Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Poruchy spánku

KOZLÍK KNEIPP  potahované tablety 90

KOZLÍK KNEIPP potahované tablety 90

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 245 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
KOZLÍK KNEIPP
Kód SÚKL:
0079582
Léčivá látka:
VALERIANAE RADIX PULVERATA
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn. sukls107677/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele KOZLÍK KNEIPP 500 mg potahované tablety Valerianae radix pulverata Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat 3. Jak se Kozlík Kneipp užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen kozlíku lékařského. Kozlík Kneipp se tradičně používá: ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu; k podpoře spánku. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat Neužívejte Kozlík Kneipp: 2/4 - jestliže jste alergický(á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku Kozlík Kneipp se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje. Další léčivé přípravky a Kozlík Kneipp Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky (sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte po dobu 2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně. K podpoře spánku užívají se 1-2 potahované tablety 1 /2 hodiny až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku. Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně. Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se sklenkou pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže. Délka užívání K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena. Pokud však u Vás během léčby tímto přípravkem obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a) V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3. V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o dalších nutných opatřeních. 3/4 Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kozlík Kneipp Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3). Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Po užívání přípravků z kořene kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže (např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí! Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení adalší informace Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje - Léčivou látkou je Valerianae radix pulverata 500 mg v 1 potahované tabletě - Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly. Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení Hnědé až hnědozelené skvrnité kulaté bikonvexní filmem potahované tablety Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami. Držitel rozhodnutí o registraci Kneipp GmbH Winterhäuser Str. 85 4/4 D-97084 Würzburg Německo Výrobce Kneipp GmbH Johannes Gutenberg Strasse 8 D-97199 Ochsenfurt Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
245 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
245 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
279 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
279 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
280 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
280 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
285 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
285 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace