0,2 mg chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Drill růžový med pastilky a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill růžový med pastilky užívat 3. Jak se přípravek Drill růžový med pastilky užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Drill růžový med pastilky uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Drill růžový med pastilky a k čemu se užívá Tento léčivý přípravek obsahuje místní antiseptikum (látka, která snižuje počet choroboplodných zárodků) a místní anestetikum, které mírní bolest. Užívá se při lehkých bolestech v krku a dutině ústní při chřipce a nachlazení bez horečky a celkových příznaků. Dále se užívá při aftech, drobných poraněních v dutině ústní a moučnivce. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku. Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drill růžový med pastilky užívat Neužívejte přípravek Drill růžový med pastilky - jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo tetrakain-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - u dětí mladších než 6 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Drill růžový med pastilky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Znecitlivění v krku způsobené tímto přípravkem může způsobit při polykání náhodné vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost užití u dětí ve věku od 6 do 12 let. Neužívejte tento přípravek před jídlem nebo pitím. Léčba by neměla být dlouhodobá (déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí), protože by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory (běžně přítomných mikrobů) v ústech a krku. Dodržujte doporučené dávkování: užívání nadměrných dávek anebo několikrát opakovaná léčba těsně za sebou či prodlužovaná léčba mohou ovlivnit srdeční činnost nebo nervovou soustavu a vyvolat křeče. Bolest v krku: pokud máte horečku, vykašláváte nažloutlý hlen nebo máte potíže při polykání potravy, musíte se poradit s lékařem. Afty a moučnivka: pokud máte horečku, rozsáhlé nebo rozšiřující se postižené oblasti, musíte se ihned poradit s lékařem. Může dojít k obarvení jazyka. Může vzniknout hnědé zabarvení zubů a silikátových nebo kompozitních výplní. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů (případně protézy). Další léčivé přípravky a přípravek Drill růžový med pastilky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte současně více než jeden antiseptický léčivý přípravek. Neužívejte současně s povrchově aktivními látkami (laurylsulfát) z důvodu možného vzájemného ovlivnění účinku. Povrchově aktivní látky se nachází v řadě přípravků osobní péče, např. v zubních pastách. Přípravek Drill růžový med pastilky s jídlem a pitím Pastilky se nesmí používat před jídlem a pitím, protože může dojít k zalknutí. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek nemá být užíván během těhotenství a při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Drill růžový med pastilky nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Drill růžový med obsahuje sacharózu a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 0,8 g glukózy a 1,4 g sacharózy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 3. Jak se přípravek Drill růžový med pastilky užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování Dospělí a dospívající starší 15 let: Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 4x denně. Děti od 6 do 15 let věku: Doporučená dávka je 1 pastilka podle potřeby, maximálně 2 až 3x denně. Způsob podání Pastilku nechte pomalu bez žvýkání rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4 hodiny u dětí. Délka léčby  Tento přípravek se nemá užívat déle než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí.  Pokud se do 5 dnů (děti do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Drill růžový med pastilky, než jste měl(a) Pokud Vy nebo dítě užijete příliš mnoho přípravku:  Malá dávka by neměla mít žádné vedlejší účinky.  Pokud užijete velké množství pastilek, ihned kontaktujte lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost. o Nežádoucí účinky způsobené vysokými dávkami chlorhexidin-diglukonátu nejsou pravděpodobné, ale mohou se vyskytnout trávicí potíže (nevolnost, zvracení). o Vysoké dávky tetrakain-hydrochloridu mohou vyvolat poruchy nervového systému (nervozita, poruchy vidění, křeče), srdeční poruchy (nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu) a methemoglobinémii (porucha krve, při níž se tvoří větší množství methemoglobinu, formy krevního barviva). Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill růžový med pastilky Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):  Alergická reakce, anafylaktický šok, anafylaktická reakce, projevující se vyrážkou, otokem úst nebo obličeje, potížemi s dýcháním. V takovém případě přestaňte ihned užívat tento přípravek a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.  Hnědé skvrny na jazyku, zubech a silikátových výplních. Toto zabarvení je přechodné a lze mu předejít každodenním čištěním zubů.  Dočasné znecitlivění jazyka a hrtanu, kdy může dojít k náhodnému vdechnutí potravy (kašel během jídla a pocit “špatného polknutí”). Tento účinek způsobuje tetrakain- hydrochlorid (slabé anestetikum), který může způsobit zalknutí. Pokud se takové účinky objeví, ukončete léčbu a vyhledejte lékaře. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Drill růžový med pastilky uchovávat Uchovávejte při teplotě do 30C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Léčivými látkami jsou: Chlorhexidini digluconas 3,000 mg Tetracaini hydrochloridum 0,200 mg Pomocnými látkami jsou: Natrium-askorbát, sacharóza, glukóza, čištěný med, amonium-glycyrrhizát, suchý lékořicový extrakt, přírodní růžové aroma. Jak přípravek Drill růžový med pastilky vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Drill růžový med jsou kulaté pastilky světle hnědé barvy. Blistry (PVC/PVDC/Al) s pastilkami jsou baleny v krabičkách po 12 nebo 24 pastilkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance 92 654 Boulogne Cedex, Francie Výrobce Pierre Fabre Medicament Production site Diétetique et Pharmacie, ZI de la Coudette, 32290 Aignan, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.12.2015

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
136 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
136 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace