Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dutina ústní

LARYMED 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML

LARYMED 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Larymed obsahuje benzydamin, který patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky. Má lokální protizánětlivý a analgetický účinek a působí jako lokální anestetikum na sliznici dutiny ústní. Přípravek Larymed se používá k lokální léčbě příznaků zánětu v dutině ústní a krku spojených s bolestí (např.

Alternativou ušetříte až 80 %
Cena od 149 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LARYMED
Kód SÚKL:
0133768
Léčivá látka:
BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/4 Sp. zn. sukls336814/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Larymed 1,5 mg/ml orální sprej, roztok benzydamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Larymed a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Larymed používat 3. Jak se přípravek Larymed používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Larymed uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Larymed a k čemu se používá Přípravek Larymed obsahuje benzydamin, který patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky. Má lokální protizánětlivý a analgetický účinek a působí jako lokální anestetikum na sliznici dutiny ústní. Přípravek Larymed se používá k lokální léčbě příznaků zánětu v dutině ústní a krku spojených s bolestí (např. vředy v ústech, bolest v krku, zánět sliznice dutiny ústní nebo dásní). Na doporučení lékaře lze také používat ke zmírnění bolesti při poúrazových stavech, po chirurgickém zákroku v oblasti dutiny ústní a krku (např. chirurgické odstranění mandlí nebo zubní chirurgie), nebo po použití nazogastrické sondy. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Larymed používat Nepoužívejte přípravek Larymed: - jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Larymed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, protože můžete mít zvýšené riziko pro rozvoj hypersenzitivity na benzdyamin. - jestliže máte nebo jste někdy měl(a) bronchiální astma nebo alergické reakce, protože máte zvýšené riziko rozvoje brochospasmu nebo alergie. 2/4 Nepoužívejte přípravek Larymed déle než 7 dní bez porady s lékařem, protože dlouhodobé používání může způsobit alergii. V případě, že dojde k alergické reakci, okamžitě přerušte používání toho léčivého přípravku a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů. V případě neúčinné léčby navštvite svého zubního lékaře. Vyhněte se kontaktu léčivého přípravku s očima. Další léčivé přípravky a přípravek Larymed Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by jiné léky ovlivňovaly účinnost tohoto přípravku, ani to, že by tento přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků. Přípravek Larymed s jídlem a pitím Používejte tento přípravek po jídle a pití. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V době těhotenství lze přípravek používat pouze po poradě s lékařem. Během kojení lze používat tento přípravek pouze na doporučení lékaře, protože nelze vyloučit průnik benzydaminu do mateřského mléka. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Larymed nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Larymed obsahuje methylparaben (E218) a ethanol (alkohol) Methylparaben může způsobit alergické reakce (i opožděné). Tento přípravek obsahuje pouze malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na vstřik. Přípravek Larymed obsahuje sodík Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Larymed používá Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování Dospělí a dospívající nad 12 let Aplikujte 4 až 8 vstřiků 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách. Děti od 6 do 12 let Aplikujte 4 vstřiky 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách. Děti mladší 6 let Aplikujte 1 vstřik na 4 kg tělesné hmotnosti, nejvýše 4 vstřiky 2-6x denně, ne častěji než po 1,5 - 3 hodinách. Nepoužívejte u dětí, které nejsou schopny zadržet dech při použití spreje. 3/4 Starší pacienti Dávkování je stejné jako u dospělých. Obraťte se na svého lékaře, pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech nebo pokud se objeví horečka. Nepoužívejte přípravek Larymed déle než 14 dnů bez porady s lékařem. Jak používat sprej 1. Chcete-li použít sprej, držte lahvičku ve svislé poloze. 2. Před prvním použitím je potřeba sprej nejdříve připravit. Namiřte ústní aplikátor směrem od obličeje. Pevně zatlačte na píst, dokud se neobjeví úplný výstřik. Nyní je sprej připraven k použití. 3. Namiřte vstřikovací trysku na ošetřované plochy v ústech nebo v krku a znovu zatlačte na bílý píst. Jedno stlačení uvolní jednu dávku. 4. Po vstříknutí potřebného počtu dávek otřete konec vstřikovací trysky ubrouskem. To napomáhá zabránit jejímu ucpání. 5. V případě ucpání vstřikovací trysky nic nezatlačujte do konce vstřikovací trysky. 6. Během aplikace zadržte dech. Jestliže jste použil(a) více přípravku Larymed, než jste měl(a) Pokud náhodně požijete příliš velké množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Larymed Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): • brnění nebo pocit pálení v ústech. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): • obtížné dýchání nebo polykání (bronchospasmus, laryngospasmus). Není známo (z dostupných údajů nelze určit): • alergická reakce (přecitlivělost) • závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit závrati/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 4/4 5. Jak přípravek Larymed uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Chraňte před chladem a mrazem. Po prvním otevření: spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Larymed obsahuje - Léčivou látkou je bezydamini hydrochloridum. Jeden mililitr roztoku obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5 mg. - Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, bezvodý ethanol, methylparaben (E218), dihydrát sodné soli sacharinu (E954), glycerol (E422), silice máty peprné, čištěná voda. Jak přípravek Larymed vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Larymed je bezbarvá, čirá, průhledná tekutina s vůní máty v lahvičce z tmavého skla s bílým plastovým krytem s mechanickým rozprašovačem a ústním aplikátorem v krabičce. Velikost balení: 30 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Dr. Max Pharma s.r.o. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Česká republika Výrobce Medis International a.s., výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Česká republika Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika Larymed Polsko Actusept Slovenská republika Larynox Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 4. 2020.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace