Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dutina ústní

KAMISTAD SENZITIV 185MG/G+20MG/G ORM GEL 1X10G

KAMISTAD SENZITIV 185MG/G+20MG/G ORM GEL 1X10G

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Kamistad senzitiv patří mezi léčiva určená k místní léčbě v dutině ústní. Kombinace léčivých látek v orálním gelu Kamistad senzitiv má protibolestivý, protizánětlivý a antibakteriální účinek. Lidokain je silné lokální anestetikum (látka se znecitlivujícím účinkem).

Cena od 139 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
KAMISTAD SENZITIV
Kód SÚKL:
0064758
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


Strana 1 (celkem 3) sp.zn.sukls286842/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Kamistad senzitiv 185 mg/g + 20 mg/g orální gel matricariae extractum fluidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat 3. Jak se Kamistad senzitiv používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá Přípravek Kamistad senzitiv patří mezi léčiva určená k místní léčbě v dutině ústní. Kombinace léčivých látek v orálním gelu Kamistad senzitiv má protibolestivý, protizánětlivý a antibakteriální účinek. Lidokain je silné lokální anestetikum (látka se znecitlivujícím účinkem). Heřmánek nebo heřmánková tinktura obsahuje směs protizánětlivě a antibakteriálně působících látek, jejichž kombinace podporuje proces hojení. Kamistad senzitiv se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny ústní u dospělých a dospívajících od 12 let (projevujících se např. zarudnutím, zduřením, tvorbou vřídků nebo puchýřků, krvácivostí a bolestivostí dásní, nebo jako bolestivá, drobná kruhovitá ložiska na sliznici tváří, na dásních či na jazyku). Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou teplotou, navštivte lékaře. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat Nepoužívejte Kamistad senzitiv Strana 2 (celkem 3) - jestliže jste alergický(á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže jste alergický(á) na jiná lokální anestetika amidového typu, heřmánek nebo jiné rostliny ze skupiny hvězdnicovitých, skořici, peruánský balzám. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Kamistad senzitiv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Kamistad senzitiv nesmí přijít do kontaktu s očima nebo poraněnou kůží. Po aplikaci přípravku Kamistad senzitiv si pečlivě umyjte ruce. Děti Kamistad senzitiv se nemá používat u dětí do 12 let věku, jelikož není k dispozici dostatek údajů. Další léčivé přípravky a Kamistad senzitiv Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. V souvislosti s místním podáním lidokainu v dutině ústní nebylo pozorováno vzájemné působení s jinými léčivými přípravky. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Bezpečnost používání orálního gelu Kamistad senzitiv těhotnými a kojícími ženami nebyla zkoumána, a proto těhotné a kojící ženy nemají tento přípravek používat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Dosud nebyly hlášeny žádné účinky přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Kamistad senzitiv obsahuje benzalkonium-chlorid Tento léčivý přípravek obsahuje 1 mg benzalkonium-chloridu v jednom gramu gelu. Benzalkonium-chlorid může způsobit místní podráždění. 3. Jak se Kamistad senzitiv používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka je: Dospělí a dospívající od 12 let Aplikujte ½ cm dlouhý proužek orálního gelu Kamistad senzitiv třikrát denně na bolestivá a zanícená místa a jemně vmasírujte. Proužek orálního gelu dlouhý ½ cm odpovídá 0,314 mg lidokainu. Délka léčby: Kamistad senzitiv používejte, dokud obtíže nevymizí, ale bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů. Jestliže jste použil(a) více přípravku Kamistad senzitiv, než jste měl(a) Strana 3 (celkem 3) Vzhledem k malé velikosti balení přípravku Kamistad senzitiv je předávkování orálním gelem velmi nepravděpodobné. Nadměrná místní aplikace přípravku může vést k polykacím potížím. K systémovým toxickým účinkům lidokainu patří účinky na centrální nervový systém a srdeční činnost. V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít Kamistad senzitiv Pokračujte v léčbě, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených osob) Dočasný pocit lehkého pálení po aplikaci orálního gelu. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 léčených osob) Alergická reakce (např. kontaktní alergie) - přípravek obsahuje lidokain, skořici a heřmánek. Tyto reakce se mohou vyskytnout i u pacientů přecitlivělých na hvězdnicovité rostliny (např. pelyněk) a na peruánský balzám (tzv. zkřížená reakce). Pokud se objeví známky kožní nebo slizniční přecitlivělosti, přerušte používání přípravku Kamistad senzitiv a poraďte se s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Strana 4 (celkem 3) Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Kamistad senzitiv obsahuje Léčivými látkami jsou lidokaini hydrochloridum monohydricum a matricariae extractum fluidum (lidokain a výtažek z květů heřmánku). Jeden gram orálního gelu Kamistad senzitiv obsahuje: matricariae extractum fluidum 1: 4-5 (extrahováno ethanolem 50% V/V s 1,37 % trometamolu) 185 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg. Pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu, silice kůry skořicovníku cejlonského, dihydrát sodné soli sacharinu, karbomer, trometamol, kyselina mravenčí, ethanol 96% (V/V), čištěná voda. Jak přípravek Kamistad senzitiv vypadá a co obsahuje toto balení Kamistad senzitiv je žlutavě hnědý stejnorodý gel. Balen je v hliníkové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce. Velikost balení: 10 g Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 12. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
139 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace