Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

HOMEOVOX  TBL SLG 60

HOMEOVOX TBL SLG 60

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek. Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Alternativou ušetříte až 3 %
Cena od 159 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
HOMEOVOX
Kód SÚKL:
0097940
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn.sukls337100/2018 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HOMEOVOX sublingvální tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek HOMEOVOX a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HOMEOVOX užívat 3. Jak se přípravek HOMEOVOX užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek HOMEOVOX uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK HOMEOVOX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ HOMEOVOX je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek. Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HOMEOVOX UŽÍVAT Neužívejte přípravek HOMEOVOX - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku HOMEOVOX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let. Další léčivé přípravky a přípravek HOMEOVOX Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 2 Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek HOMEOVOX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek HOMEOVOX obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK HOMEOVOX UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti od 6 let: 2 tablety rozpustit v ústech 3-6x denně. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Orální podání. Tablety nechat rozpustit pod jazykem. Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek HOMEOVOX nemá používat u dětí ve věku do 6 let. Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 6 dní. Pokud nedojde ke zlepšení obtíží do 2 dnů, poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku HOMEOVOX, než jste měl(a) Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku HOMEOVOX, než jste měl(a). Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek HOMEOVOX Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 3 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK HOMEOVOX UCHOVÁVAT Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek HOMEOVOX obsahuje Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: Aconitum napellus 3 CH Arum triphyllum 3 CH Belladonna 6 CH Bryonia 3 CH Calendula officinalis 6 CH Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH Ferrum phosphoricum 6 CH Hepar sulfuris calcareum (Hepar sulfur) 6 CH Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH Kalii dichromas (Kalium bichromicum) 6 CH Populus candicans 6 CH Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, arabská klovatina, želatina, mastek, bílý vosk, karnaubský vosk. Jak přípravek HOMEOVOX vypadá a co obsahuje toto balení Bílé sublingvální tablety. Papírová krabička obsahující 60 sublingválních tablet v Al/PVC blistrech. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BOIRON, 2, avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2019

doprava od 79 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace