Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

GINGIO 40MG potahované tablety 100

GINGIO 40MG potahované tablety 100

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Gingio e rostlinný léčivý přípravek, jehož léčivou látkou je čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt. Přípravek se užívá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

Alternativou ušetříte až 6 %
Cena od 233 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
GINGIO
Kód SÚKL:
0122188
Léčivá látka:
GINKGO EXTRACTUM SICCUM RAFFINATUM ET QUANTIFICATUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp. zn. sukls161060/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele GINGIO 40 mg potahované tablety Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Gingio a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio užívat 3. Jak se přípravek Gingio užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Gingio uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Gingio a k čemu se používá Gingio e rostlinný léčivý přípravek, jehož léčivou látkou je čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt. Přípravek se užívá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio užívat Neužívejte přípravek Gingio - jestliže jste alergický(á) na čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže jste těhotná. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Gingio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při chorobně zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost, jako je např. warfarin nebo dabigatran, se tento léčivý přípravek smí 2 používat pouze po poradě s lékařem. Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) by mohly zesilovat sklon ke krvácení, musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek vysadit 3 – 4 dny před chirurgickým zákrokem. Pokud užíváte přípravky obsahující Ginkgo biloba, informujte prosím včas svého lékaře, aby mohl přijmout další rozhodnutí. Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek Gingio Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Gingio a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Předtím než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte: - léky ovlivňující krevní srážlivost, např. warfarin, fenprokumon, klopidogrel, dabigatran, kyselinu acetylsalicylovou a další nesteroidní antirevmatika (léky s protizánětlivým, protibolestivým a teplotu snižujícím účinkem), - nifedipin (užívaný při léčbě hypertenze, při onemocnění angina pectoris), - efavirenz (antivirotikum užívané při léčbě HIV). Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka. Riziko pro novorozence nelze vyloučit. Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje užívat tento přípravek v období kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. Přípravek Gingio obsahuje monohydrát laktosy, tekutou glukosu usušenou rozprášením a sodík. Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Gingio užívá 3 Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a starší pacienti užívají dvě potahované tablety třikrát denně. Dávka má být rozdělena rovnoměrně, např. ráno, v poledne a večer. Neužívejte více než 6 tablet denně, což odpovídá 240 mg čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu. Potahované tablety se polykají nerozkousané spolu s přiměřeným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Užívají se po jídle. Pro snazší polykání je možné tabletu rozpůlit. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Léčba by měla trvat nejméně 8 týdnů. Pokud po 3 měsících u Vás nedojde ke zlepšení příznaků nebo pokud příznaky zesílí, musí lékař zkontrolovat, zda je pokračování v léčbě nadále odůvodněné. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Gingio déle než 3 měsíce. Jestliže jste užil(a) více přípravku Gingio , než jste měl(a) Příznaky předávkování nejsou známy. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v dalším dávkování tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v příbalové informaci. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit Velmi časté: bolesti hlavy Časté: točení hlavy, průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení Není známo: krvácení jednotlivých orgánů (oko, nos, krvácení do mozku a zažívacího traktu), reakce z přecitlivělosti (alergický šok), alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, svědění, vyrážka) Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Gingio uchovávat 4 Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Gingio obsahuje Léčivou látkou je Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt) Jedna potahovaná tableta obsahuje: Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (35 - 67:1), extrahováno acetonem 60% (V/V) 40 mg (odpovídá 8,8 – 10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16 – 2,64 mg terpenolaktonů – gingkolidů a bilobalidu). Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, tekutá glukosa usušená rozprášením, makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172). Jak přípravek Gingio vypadá a co obsahuje toto balení 30, 50, 60, 90, 100 a 120 potahovaných tablet. PP/Al blistry, čiré průhledné, papírová krabička. Popis přípravku: kulaté bikonvexní okrově až okrově hnědé skvrnitě zbarvené potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Výrobce Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 8. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
233 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
233 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
285 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
285 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
305 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
305 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace