Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zažívací potíže

 > Nadýmání

ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML 100MG/ML POR GTT EML 1X30ML

ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML 100MG/ML POR GTT EML 1X30ML

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Tento přípravek léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a je vhodný pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobuje rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

Cena od 152 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML
Kód SÚKL:
0130719
Léčivá látka:
SIMETICONUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/5 Sp.zn.sukls284460/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Espumisan kapky 100 mg/ml, perorální kapky, emulze simeticonum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat 3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá Tento přípravek léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a je vhodný pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobuje rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev. Použití Espumisan kapky 100 mg/ml se používají: Při samoléčbě: - k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti. Pod dohledem lékaře: - k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích - k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat Neužívejte přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml - jestliže jste alergický(á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - Uvědomte si, prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte tento přípravek. 2/5 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při nově vzniklých obtížích musíte navštívit lékaře. Neužívejte tento přípravek déle než 14 dní bez porady s lékařem. Pokud Vaše obtíže během této doby neustoupily, navštivte lékaře. Děti a dospívající Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem. Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Interakce s jinými léky nejsou známy. Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím Žádná zvláštní upozornění. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Žádná zvláštní upozornění. Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje sodík Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít: - uzávěr s kapátkem - odměrku se stupnicí v mililitrech (ml) Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách. Dávka Dávkujte tento přípravek podle intenzity obtíží. Doporučená dávka přípravku je: Při samoléčbě zažívacích obtíží způsobených plyny Věková skupina Dávkování v kapkách (kapátko) Kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením 1–6 let 10 kapek 3–5krát denně 3/5 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně Dospívající a dospělí 20 kapek 3–5krát denně Tento přípravek je možné užívat také po operacích pod dohledem lékaře. Tento přípravek se užívá s jídlem nebo po jídle, anebo také před spaním, je-li třeba. Tento přípravek má být užíván po celou dobu přetrvávání obtíží, přesto ne déle než 14 dní bez doporučení lékaře. Tento přípravek může být užíván dlouhodobě pouze na radu lékaře. Viz také bod 2 „Upozornění a opatření“. Pod vedením lékaře před zobrazovacími vyšetřeními Dávkování v ml (odměrka) 1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření Pod dohledem lékaře jako doplněk suspenzí kontrastních látek Dávkování v ml (odměrka) 2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení Pod dohledem lékaře před vyšetřením žaludku a tenkého střeva (endoskopie) Dávkování v ml (odměrka) 2–3 ml před endoskopií Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny Způsob použití Před použitím dobře protřepejte! Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek): Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simetikonu). Používání odměrky: K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem. Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí. Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl(a) Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství tohoto přípravku mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství tohoto přípravku jsou snášena bez obtíží. Léčivá látka tohoto přípravku, simetikon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu pouze fyzikální cestou. Simetikon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Nahradit vynechanou dávku můžete kdykoli. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4/5 4. Možné nežádoucí účinky Nežádoucí účinky spojené s užíváním tohoto přípravku nebyly dosud zaznamenány. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. Jak přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před chladem nebo mrazem Po prvním otevření lze tento přípravek užívat po dobu 6 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje − Léčivou látkou je simeticonum. 1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg. − Pomocnými látkami jsou: makrogol-stearát, glycerol-monostearát 40-55, kyselina sorbová (E200), hydroxid sodný (k úpravě pH) (E524), chlorid sodný, karbomery, dihydrát natrium-citrátu (E331), sukralosa (E955), čištěná voda. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30ml a 50ml lahvičkách z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, s uzávěrem ověřujícím neporušenost obalu (šroubovací uzávěr s pojistným kroužkem) a odměrným víčkem. Pro přípravek je charakteristické postupné žloutnutí kapaliny. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки, емулсия Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml 5/5 Estonsko Espumisan 100 mg/ml Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió Lotyšsko Espumisan 100 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, emulsija Polsko Espumisan 100 mg/ml Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija Slovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 6. 2020

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
152 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace