Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

LARYMED POMERANČ A MED 3MG pastilky 20

LARYMED POMERANČ A MED 3MG pastilky 20

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Larymed obsahuje léčivou látku benzydamin hydrochlorid. Larymed se používá k lokální léčbě příznaků akutní bolesti v krku u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Alternativou ušetříte až 16 %
Cena od 129 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LARYMED POMERANČ A MED
Kód SÚKL:
0242523
Léčivá látka:
BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

LARYMED CITRON 3MG pastilky 20
LARYMED CITRON
3MG pastilky 20

cena od 129 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %
GALVERDE 3MG pastilky 24
Větší balení
GALVERDE
3MG pastilky 24

cena od 129 Kč

Na jednotce ušetříte až:
16 %
TANTUM VERDE MINT 3MG pastilky 40
Větší balení
TANTUM VERDE MINT
3MG pastilky 40

cena od 229 Kč

Na jednotce ušetříte až:
11 %
TANTUM VERDE LEMON 3MG pastilky 40
Větší balení
TANTUM VERDE LEMON
3MG pastilky 40

cena od 239 Kč

Na jednotce ušetříte až:
7 %
AJAX CITRON 3MG pastilky 24
Větší balení
AJAX CITRON
3MG pastilky 24

cena od 145 Kč

Na jednotce ušetříte až:
6 %
TANTUM VERDE MINT 3MG pastilky 20
TANTUM VERDE MINT
3MG pastilky 20

cena od 152 Kč

Na jednotce dražší o:
17 %
TANTUM VERDE EUCALYPTUS 3MG pastilky 20
TANTUM VERDE EUCALYPTUS
3MG pastilky 20

cena od 152 Kč

Na jednotce dražší o:
17 %

Sp.zn. sukls39875/2020 Příbalová informace: informace pro pacienta Larymed pomeranč a med 3 mg pastilky benzydamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Larymed a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Larymed používat 3. Jak se Larymed používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Larymed uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Larymed a k čemu se používá Larymed obsahuje léčivou látku benzydamin hydrochlorid. Larymed se používá k lokální léčbě příznaků akutní bolesti v krku u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Larymed používat Nepoužívejte tento přípravek: − jestliže jste alergický(á) na benzydamin hydrochlorid nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Larymed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: − trpíte onemocněním známým jako fenylketonurie. − máte nebo jste někdy měl(a) astma. − jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. na kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). − Pokud se bolest v krku po použití pastilky zhorší nebo se do 3 dnů nezlepší, nebo se u Vás objeví horečka nebo silná bolest v krku či jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem. Děti Přípravek Larymed nemá být vzhledem k lékové formě podáván dětem do 6 let. Další léčivé přípravky a Larymed Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Larymed s jídlem a pitím Jídlo a nápoje nemají žádný vliv na používání přípravku Larymed. Těhotenství, kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V průběhu těhotenství a kojení nemá být Larymed používán. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Benzydamin-hydrochlorid nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Larymed obsahuje isomalt, aspartam a ponceau 4R Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Tento léčivý přípravek obsahuje 3,409 mg aspartamu v jedné pastilce. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit. Tento léčivý přípravek obsahuje také červené barvivo košenila, které může vyvolat alergické reakce. 3. Jak se přípravek Larymed používá Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Pro dospělé, dospívající a děti od 6 let: 1 pastilka 3krát denně k cucání v případě potřeby úlevy od bolesti. Nepoužívejte více než 3 pastilky denně. Nepoužívejte Larymed déle než 7 dnů. Pokud příznaky přetrvávají, nebo se po 3 dnech zhorší, nebo se u Vás objeví horečka, silná bolest v krku či jiné příznaky, poraďte se se svým lékařem. Děti od 6 do 11 let: tento léčivý přípravek má být podáván pod dohledem dospělé osoby. Orofaryngeální podání: 1 pastilku nechte pomaly rozpustit v ústech. Pastilku nepolykejte vcelku. Pastilku nežvýkejte. Jestliže jste použil(a) více přípravku Larymed, než jste měl(a) Pokud náhodou použijete nadměrné množství pastilek, kontaktujte svého lékárníka, lékaře nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. I když velmi zřídkavě, u dětí byly po použití benzydaminu v dávkách 100násobně vyšších, než jsou dávky obsažené v pastilce, hlášené příznaky předávkování v podobě excitace (nabuzení), křečí, pocení, poruchy hybnosti projevující se špatnou koordinací pohybů, třesu a zvracení. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i Larymed nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout: − velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob − časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob − méně časté: mohou postihnout až 1 z 100 osob − vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob − velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob − není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit Méně časté − citlivost kůže na sluneční záření (způsobující vyrážku nebo spálení sluncem). Vzácné − pocit pálení v dutině ústní. Pokud se tento příznak u Vás objeví, vyzkoušejte popíjení skleničky vody ke zmírnění účinku. Velmi vzácné − příznaky zahrnující potíže s dýchaním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě (angioedém). − potíže s dýcháním (zúžení hrtanu nebo průdušek). Není známo − alergická reakce (přecitlivělost). − závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest nebo tíseň na hrudi a / nebo pocit závrati/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potencionálně život ohrožující. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici. − místní ztráta citlivosti sliznice v ústech. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Larymed uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte Larymed po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Larymed obsahuje Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg (ekvivalentní benzydaminum 2,68 mg). Dalšími složkami jsou isomalt (E 953), monohydrát kyseliny citronové, aspartam (E 951), chinolinová žluť (E 104), silice máty peprné, ponceau 4R (E 124), pomerančové aroma, tekuté medové aroma (obsahuje propylenglykol (E 1520)). Jak Larymed vypadá a co obsahuje toto balení Larymed pomeranč a med 3 mg pastilky jsou kulaté, oranžové pastilky s příchutí pomeranče a medu a s průměrem 19±1 mm. Pastilky jsou dostupné v PVC-PVDC/Al blistrech. Velikost balení: 12, 20, 24 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Dr. Max Pharma s.r.o. Na Florenci 2116/15 Nové Město 110 00 Praha 1 Česká republika Výrobce Lozy's Pharmaceuticals Campus Empresarial 31795 Lekaroz (Navarra) Španělsko Klosterfrau Berlin GmbH Motzener Strasse 41 12277 Berlín Německo Infarmade, S.L. C/ Torre de los Herberos, 35, P.I. Carretera de la Isla Dos Hermanas, 41703 Sevilla Španělsko Netpharmalab Consulting Services Carretera de Fuencarral, 22 28108 Alcobendas (Madrid) Španělsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika Larymed pomeranč a med Rumunsko Faringo Calm Miere şi Portocală 3 mg pastile Španělsko IosBenc 3mg pastillas para chupar sabor miel-naranja Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 1. 2020.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace