Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Nachlazení a kašel

LEVOPRONT 6MG/ML SIR 1X120ML

LEVOPRONT 6MG/ML SIR 1X120ML

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Levopront sirup patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Léčivá látka obsažená v přípravku – levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle. Přípravek Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu).

Cena od 125 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LEVOPRONT
Kód SÚKL:
0107231
Léčivá látka:
LEVODROPROPIZINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/4 sp.zn.sukls39320/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Levopront sirup Levodropropizinum Sirup k vnitřnímu užití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat 3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Levopront sirup uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá Přípravek Levopront sirup patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Léčivá látka obsažená v přípravku – levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle. Přípravek Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu). Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat Neužívejte přípravek Levopront sirup: - jestliže jste alergický(á) na levodropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - při produktivním kašli (kašel s hlenem). - při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie). - při těžkých poruchách jater. - v průběhu těhotenství. - v době kojení. - přípravek nesmí užívat děti do 2 let. 2/4 Upozornění a opatření - Při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. - Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv. Další léčivé přípravky a přípravek Levopront sirup Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Klinické studie neprokázaly žádnou interakci (vzájemné působení) s léky užívanými k léčbě onemocnění dýchacích cest, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy, antibiotika, mukoregulátory a antihistaminika (léky k léčbě astmatu, zánětu, bakteriální infekce, produktivního kašle a alergií). Zvýšené opatrnosti je však třeba dbát při současném užívání benzodiazepinů (léky k léčbě epilepsie a psychických poruch) – může dojít k zesílení tlumivého účinku. O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront sirup s jinými léky se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Levopront sirup s jídlem a pitím Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Levopront sirup. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání přípravku Levopront sirup nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů. Přípravek Levopront sirup obsahuje: - parabeny, které mohou způsobit alergické reakce, - sacharózu - pokud Vám řekl Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej, než začnete tento přípravek užívat. 10 ml přípravku obsahuje 4 g sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou. 3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování: Dospělí a děti starší 12 let věku: 10 ml (což odpovídá 60 mg levodropropizinu) 3krát denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. Děti starší 2 let: 10 - 20 kg tělesné hmotnosti – 3krát denně 3 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin, 20 - 30 kg tělesné hmotnosti – 3krát denně 5 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin. Při otevírání lahvičky silně zatlačte na uzávěr a zároveň s ním otáčejte proti směru hodinových ručiček. Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody. Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. 3/4 Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront sirup, než jste měl(a) Vyhledejte svého lékaře, který může případně udělat následující opatření: výplach žaludku, užití aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin, event. může být zapotřebí udržování nebo podporování životně důležitých funkcí. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront sirup Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Na základě odhadu počtu pacientů vystavených účinkům levodropropizinu podle prodaných balení přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000 se objevil nežádoucí účinek. Velmi vzácně (výskyt < 1/10 000) se mohou objevit následující nežádoucí účinky: Poruchy kůže a podkožní tkáně: Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok podkoží, kožní reakce. Byl hlášen jeden případ epidermolýzy (odlučování zevní vrstvy kůže epidermis s tvorbou puchýřů) s fatálním koncem. Gastrointestinální poruchy: Bolesti žaludku a břišní oblasti, nevolnost, zvracení, průjem. Byly hlášeny dva případy zánětu jazyka a aftové stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní). Cholestatická hepatitida (forma žloutenky) a hypoglykemické kóma (bezvědomí v důsledku nízké hladiny cukru v krvi) byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala perorální hypoglykemika (léky na snížení hladiny cukru v krvi). Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Alergické a anafylaktoidní (podobná alergické) reakce, celková malátnost. Byly hlášeny jednotlivé případy otoku postihujícího celé tělo, náhlé krátké mdloby a celkové tělesné slabosti. Poruchy nervového systému: Točení hlavy, závratě, třes, mravenčení. Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu. Srdeční poruchy: Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak. Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu. Psychiatrické poruchy: Podrážděnost, ospalost, odosobnění. Respirační a hrudní poruchy: 4/4 Dušnost, kašel, otok respiračního traktu. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Celková tělesná slabost a slabost dolních končetin. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Levopront sirup uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce a platí i pro přípravek po prvním otevření. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Levopront sirup obsahuje - Léčivou látkou je levodropropizinum, 10 ml sirupu obsahuje 60 mg levodropropizinu. - Dalšími pomocnými látkami jsou: sacharóza, methylparaben, propylparaben, kyselina citronová, hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda. Jak přípravek Levopront sirup vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní. Velikost balení: 60, 120 a 200 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Dompé Farmaceutici s.p.a. Via San Martino 12 20122 Milano Itálie Výrobce: Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo di Pile 67100 L´Aquila Itálie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.2.2015.

doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
142 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
142 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
144 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
144 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
152 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
152 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace