Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Játra a žlučové cesty

FEBICHOL 100MG CPS MOL 50

FEBICHOL 100MG CPS MOL 50

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Febichol patří do skupiny léků určených k léčbě onemocnění žlučových cest. Působí tak, že zvyšuje vylučování žluče. Přípravek Febichol užívají dospělí a dospívající starší 15 let k léčbě trávicích obtíží při chronických (vleklých) onemocněních jater a žlučových cest (poruchách činnosti žlučníku, chronickém zánětu žlučníku, chronických žlučových kamenech, chronických onemocněních jater provázených trávicími obtížemi způsobenými poruchou nebo onemocněním žlučových cest) a stavech po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po zánětu jater (hepatitidě).

Cena od 109 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
FEBICHOL
Kód SÚKL:
0119658
Léčivá látka:
FENIPENTOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/6 sp.zn.: sukls41365/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele Febichol 100 mg měkké tobolky (fenipentolum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Febichol a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febichol užívat 3. Jak se přípravek Febichol užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Febichol uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK FEBICHOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Febichol patří do skupiny léků určených k léčbě onemocnění žlučových cest. Působí tak, že zvyšuje vylučování žluče. Přípravek Febichol užívají dospělí a dospívající starší 15 let k léčbě trávicích obtíží při chronických (vleklých) onemocněních jater a žlučových cest (poruchách činnosti žlučníku, chronickém zánětu žlučníku, chronických žlučových kamenech, chronických onemocněních jater provázených trávicími obtížemi způsobenými poruchou nebo onemocněním žlučových cest) a stavech po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po zánětu jater (hepatitidě). Léčivou látkou přípravku Febichol je fenipentol, který po svém vstřebání zvýší vylučování žluče z jater do tenkého střeva, a tím odstraní nebo zmírní trávicí obtíže vyvolané poruchami 2/6 vylučování žluče (jako jsou pocity bolesti nebo tlaku v pravém podžebří, říhání, nadýmání, průjmy, nechutenství a nesnášenlivost některých, zejména tučných či masitých jídel). Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FEBICHOL UŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Febichol - jestliže jste alergický(á) na fenipentol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - při biliární (žlučníkové) kolice (akutní, náhlá prudká bolest projevující se nejsilněji v pravém podžebří, která může vyzařovat do pravého boku až k lopatce nebo do pravého ramene a pravé paže a bývá provázena zvracením), obstrukci (neprůchodnosti či silně omezené průchodnosti) žlučových cest, akutních onemocněních žlučníku a žlučových cest, empyému žlučníku (vyplnění žlučníku hnisem), - při akutním zánětu slinivky břišní, ileu (střevní neprůchodnosti) a jiných akutních stavech v dutině břišní; - při vředech a nádorech žaludku nebo střeva, - při akutní hepatitidě (čerstvě vzniklém zánětu jater a v počáteční fázi jeho průběhu) a jiných těžkých poruchách činnosti jater, - v průběhu těhotenství a v období kojení. Pro nedostatek zkušeností není přípravek Febichol určen k léčbě dětí a dospívajících do 15 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Febichol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - pokud se u Vás trávicí obtíže vyskytly poprvé, nebo pokud se změnila povaha Vašich trávicích obtíží; - pokud jsou trávicí obtíže provázeny horečkou, zvracením, zástavou odchodu stolice nebo plynů, nebo akutní bolestí břicha, neprodleně vyhledejte lékaře, neboť tyto stavy mohou signalizovat přítomnost závažnějšího onemocnění vyžadujícího vyšetření lékařem a zahájení jiné léčby. Lékaře vyhledejte také tehdy, jestliže se po užití přípravku Febichol Vaše trávicí obtíže nezlepšily nebo se dokonce zhoršily. 3/6 Děti a dospívající Pro nedostatek zkušeností se přípravek Febichol nesmí používat k léčbě dětí do 15 let. Další léčivé přípravky a přípravek Febichol Přestože není známo, že by docházelo k nepříznivému vzájemnému ovlivnění účinků tobolek Febichol a účinků jiných souběžně užívaných léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství Přípravek Febichol nesmí být užíván v těhotenství. Kojení Přípravek Febichol nesmí být užíván v období kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). 3. JAK SE PŘÍPRAVEK FEBICHOL UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající starší 15 let obvykle užívají 2 tobolky přípravku Febichol 3x denně (vždy těsně před jídlem), nemocní s méně závažnými obtížemi mohou přípravek Febichol užívat jen občas, podle potřeby (2 tobolky těsně před jídlem). Tobolky se polykají vcelku, nerozkousané (obsah má silně palčivou, hořkou chuť!) a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenkou vody). 4/6 Přípravek Febichol lze užívat dlouhodobě, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout lékař. Chcete-li přípravek souvisle užívat déle než 14 dnů, poraďte se o tom s lékařem. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Febichol, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více tobolek, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Obal léku si vezměte s sebou. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Febichol Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Febichol je obecně dobře snášen. U některých nemocných se může vyskytnout pálení žáhy (pálivá bolest za hrudní kostí). Při užívání přípravku Febichol se někdy mohou vyskytovat příznaky těžko odlišitelné od vlastního léčeného stavu (pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, nevolnost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem). V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce, jako je kopřivka (výsev svědivých, obvykle začervenalých, někdy rozsáhlých a splývavých kožních pupenů), kožní vyrážka nebo otok obličeje. Kdyby se u Vás objevil některý z uvedených příznaků reakcí přecitlivělosti, přestaňte přípravek Febichol užívat a neprodleně vyhledejte lékaře! Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5/6 5. JAK PŘÍPRAVEK FEBICHOL UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na skleněné lahvičce, blistru a krabičce za zkratkou EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Febichol obsahuje Léčivou látkou je fenipentol. Každá měkká tobolka obsahuje 100 mg fenipentolu. Pomocnými látkami jsou glycerol 85%, sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu, želatina. Jak přípravek Febichol vypadá a co obsahuje toto balení Světle zelené měkké želatinové tobolky, obsahující bezbarvou, silně aromatickou tekutinu. Měkké želatinové tobolky Febichol se dodávají v blistrech nebo skleněné lahvičce v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací. Velikost balení: 50 měkkých tobolek. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Noventis, s. r. o. Filmová 174 761 79 Zlín Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.9.2015

doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace