Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

IBALGIN 50MG/G gel 100G

IBALGIN 50MG/G gel 100G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Ibalgin patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.

Alternativou ušetříte až 15 %
Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
IBALGIN
Kód SÚKL:
0229134
Léčivá látka:
IBUPROFENUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

DOLGIT 50MG/G gel 150G
Větší balení
DOLGIT
50MG/G gel 150G

cena od 249 Kč

Na jednotce ušetříte až:
7 %
DOLGIT 50MG/G gel 50G
Menší balení
DOLGIT
50MG/G gel 50G

cena od 92 Kč

Na jednotce dražší o:
2 %
DOLGIT 50MG/G krém 100G
Jiná forma
DOLGIT
50MG/G krém 100G

cena od 152 Kč

Na jednotce ušetříte až:
15 %
IBALGIN 50MG/G gel 50G
Menší balení
IBALGIN
50MG/G gel 50G

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
21 %
IBALGIN 50MG/G krém 100G
Jiná forma
IBALGIN
50MG/G krém 100G

cena od 179 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %
DOLGIT 50MG/G krém 150G
Větší balení
Jiná forma
DOLGIT
50MG/G krém 150G

cena od 226 Kč

Na jednotce ušetříte až:
15 %
DOLGIT 50MG/G krém 50G
Menší balení
Jiná forma
DOLGIT
50MG/G krém 50G

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
21 %
IBALGIN 50MG/G krém 50G
Menší balení
Jiná forma
IBALGIN
50MG/G krém 50G

cena od 119 Kč

Na jednotce dražší o:
32 %

sp. zn. sukls90926/2020 Příbalová informace – informace pro uživatele Ibalgin 50 mg/g gel ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ibalgin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin používat 3. Jak se přípravek Ibalgin používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ibalgin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ibalgin a k čemu se používá Ibalgin patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil. Ibalgin ve formě gelu se používá k: - k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění, Po poradě s lékařem se Ibalgin ve formě gelu používá také k léčbě: - bolesti při degenerativních onemocněních kloubů kolen a rukou (artróza), - zánětu šlach a svalových úponů při revmatizmu měkkých tkání - bolestivého povrchového zánětu žil. Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let. Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí. Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin ve formě tablet). O vhodnosti současného používání přípravku s tabletami ibuprofenu se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin používat Nepoužívejte přípravek Ibalgin • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin), propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); • jestliže jste měl(a) astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny; acetylsalicylové nebo některých dalších protizánětlivých léčiv; Přípravek nepoužívejte na otevřené rány nebo sliznice a do očí. Upozornění a opatření Přípravek nenanášejte na porušený kožní povrch. Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin ve formě gelu vstřebává kůží přímo do postižené oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý přípravek proti bolesti ze skupiny léků zvaných NSAID) ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte žaludeční nebo dvanácterníkový vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a) problémy s ledvinami nebo máte astma. Jestliže tento přípravek používáte na rozsáhlou plochu kůže, po dlouhou dobu nebo v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto gelem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin ve formě gelu. Přípravek Ibalgin s jídlem a pitím Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek se nemá používat ve třetím trimestru těhotenství. V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení může být přípravek používán pouze na výslovné doporučení lékaře, pokud je používán krátkodobě a na malé plochy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ibalgin neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Ibalgin používá Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a dospívající od 12 let si na postižené místo 3–4krát denně v časových odstupech 3–4 hodin nanášejí 4–10 cm dlouhý proužek gelu, který si lehce vtírají do kůže. Po nanesení gelu si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách. Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží, nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2 týdnů. Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin, než jste měl(a) Pokud někdo nanesl větší množství gelu na postižené místo najednou, není to důvod k vážným obavám. Předávkování přípravkem nebylo pozorováno. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Pokud zapomenete použít přípravek, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku gelu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používaní přípravku Ibalgin ve formě gelu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit): • U citlivých pacientů byly hlášeny lokální projevy podráždění kůže, které se může projevit například pocity pálení nebo svědění, zčervenáním kůže, někdy i výsevy drobných pupínků. • Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření. • Velmi vzácně se u náchylných jedinců může vyvinout jiná alergická reakce ve formě dýchacích obtíží. Pokud zaznamenáte některou z výše uvedených alergických reakcí, přestaňte přípravek používat a poraďte se o další léčbě s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ibalgin uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ibalgin obsahuje Léčivou látkou je ibuprofen 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g v 100 g gelu (tj. 5 %). Pomocnými látkami jsou hyetelóza, propylenglykol, isopropylalkohol, etanol 96 %, trolamin, čištěná voda. Jak přípravek Ibalgin vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: bezbarvý až mírně nažloutlý, čirý až mírně opalizující gel. Velikost balení: 50 g nebo 100 g gelu Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 10237 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika Sanofi Winthrop Industrie, 196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 6. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
185 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace