Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Lupénka

ICHTOXYL 90MG/G UNG 30G

ICHTOXYL 90MG/G UNG 30G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthamol . Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu, má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení. Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k místní léčbě kožních onemocnění.

Cena od 84 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
ICHTOXYL
Kód SÚKL:
0059982
Léčivá látka:
ICHTHAMMOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn.sukls229456/2018 Příbalová informace: informace pro pacienta Ichtoxyl 90 mg/g mast ichthammolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat 3. Jak se Ichtoxyl používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Ichtoxyl uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthamol . Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu, má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení. Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k místní léčbě kožních onemocnění. Používá se např. při ekzémech, hnisavých kožních onemocněních, infikovaných plísňových onemocněních kůže, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovitosti (akné). Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem k léčbě trudovitosti (akné), ekzémů a drobných hnisavých onemocnění kůže. U ostatních onemocnění lze přípravek používat pouze po poradě s lékařem. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat Nepoužívejte Ichtoxyl: • jestliže jste alergický(á) na ichthamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • při akutním dráždivém zánětu kůže • při akutním ekzému • na sliznice a do očí Upozornění a opatření Před použitím přípravku Ichtoxyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem. Pokud dojde ke zhoršení obtíží (zarudnutí, otok, bolest, zvětšování hnisavého ložiska) nebo ke zhoršení celkového stavu (objeví-li se zvýšená teplota nebo horečka, zimnice, výrazná bolest apod.), ihned vyhledejte lékaře. Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření. Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla. Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře. Další léčivé přípravky a Ichtoxyl Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Účinek přípravku Ichtoxyl a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Léčivá látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití. Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní používání. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ichtoxyl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje Přípravek Ichtoxyl obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. Jak se Ichtoxyl používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 – 3krát denně na postižená místa. Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem. Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 2 týdny. Pokud se příznaky do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. Použití u dětí Děti starší než 1 rok mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem. Jestliže jste použil(a) více Ichtoxylu, než jste měl(a) Pokud použijete nadměrné množství přípravku Ichtoxyl, může dojít k projevům podráždění kůže. Vždy se snažte postupovat podle pokynů pro používání přípravku. Jestliže jste zapomněl(a) použít Ichtoxyl Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, nepodávejte vynechanou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které se vyskytují pouze s frekvencí “není známo” (z dostupných údajů nelze určit) jsou následující: svědění, pálení kůže, zčervenání kůže, polékový kožní výsev, přecitlivělost, zduření v místě aplikace. Místní reakce jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41, Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Ichtoxyl používat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Ichtoxyl obsahuje Léčivá látka je ichthammolum, jeden gram masti obsahuje ichtammolum 90 mg. Pomocné látky: peroxoboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda Jak Ichtoxyl vypadá a co obsahuje toto balení Homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického pachu po ichthamolu, v hliníkové tubě s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem. Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g. Držitel rozhodnutí o registraci Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika Výrobce Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2018

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
84 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
84 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
84 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
84 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace