Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Hydratace kůže

LINOLA FETT ÖLBAD  ADT BAL 1X400ML

LINOLA FETT ÖLBAD ADT BAL 1X400ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné koupeli. Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění kůže, jako je např.

Cena od 210 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LINOLA FETT ÖLBAD
Kód SÚKL:
0089997
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

LINOLA FETT ÖLBAD  ADT BAL 1X200ML
Menší balení
LINOLA FETT ÖLBAD
ADT BAL 1X200ML

cena od 139 Kč

Na jednotce dražší o:
32 %

1 sp.zn. sukls250673/2017 Příbalová informace: Informace pro pacienta Linola Fett Ölbad Přísada do koupele Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat 3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné koupeli. Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění kůže, jako je např. lupénka (psoriáza), atopický ekzém, endogenní ekzém (neurodermitida). 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat Nepoužívejte Linola Fett Ölbad – jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). – při akutních formách lupénky s drobnými neštovičkami, při poranění kůže. – při horečnatých onemocněních, tuberkulóze, při těžkých srdečních vadách a poruchách krevního oběhu, při vysokém tlaku. V těchto případech se obecně koupele nedoporučují, proto se nedoporučuje ani koupel s přísadou Linola Fett Ölbad. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Linola Fett Ölbad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 2 Přípravek Linola Fett Ölbad se nemá dostat do očí, neboť může způsobit pálení očí. Pokud se Vám přípravek Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou. Po použití přípravku Linola Fett Ölbad pokrývá pokožku olejový film, který rovněž ulpívá na povrchu vany nebo sprchového koutu. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí uklouznutí. Při současném použití oleje do koupele Linola Fett Ölbad a latexových výrobků (např. kondomů, vaginálních pesarů) může obsažený parafín omezit funkčnost těchto výrobků, a tím snížit jejich spolehlivost. Další léčivé přípravky a přípravek Linola Fett Ölbad Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Dodatečné použití mýdel nebo syndetů (syntetické aktivní mycí substance) ruší účinek přípravku Linola Fett Ölbad. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Linola Fett Ölbad se může používat i během těhotenství a v době kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Linola Fett Ölbad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada. Kožní podání Plné nebo částečné koupele lze použít po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění. Koupele je možno provádět každé 2–3 dny, přičemž se použije následující množství přípravku Linola Fett Ölbad: Plná koupel (koupel ve vaně) 30–40 ml Částečná koupel (v umyvadle) 2 ml Sprchování (naneste Linola Fett Ölbad na vlhkou kůži a poté krátce osprchujte) 20 ml Teplota lázně nemá překročit 36 C, neboť vyšší teplotou se snižuje efekt zpětného promaštění. Jestliže se objeví svědění, sníží se teplota lázně na 32 C nebo tak, jak je pro Vás ještě příjemné. Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut. Po koupeli kůži lehce osušte ručníkem. Silné osušení a tření snižuje léčebný efekt. 3 Použití u dětí a dospívajících Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Linola Fett Ölbad a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Časté: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) zarudnutí, pálení a svědění pokožky. Méně časté: (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) reakce kůže ve formě kontaktního ekzému, kontaktní dermatitidy, kopřivka, výskyt malých puchýřků. Vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) alergické reakce, hnisavý zánět vlasového váčku (folikulitida). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Linola Fett Ölbad obsahuje 100 ml přísady do koupele obsahuje: parafinum liquidum 48,0 g lipidoacidoesteres mixti 44,0 g alcoholes C10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g alcoholes C10-16 oxyethylenati 6,0 g Další složkou je parfém. Jak přípravek Linola Fett Ölbad vypadá a co obsahuje toto balení 4 Linola Fett Ölbad je čirá, lehce nažloutlá bezbarvá, tekutá koupelová přísada, která se dodává v následujících baleních: 100 ml, 200 ml, 400 ml, 2 x 400 ml, 250 ml, 500 ml: lahvička z plastické hmoty s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, odměrka z plastické hmoty, krabička. 20 x 10 ml: zatavený třívrstvý sáček (PE/AL/papír) s potiskem, kartónové přepážky, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld NĚMECKO Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 511 011 Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18. 10. 2017

doprava od 49 Kč
info v obchodě
210 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
210 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
235 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
235 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
239 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
239 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace