Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Hydratace kůže

KERASAL 50MG/G+100MG/G UNG 50G

KERASAL 50MG/G+100MG/G UNG 50G

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže. KERASAL mast změkčuje a odstraňuje olupující se místa na postižené pokožce. Používá se na ošetření šupinaté pokožky, zhrublé rohovinové vrstvy pokožky rukou a nohou a zrohovatělé ekzémy.

Cena od 189 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
KERASAL
Kód SÚKL:
0238192
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn.sukls269347/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele KERASAL 50 mg/g + 100 mg/g Mast acidum salicylicum, urea Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je KERASAL a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KERASAL používat 3. Jak se KERASAL používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak KERASAL uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je KERASAL a k čemu se používá KERASAL mast je přípravek k ošetření kožních onemocnění projevujících se nadměrně zrohovatělou ztvrdlou pokožkou a olupováním kůže. KERASAL mast změkčuje a odstraňuje olupující se místa na postižené pokožce. Používá se na ošetření šupinaté pokožky, zhrublé rohovinové vrstvy pokožky rukou a nohou a zrohovatělé ekzémy. Je např. určen k léčbě psoriázy (lupénky), ichtyózy (kožní onemocnění s poruchou rohovění, kdy kůže připomíná rybí šupiny), seboroického ekzému (onemocnění kůže spojené s tvorbou nažloutlých mastných šupin, nejčastěji v obličeji a ve vlasech) a chronického atopického ekzému (vleklý alergický zánět). KERASAL mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových skupin. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete KERASAL používat Nepoužívejte KERASAL - jestliže jste alergický(á) na kyselinu salicylovou a močovinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 2/4 Upozornění a opatření Kojenci a pacienti s porušenou funkcí ledvin mohou KERASAL používat jen krátkou dobu a na malých plochách (velikost o průměru asi 10 cm), a to pouze po poradě s lékařem. Další léčivé přípravky a KERASAL Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O současném používání přípravku KERASAL s jinými léčivými přípravky nanášenými na kůži se poraďte s lékařem. KERASAL může zvýšit vstřebávání jiného zevního přípravku, zvláště kortikoidů, dithranolu a 5- fluorouracilu a může ovlivnit účinek jiných léků, například zesílit účinek methotrexátu a kumarinových derivátů. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Může se používat v době těhotenství a kojení. V období kojení se KERASAL nesmí používat v oblasti prsů. Přípravek KERASAL používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékaře. 3. Jak se KERASAL používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, KERASAL se nanáší 1 až 2 krát denně na postižená místa. Při ošetřování rukou je potřeba nanést mast po každém umytí. KERASAL se odstraní teplou vodou. Před prvním použitím přípravku se doporučuje odstranit první olejová kapka, jestli je přítomná. Přítomnost olejové kapky neovlivňuje kvalitu přípravku. Nenanášejte do oblasti očí a sliznic. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, přerušte stávající léčbu a poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Výskyt těchto nežádoucích účinků je vzácný (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů). 3/4 Při používání přípravku KERASAL se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako mírné podráždění ošetřovaných míst projevující se začervenáním pokožky, s pocitem pálení, zvláště při použití na akutní kožní onemocnění. Mohou se vyskytnout projevy přecitlivělosti v podobě zarudnutí a svědění v místě nanášení. Reakce vymizí záhy po přerušení používání přípravku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak KERASAL uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co KERASAL obsahuje - Léčivými látkami jsou acidum salicylicum 50mg, urea 100mg v 1 g masti. - Dalšími složkami jsou polysorbát 80, makrogol-2000-stearát, sorbimakrogol-2000-peroleát, glycerol, makrogol 400, bílá vazelína. Jak KERASAL vypadá a co obsahuje toto balení KERASAL je světle žlutá, neprůhledná mast. Balení obsahuje 50 g masti. Zaslepená Al tuba, bílý PE šroubovací uzávěr s propichovacím bodcem, krabička. Držitel rozhodnutí o registraci: GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza - La Défense 4 20, avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex FRANCIE Výrobce Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran 4/4 ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 11. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
209 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
209 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace