Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Gynekologické potíže

GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC 0,6G VAG GLB 10

GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC 0,6G VAG GLB 10

Naleznete v 12 lékárnách

Cena od 114 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Kód SÚKL:
0044315
Léčivá látka:
NATRII TETRABORAS DECAHYDRICUS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn. sukls213196/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC natrii tetraboras decahydricus vaginální kuličky Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používat 3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá Přípravek se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida. Léčivá látka přípravku je mírné lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a tím umožňuje obnovení přirozené poševní mikroflóry. Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat ženy a dívky od 16 let. Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou: - zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy - zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy - výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh) K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří: - léčba antibiotiky - nošení nevhodného spodního prádla - koupání ve znečištěné vodě - užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů - nadměrná konzumace sladkostí - cukrovka Další infekci lze předcházet dodržováním následujících opatření: - vyvarujte se častého nošení těsných spodních kalhotek ze syntetických materiálů a přiléhavých kalhot - ke každodenní hygieně používejte mýdla s nižším pH, ne silně parfémovaná - otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak 2/4 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používat Nepoužívejte přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC - jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Upozornění a opatření - K zabránění návratu či opakování infekce je nutné léčit i sexuálního partnera (viz bod 3.). - Jestliže se u vás kvasinková infekce pochvy objeví znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby, je nezbytné navštívit lékaře. V tomto případě se může jednat o chronickou formu onemocnění, kterou musí diagnostikovat lékař a rozhodnout o případné změně léčebného postupu (viz bod 3.). Další léčivé přípravky a přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Interakce dosud nejsou známy. Bez porady s lékařem neužívejte jiné přípravky určené k podání do pochvy. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento přípravek nesmí používat kojící matky. Těhotné ženy mohou tento přípravek používat pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje. 3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. V době menstruace je používání přípravku nevhodné. Léčba by měla být ukončena před začátkem menstruace. Během menstruace proto užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba) Zavádějte si 1 vaginální kuličku 1 x denně, obvykle na noc hluboko do pochvy, nejlépe v poloze na zádech, po dobu 6 – 10 dnů. Nedojde-li do 4 dnů po zahájení léčby ke zmírnění příznaků nebo se příznaky zhorší, navštivte svého lékaře. K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí. K místní léčbě lze použít krém s obsahem látek, které potlačují růst a množení kvasinek (např. clotrimazolum). Délka léčby se řídí pokyny uvedenými v příbalové informaci u konkrétního přípravku. Léčba pod vedením lékaře Při masivní infekci je vždy nezbytné navštívit lékaře. Lékař může zvýšit dávkování na 2 vaginální kuličky denně a prodloužit délku užívání až na 10 dní. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od doporučení v této příbalové informaci. Lékaře navštivte také v případě, že se u Vás kvasinková infekce pochvy objevila znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby. Může se jednat o chronickou formu onemocnění, u níž je nutno provést podrobnější lékařské vyšetření a případně změnit léčbu. Jestliže jste použila více přípravku GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC 3/4 Jestliže jste použila více než 1 vaginální kuličku (nebo v případě požití přípravku ústy nebo požití přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněla použít přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC Pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat Uchovávejte při teplotě do 20 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Z důvodu snadnějšího zavádění přípravku doporučujeme vaginální kuličky před použitím uchovávat v chladničce při teplotě asi +5 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na stripu a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC obsahuje Léčivou látkou je tetraboritan sodný dekahydrát. Jedna vaginální globule obsahuje 600 mg natrii tetraboras decahydricus. Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda. 4/4 Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC vypadá a co obsahuje toto balení Průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého tvaru. Balení obsahuje 10 vaginálních kuliček. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika Tel.: 224 817 862 Fax: 222 327 126 www.vakosxt.cz Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.2.2015.

doprava od 49 Kč
Skladem
114 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
114 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
115 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
115 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
119 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
119 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
120 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
120 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
120 Kč
doprava od 29 / 49 Kč
Skladem
120 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
122 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
122 Kč
doprava od 54 Kč
Info v obchodě
125 Kč
doprava od 54 Kč
Info v obchodě
125 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
127 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
127 Kč
doprava od 35 / 69 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 35 / 69 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
129 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
132 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
132 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
139 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace