Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ostatní

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT  perorální suspenze 1X300ML

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT perorální suspenze 1X300ML

Naleznete v 15 lékárnách

Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod. Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu.

Alternativou ušetříte až 12 %
Cena od 113 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
GAVISCON LIQUID PEPPERMINT
Kód SÚKL:
0237926
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT  perorální suspenze 1X300ML
GAVISCON LIQUID PEPPERMINT
perorální suspenze 1X300ML

cena od 99 Kč

Na jednotce ušetříte až:
12 %
GAVISCON DUO EFEKT  žvýkací tablety 48
Jiné balení
Jiná forma
GAVISCON DUO EFEKT
žvýkací tablety 48

cena od 149 Kč

Na jednotce dražší o:
724 %

1/5 sp. zn. sukls417936/2018 Nálepka na lahvičku (nahrazuje text příbalové informace a text na vnějším obalu) OZNAČENÍ NA OBALU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gaviscon Liquid Peppermint perorální suspenze 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK Natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje sodík, methylparaben a propylparaben. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Perorální suspenze 100 ml láhev 150 ml láhev 200 ml láhev 300 ml láhev 500 ml láhev 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ (bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 2/5 8. POUŽITELNOST EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ (bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI (bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Reg. číslo: 09/637/00-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č. š.: Číslo šarže je uvedeno na boku lahvičky. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Pálení žáhy a nevolnost Dospělí a dospívající od 12 let: 10 – 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 6 – 12 let: 5 – 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. Před použitím dobře protřepejte. Rychlá úleva a dlouhotrvající účinek 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU gaviscon liquid peppermint 3/5 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gaviscon Liquid Peppermint natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas perorální suspenze Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívat 3. Jak se přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod. Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá. Přípravek působí rychle a dlouhodobě. Vytvořený gel opouští žaludek až po úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽÍVAT Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint: ▪ jestliže, že jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) včetně metylparabenu a propylparabenu. Upozornění a opatření: Tento lék obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličitanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto minerálů, poraďte se prosím se svým lékařem. Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce. 4/5 Těhotenství, kojení a plodnost: Přípravek je možné užívat v těhotenství a při kojení. Další léčivé přípravky a Gaviscon Liquid Peppermint: Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny. 3. JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Před použitím dobře protřepejte. Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou: Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 2 - 6 let: Pouze na doporučení lékaře: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Liquid Peppermint, než jste měla: Můžete mít pocit plného žaludku nebo plynatosti. Poraďte se s lékařem, jestliže tento pocit nezmizí do několika hodin. Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon Liquid Peppermint: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Možné nežádoucí účinky: Velmi vzácně se může objevit alergická reakce na některou ze složek přípravku, obvykle kopřivka nebo dýchací potíže. V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 4. JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. 200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem. 5/5 Spotřebujte do 6 měsíců po otevření. Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 5. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje: Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze. Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda. Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení: Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 2828/151 Praha 3, 130 00 Česká republika Výrobce: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane Hull Velká Británie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 12. 2018

doprava od 55 Kč
Skladem
113 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
113 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
121 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
123 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
127 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
127 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
131 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
131 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
132 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
132 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
133 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
133 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
136 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
138 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
138 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
139 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace