Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Opary

HERPESIN 50MG/G krém 2G

HERPESIN 50MG/G krém 2G

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Herpesin obsahuje aciklovir a používá se k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.

Alternativou ušetříte až 57 %
Cena od 159 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
HERPESIN
Kód SÚKL:
0155940
Léčivá látka:
ACICLOVIRUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

ACYCLOSTAD 50MG/G krém 5G
Větší balení
ACYCLOSTAD
50MG/G krém 5G

cena od 169 Kč

Na jednotce ušetříte až:
57 %
HERPESIN 50MG/G krém 5G
Větší balení
HERPESIN
50MG/G krém 5G

cena od 199 Kč

Na jednotce ušetříte až:
49 %
ZOVIRAX 50MG/G krém 1X2G
ZOVIRAX
50MG/G krém 1X2G

cena od 249 Kč

Na jednotce dražší o:
56 %

1/4 sp.zn. sukls108880/2020 Příbalová informace – informace pro pacienta Herpesin 50 mg/g krém aciclovirum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Herpesin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herpesin používat 3. Jak se přípravek Herpesin používá 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak přípravek Herpesin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Herpesin a k čemu se používá Přípravek Herpesin obsahuje aciklovir a používá se k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti. Informace o oparu: Opar je infekční onemocnění vyvolané virem Herpes simplex (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních ve rtech a v okolních tkáních. Není to stejný virus, který vyvolává genitální herpetické infekce. K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným člověkem. Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení. Spouštěcím mechanismem pro příznaky infekce po prvním výskytu mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, stres, fyzická zátěž, nadměrné opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herpesin užívat Neužívejte přípravek Herpesin 2/4 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření: • Před použitím přípravku Herpesin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. • Aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň čtyři dny. • Krém nepolykejte. • Vyhněte se kontaktu krému s očima. Jestliže se Vám krém náhodně dostane do oka, vy- pláchněte jej důkladně teplou vodou. V případě, že si nejste jistý(á), kontaktujte lékaře. • Krém nanášejte pouze na opary v oblasti úst (rtů) a tváří. Vyvarujte se jeho nanášení na sliz- nici úst. Přípravek Herpesin se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li jakéko- liv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem. • Přípravek se nemá používat k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní pohlavní ústrojí). • Pamatujte, že opar je infekční: - virus může infikovat i jiné části Vašeho těla; abyste snížil(a) riziko přenosu infekce, nedo- týkejte se oparu (ručníkem atp.); - před každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce; - používejte vlastní ručník; - nesahejte si do očí; infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky; - v období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště nesmíte líbat děti; - vyvarujte se orálnímu sexu; - vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů; mohl(a) byste se tak infikovat jiný- mi zárodky nebo přenést virus na svých prstech; - zajistěte, aby nikdo nepoužíval neumyté nádobí, z něhož jste pil(a) nebo jedl(a), aby se za- bránilo přenosu infekce. Před použitím přípravku se poraďte s lékařem: ▪ máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí; ▪ jestliže máte oslabený imunitní systém (např. jste HIV pozitivní, máte AIDS nebo Vám byla trans- plantována kostní dřeň) a jste proto v péči odborného lékaře; v tomhle případě nesmíte bez porady s lékařem přípravek Herpesin používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená. Další léčivé přípravky a přípravek Herpesin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení přípravku Herpesin s jinými přípravky není známé. Přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Herpesin obsahuje cetylalkohol Může způsobit místní kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. Přípravek Herpesin obsahuje methylparaben a propylparaben Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 3/4 3. Jak se přípravek Herpesin používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen pouze ke kožnímu podání. Při opakovaných projevech onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích. Trpíte-li opary opakovaně, dokážete už rozpoznat počínající příznaky onemocnění: pálení, svědění. Použijete-li přípravek Herpesin ve stadiu pálení, můžete předejít vzniku oparu. Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení. Způsob použití: 1) Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení nebo přenosu infekce na jiné místo nebo na někoho jiného. 2) Jemně naneste krém na celou postiženou plochu a na půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže. 3) Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech, tedy každé 3 – 4 hodiny (s výjimkou noci). 4) Léčba trvá obvykle 4 dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě pokračovat dalších 6 dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po 10 dnech nebo dojde-li ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem. 5) Nepřekračujte doporučenou dávku. 6) Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek k místnímu použití. Jestliže jste použil(a) více přípravku Herpesin, než jste měl(a) Jestliže jste použil(a) více přípravku nebo jestliže jej dítě spolklo, není pravděpodobné, že by se obje- vily nějaké nežádoucí účinky. Když však spolknete Vy nebo dítě velké množství krému, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Herpesin Zapomenete-li si nanést přípravek, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původ- ním sledu dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého. Bezprostředně po nanesení přípravku se mohou dostavit tyto nežádoucí účinky s následující frekvencí výskytu: méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) ▪ pocit mírného pálení nebo píchání ▪ mírný pocit suchosti nebo olupování kůže ▪ svědění tyto příznaky jsou však přechodné a rychle ustupují vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) ▪ zarudnutí ▪ kontaktní dermatitida (zánětlivé onemocnění kůže). 4/4 velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) ▪ byl pozorován výskyt alergické reakce včetně angioedému projevující se otokem rtů, obličeje nebo očních víček, kožní vyrážkou nebo zarudnutím. Vyskytnou-li se u Vás tyto nežádoucí účinky, ihned vyhledejte lékaře. Přerušte používání tohoto krému a o dalším postupu se poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Herpesin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek Herpesin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Herpesin obsahuje Léčivou látkou je aciclovirum, jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg. Pomocnými látkami jsou: karbomer, hydroxid sodný, dimetikon, cetylalkohol, natrium-lauryl-sulfát, methylparaben E218, propylparaben E216, čištěná voda. Jak přípravek Herpesin vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: bílý hladký krém. Velikost balení: 1 tuba obsahuje 2 g nebo 5 g krému. Obal přípravku je hliníková tuba opatřená vnitřním ochranným lakem, s bílým šroubovacím PE uzávěrem s propichovacím hrotem, krabička. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika Výrobce: VH Pharma a.s., Arbesova 797/III, 337 01 Rokycany, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 5. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
169 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
169 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace