Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

EMOXEN 100MG/G gel 100G

EMOXEN 100MG/G gel 100G

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Emoxen obsahuje léčivou látku naproxen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach. Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene a ruky (artróza).

Cena od 109 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
EMOXEN
Kód SÚKL:
0201702
Léčivá látka:
NAPROXENUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

ETRIXENAL 100MG/G gel 100G
ETRIXENAL
100MG/G gel 100G

cena od 125 Kč

Na jednotce dražší o:
14 %
EMOXEN 100MG/G gel 50G
Menší balení
EMOXEN
100MG/G gel 50G

cena od 89 Kč

Na jednotce dražší o:
63 %

1/4 sp. zn. sukls282775/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele EMOXEN 100 mg/g gel naproxenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Emoxen a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen používat 3. Jak se přípravek Emoxen používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Emoxen uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Emoxen a k čemu se používá Přípravek Emoxen obsahuje léčivou látku naproxen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach. Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene a ruky (artróza). V tomto případě lze Emoxen používat pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen používat Nepoužívejte přípravek Emoxen - jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - jestliže jste někdy měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků proti zánětu a bolesti alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka (kopřivka), rýma nebo obtíže s dýcháním; - jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Emoxen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku. Přípravek neaplikujte na poraněnou kůži, na rány nebo na místa postižená kožní infekcí. Během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení nesmíte vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích. Během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. 2/4 Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a očima. Pokud by se tak stalo, sliznici důkladně omyjte a oči vypláchněte větším množstvím vody. Přípravek se nemá aplikovat dlouhodobě a stejně tak je třeba se vyhnout aplikaci na rozsáhlé plochy. V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otok v obličeji a dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře. Děti a dospívající Přípravek není určen pro děti do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Emoxen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména pokud užíváte přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou k prevenci tvorby krevních sraženin. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V prvních šesti měsících těhotenství můžete přípravek používat pouze v závažných případech. Neaplikujte jej ale dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. V posledních třech měsících těhotenství nesmíte tento léčivý přípravek používat. Léčivá látka tohoto přípravku se může v malém množství vylučovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Emoxen. Používání přípravku nemá vliv na plodnost. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Emoxen obsahuje ethylparaben Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 3. Jak se přípravek Emoxen používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Emoxen je určen ke kožnímu podání. Při poúrazových stavech jako je pohmoždění kloubu, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dnů. Při osteoartróze kolenního kloubu a kloubů ruky používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně. Gel jemně vetřete do kůže. 3/4 Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí, obvazem nebo bandáží. Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí. Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem. Použití u dětí a dospívajících Přípravek není určen dětem do 12 let. Jestliže jste použil(a) více přípravku Emoxen, než jste měl(a) Předávkování přípravkem Emoxen je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 osob z 10 000): podráždění kůže projevující se kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním. Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000, včetně jednotlivých případů): reakce z přecitlivělosti, projevující se jako otoky v obličeji nebo dušností, přecitlivělost na světlo. Při dlouhodobém používání na velké plochy kůže se může vyskytnout bolest hlavy, ospalost, průjem, nucení na zvracení (četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Emoxen uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4/4 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Emoxen obsahuje - Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg. - Pomocnými látkami jsou chloralhydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný a čištěná voda Jak přípravek Emoxen vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Emoxen je homogenní bílý gel s vůní mentholu. Krabička obsahuje zaslepenou aluminiovou tubu s plastovým uzávěrem. Velikost balení: 1 tuba s 50 nebo 100 g gelu Držitel rozhodnutí o registraci PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika Výrobce EMO-FARM Sp. z o.o. Ksawerów, Polsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 8. 2018

doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
164 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
164 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace