Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dezinfekční přípravky

JODISOL 38,5MG/G DRM SOL 760G

JODISOL 38,5MG/G DRM SOL 760G

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Jodisol roztok je vysoce účinný antiseptický a dezinfekční přípravek obsahující povidonum iodinatum. Přípravek Jodisol roztok mohou používat děti, dospívající i dospělí. Přípravek Jodisol roztok se používá k: 1) povrchové dezinfekci kůže před drobnými výkony (injekce, punkce apod.) 2) přípravě operačního pole 3) ošetření při obtížném prořezávání zubů 4) ošetření po odstranění mandlí V uvedených případech přípravek vždy aplikuje lékař.

Cena od 176 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
JODISOL
Kód SÚKL:
0025270
Léčivá látka:
POVIDONUM IODINATUM
Režim výdeje:
vyhrazená léčiva
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/3 sp.zn. sukls126120/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta Jodisol 3,85 g/100 g kožní roztok povidonum iodinatum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Jodisol roztok a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jodisol roztok používat 3. Jak se Jodisol roztok používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Jodisol roztok uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Jodisol roztok a k čemu se používá Přípravek Jodisol roztok je vysoce účinný antiseptický a dezinfekční přípravek obsahující povidonum iodinatum. Přípravek Jodisol roztok mohou používat děti, dospívající i dospělí. Přípravek Jodisol roztok se používá k: 1) povrchové dezinfekci kůže před drobnými výkony (injekce, punkce apod.) 2) přípravě operačního pole 3) ošetření při obtížném prořezávání zubů 4) ošetření po odstranění mandlí V uvedených případech přípravek vždy aplikuje lékař. Ve stomatologické protetice k dezinfekci otisků, ponořením do zředěného roztoku Jodisolu (1 : 10). Bez porady s lékařem se přípravek Jodisol roztok se používá k: 1) dezinfekci rukou 2) ošetření drobných poranění kůže (trhlinky) 3) ošetření oparů 4) ošetření při zánětu ústní sliznice 5) ošetření po bodnutí hmyzem K ošetření drobných poranění kůže, k ošetření po bodnutí hmyzem a k dezinfekci rukou nebo operačního pole se používá neředěný přípravek. K obkladům, výplachům a kloktání se používá přípravek ředěný vodou v poměru 1 : 20. 2/3 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jodisol roztok používat Nepoužívejte přípravek Jodisol roztok - jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - u předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností (do 1500 g včetně). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Jodisol roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při používání přípravku je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost pacientům s poruchou funkce štítné žlázy, s poruchou funkce ledvin, těhotným a kojícím ženám a dále výskytu alergických reakcí u dětí do šesti měsíců věku. Dlouhodobé působení roztoku může způsobit podráždění kůže nebo vzácně závažné kožní reakce. V některých případech může dojít až k poleptání kůže. V případě výskytu podráždění kůže, kontaktní dermatitidy (zánětu kůže) nebo přecitlivělosti musí být používání přípravku ukončeno. U pacientů s onemocněním štítné žlázy existuje při podávání jódu riziko rozvoje snížené nebo zvýšené funkce štítné žlázy. Těmto pacientů má být Jodisol roztok aplikován se zvýšenou opatrností a má být zabráněno pravidelnému nebo dlouhodobému podání. Tmavě hnědá barva přípravku Jodisol roztok je známkou jeho účinnosti. Jestliže se roztok začíná odbarvovat, jeho antimikrobiální účinnost klesá. Přípravek se nemá používat před nebo po scintigrafii radioaktivním jodem nebo léčbě karcinomu štítné žlázy radioaktivním jodem. Další léčivé přípravky a Jodisol roztok Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat. Přípravek ztrácí účinnost při styku s mýdlem, alkalickými látkami, mlékem a bílkovinami. Přípravky obsahující rtuť, stříbro, peroxid vodíku a taurolidin se mohou vzájemně s jodovaným povidonem ovlivňovat a nemají se používat současně. Přípravky s jodovaným povidonem použité současně nebo okamžitě po aplikaci antiseptik s obsahem oktenidinu na stejném nebo sousedním místě mohou způsobit přechodné tmavé zbarvení postižené oblasti. Během použití jodovaného povidonu mohou být ovlivněny výsledky některých vyšetření štítné žlázy (scintigrafie štítné žlázy, stanovení jodu vázaného na bílkoviny, diagnostika radioaktivním jodem), což může znemožnit plánovanou léčbu štítné žlázy jodem (léčbu radioaktivním jodem). Mezi ukončením používání přípravku Jodisol roztok a provedením další scintigrafie je třeba ponechat dostatečný časový interval. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Během těhotenství a v období kojení má být přípravek Jodisol roztok používán pouze v přesně určených případech a pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 3/3 Jodisol roztok nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, 3. Jak se Jodisol roztok používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jodisol roztok je určen ke kožnímu podání v neředěné i ředěné formě. Neředěný roztok se nanáší přímo na ošetřované místo (např. pomocí vatového tamponu) a používá se k ošetření drobných poranění kůže, k ošetření po bodnutí hmyzem, k dezinfekci rukou a operačního pole . Ředěný roztok vodou v poměru až 1:20 se používá k přípravě obkladů, k omývání, nebo k výplachům, či kloktání (např. při zánětu ústní sliznice). Přípravek je nutné vždy čerstvě naředit a okamžitě použít. Jodisol roztok se obvykle aplikuje na ošetřované místo jednou až třikrát denně. Plné působení přípravku nastupuje během 1 minuty po jeho aplikaci. Délka léčby: V ošetřování ran se má pokračovat tak dlouho, dokud nevymizí všechny příznaky infekce (jako je zarudnutí, otok, bolestivost či citlivost rány, hnis v ráně) nebo riziko infikování okrajů rány. Bez porady s lékařem nepoužívejte Jodisol roztok déle než 7 dní. Pokud se příznaky v místě rány do 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře. Pokud se rána po skončení léčby přípravkem Jodisol roztok opět infikuje, je možné léčbu zahájit znovu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky pro Jodisol roztok nejsou popsány. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 4/3 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 5. Jak Jodisol roztok uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Jodisol roztok obsahuje: Léčivé látky: povidonum iodinatum; 100 g roztoku obsahuje povidonum iodinatum 3,85 g. Pomocné látky: ethanol 96 %. Jak Jodisol roztok vypadá a co obsahuje toto balení Jodisol roztok je čirá, žlutohnědá až tmavě červenohnědá kapalina se zápachem ethanolu a jodu. Velikost balení: 760 g: lahev z tmavého skla 80 g: lahvička z tmavého skla, krabička 3,6 g: trubička skleněná nebo plastová (pero), válcovitý obal se šroubovacím plastovým uzávěrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce SpofaDental a.s., Markova 238, 506 01 Jičín, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 12. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
176 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
176 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
205 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
205 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace