Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Onemocnění cév

HIRUDOID 300MG/100G gel 40G

HIRUDOID 300MG/100G gel 40G

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 129 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
HIRUDOID
Kód SÚKL:
0100304
Léčivá látka:
GLYCOSAMINOGLYCANI POLYSULFAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

HIRUDOID 300MG/100G krém 40G
Jiná forma
HIRUDOID
300MG/100G krém 40G

cena od 129 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %

1/4 sp.zn. sukls63377/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele Hirudoid 300 mg/100 g gel glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Hirudoid a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat 3. Jak se Hirudoid používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Hirudoid uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Hirudoid a k čemu se používá Hirudoid je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin. Hirudoid se používá k místní léčbě: - zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu - povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat Nepoužívejte Hirudoid - jestliže jste alergický(á) na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan-polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 2/4 Upozornění a opatření - přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi - nepoužívejte Hirudoid na otevřené rány a poškozenou pokožku. Před použitím přípravku Hirudoid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a Hirudoid Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Hirudoid obsahuje propylenglykol Hirudoid obsahuje 5 mg propylenglykolu v 1 g gelu. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 3. Jak se Hirudoid používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Obvykle se Hirudoid nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně. Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nenést proužek gelu v délce asi 3 – 5 cm. Způsob použití K zevnímu použití na kůži. Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. Hirudoid rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně rozetřete po postiženém místě. Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem. Hirudoid je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se gel aplikuje pod katodu. Jak otevřít tubu 3/4 Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný. Každá tuba přípravku Hirudoid je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby. Délka léčby Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař. Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí. Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Propylenglykol může způsobit podráždění kůže (viz také bod 2). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Hirudoid uchovávat 4/4 Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Hirudoid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Hirudoid obsahuje Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 100 g gelu obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.* * jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) Dalšími složkami jsou: Hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda. Jak Hirudoid vypadá a co obsahuje toto balení Průsvitný bezbarvý homogenní gel v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 40 g a 100 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo Výrobce STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 4. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace