Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest svalů a kloubů

INDOBENE 10MG/G gel 100G

INDOBENE 10MG/G gel 100G

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Indobene je nesteroidní protizánětlivý přípravek k místnímu použití. Indometacin, léčivá látka přípravku, mírní bolesti, otoky a zvýšení teploty vyvolané zánětem. Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí a dospívající od 14 let k léčbě otoků a bolesti po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání.

Cena od 93 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
INDOBENE
Kód SÚKL:
0067409
Léčivá látka:
INDOMETACINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/3 sp. zn. sukls153691/2020 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Indobene 10 mg/g gel indometacinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Indobene a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indobene používat 3. Jak se přípravek Indobene používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Indobene uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Indobene a k čemu se používá Indobene je nesteroidní protizánětlivý přípravek k místnímu použití. Indometacin, léčivá látka přípravku, mírní bolesti, otoky a zvýšení teploty vyvolané zánětem. Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí a dospívající od 14 let k léčbě otoků a bolesti po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání. Na doporučení lékaře mohou přípravek používat dospělí a dospívající od 14 let při léčbě degenerativních (z opotřebení) onemocnění kloubů (s výjimkou degenerativních onemocnění kyčelního kloubu a malých páteřních kloubů), zánětů šlach, šlachových pouzder a okolních tkání a bolestivého ztuhnutí ramenního kloubu. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indobene používat Nepoužívejte přípravek Indobene - jestliže jste alergický(á) na indometacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Přípravek nesmí být nanášen na poraněnou kůži a na otevřené rány. Při nanášení gelu je třeba se vyhnout kontaktu s očima a sliznicemi. Další léčivé přípravky a přípravek Indobene Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 2/3 Při použití gelu Indobene přestupují do krevního oběhu pouze malá množství indometacinu. Vzájemné ovlivnění s jinými látkami není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Indobene žádné jiné léky, a to především ne přípravky nanášené na stejná místa jako přípravek Indobene. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vzhledem k nedostatečným informací o účincích přípravku u těhotných a kojících žen, je lépe se použití přípravku během tohoto období vyhnout. 3. Jak se přípravek Indobene používá Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se 2-4x denně nanese tenká vrstvu gelu (1-5 g, tj. množství ve velikosti lískového až vlašského ořechu) na pokožku nad postiženými místy a vetře se do kůže a nechá se zaschnout. Po zaschnutí gelu lze, nejčastěji po úrazech, přiložit elastické obinadlo. Nedoporučuje se použití neprodyšného obvazu. Po nanesení a vetření gelu je třeba si omýt ruce. Při léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání nemá délka používání přípravku přesáhnout 10 dní. Při používání přípravku na doporučení lékaře určí délku léčby lékař podle druhu, závažnosti a průběhu onemocnění. Při vleklých onemocněních může být používání přípravku dlouhodobé a na doporučení lékaře může být léčba doplněna celkovým užíváním indometacinu nebo jiných nesteroidních protizánětlivých látek. Při kombinaci gelu a celkově podávaných nesteroidních protizánětlivých přípravků je nezbytné pečlivě dodržovat dávkování doporučené lékařem. Riziko nežádoucích účinků, které mohou být u celkově podávaných protizánětlivých léků závažné, stoupá s velikostí dávky. Jestliže jste použil(a) více přípravku Indobene, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Indobene, použijte jej ihned, jakmile si vzpomenete. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10 000 osob) • zhoršení lupénky • místní suchost, pocit tepla, zarudnutí nebo ekzém. V těchto případech má být používání přípravku Indobene přerušeno. Není známo (četnost výskytu nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit) • pálení kůže, kožní vyrážka, svědění Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 3/3 uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Indobene uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Indobene obsahuje - Léčivou látkou je indometacinum 1 g (1 %) ve 100 g gelu. - Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, diisopropyl-adipát, smrková silice, karbomer 980, trometamol, čištěná voda. Jak přípravek Indobene vypadá a co obsahuje toto balení Indobene je světle žlutý, čirý, homogenní gel se zápachem po isopropylalkoholu. Velikosti balení: 50 nebo 100 g. Na trhu nemusí být obě velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci ratiopharm GmbH, Ulm, Německo Výrobce Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 8. 2020

doprava od 49 Kč
info v obchodě
93 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
93 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
95 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
104 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
104 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace