Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

IBALGIN 50MG/G krém 100G

IBALGIN 50MG/G krém 100G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Ibalgin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil. Ibalgin se používá k: - k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, např.

Alternativou ušetříte až 15 %
Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
IBALGIN
Kód SÚKL:
0229793
Léčivá látka:
IBUPROFENUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

DOLGIT 50MG/G krém 100G
DOLGIT
50MG/G krém 100G

cena od 152 Kč

Na jednotce ušetříte až:
15 %
DOLGIT 50MG/G krém 150G
Větší balení
DOLGIT
50MG/G krém 150G

cena od 226 Kč

Na jednotce ušetříte až:
15 %
DOLGIT 50MG/G krém 50G
Menší balení
DOLGIT
50MG/G krém 50G

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
21 %
IBALGIN 50MG/G gel 100G
Jiná forma
IBALGIN
50MG/G gel 100G

cena od 179 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %
IBALGIN 50MG/G krém 50G
Menší balení
IBALGIN
50MG/G krém 50G

cena od 119 Kč

Na jednotce dražší o:
32 %
DOLGIT 50MG/G gel 150G
Větší balení
Jiná forma
DOLGIT
50MG/G gel 150G

cena od 249 Kč

Na jednotce ušetříte až:
7 %
DOLGIT 50MG/G gel 50G
Menší balení
Jiná forma
DOLGIT
50MG/G gel 50G

cena od 92 Kč

Na jednotce dražší o:
2 %
IBALGIN 50MG/G gel 50G
Menší balení
Jiná forma
IBALGIN
50MG/G gel 50G

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
21 %

Strana 1 (celkem 4) sp. zn. sukls90979/2020 Příbalová informace – informace pro uživatele Ibalgin 50 mg/g krém ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ibalgin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin používat 3. Jak se přípravek Ibalgin používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ibalgin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ibalgin a k čemu se používá Přípravek Ibalgin patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových stavů, místních projevů zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil. Ibalgin se používá k: - k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, např. podvrtnutí, natažení, zhmoždění. Po poradě s lékařem se Ibalgin používá také k léčbě: - zánětu šlach a svalových úponů při revmatizmu měkkých tkání, - bolesti při degenerativních onemocněních kloubů kolen a rukou (artróza), - bolestivého povrchového zánětu žil. Ibalgin je určen dospělým a dospívajícím od 12 let. Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí. Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit podáním tablet s obsahem ibuprofenu (např. Ibalgin tbl.). O vhodnosti současného používání přípravku s tabletami ibuprofenu se vždy poraďte s lékařem nebo Strana 2 (celkem 4) lékárníkem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin užívat Nepoužívejte přípravek Ibalgin - Jestliže jste alergický(á) na ibuprofen, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, cetylstearylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - Jestliže jste měl(a) astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny acetylsalicylové nebo některých jiných nesteroidních protizánětlivých léčiv. - Přípravek se nesmí používat na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění) nesmí se dostat na sliznice a do očí. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Ibalgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nesmí nanášet na porušený kožní povrch, nesmí se dostat na sliznice a do očí. Nesmí se užívat perorálně (ústy). Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin. Přípravek Ibalgin s jídlem a pitím Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek se nemá používat v posledních třech měsících těhotenství. Pouze na výslovné doporučení lékaře může být přípravek krátkodobě používán v prvních šesti měsících těhotenství a při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ibalgin neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Ibalgin obsahuje parabeny, propylenglykol a cetylstearylalkohol Parabeny mohou způsobit alergické reakce, které mohou být opožděné. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. Jak se přípravek Ibalgin používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a dospívající od 12 let si na postižené místo 3–4krát denně nanášejí 4–10 cm dlouhý proužek krému, který si lehce vtírají do kůže. Při rozsáhlých a Strana 3 (celkem 4) bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem. Po nanesení krému si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách. Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. Při revmatických a žilních onemocněních délku léčby přípravkem Ibalgin vždy určí lékař. Ibalgin se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů. Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibalgin, než jste měl(a) Aplikace většího množství krému na postižené místo není důvodem pro obavy. Předávkování přípravkem nebylo pozorováno. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Pokud zapomenete použít přípravek, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používaní Ibalginu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit): místní podrážení kůže – např. palčivost, svědění, zarudnutí a výsev vyrážky (k těmto nežádoucím účinkům může dojít u citlivých pacientů); zvýšená citlivost kůže na sluneční záření. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ibalgin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Strana 4 (celkem 4) Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ibalgin obsahuje Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden gram krému obsahuje ibuprofenum 50 mg. Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35, střední nasycené triacylglyceroly, cetylstearylalkohol, ethoxylované alkoholy C12-16, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, karbomer 980, trolamin, methylparaben (E218), propylparaben (E216), propylenglykol, čištěná voda. Jak přípravek Ibalgin vypadá a co obsahuje toto balení Ibalgin je téměř bílý krém. Velikost balení 50 g nebo 100 g krému v zaslepené hliníkové tubě s bílým PP nebo HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím hrotem a krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika a Sanofi Winthrop Industrie, 196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 6. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
199 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace