Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Onemocnění cév

LIOTON 1000IU/G gel 50G

LIOTON 1000IU/G gel 50G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Bez doporučení lékaře lze Lioton použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek používán také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil (varixů) a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie).

Alternativou ušetříte až 22 %
Cena od 210 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LIOTON
Kód SÚKL:
0083106
Léčivá látka:
HEPARINUM NATRICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

LIOTON 1000IU/G gel 100G
Větší balení
LIOTON
1000IU/G gel 100G

cena od 325 Kč

Na jednotce ušetříte až:
22 %

1/3 sp.zn. sukls185966/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Lioton 1000 IU/g gel Heparinum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Lioton a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat 3. Jak se Lioton používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Lioton uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Lioton a k čemu se používá Bez doporučení lékaře lze Lioton použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Na doporučení lékaře může být přípravek používán také k léčbě onemocnění povrchových žil, jako např. syndromu křečových žil (varixů) a jeho komplikací, zánětu hlubokých žil (flebotrombózy), zánětu povrchových žil (tromboflebitidy), povrchového zánětu okolí žil (periflebitidy), bércových vředů, pooperačních povrchových zánětů křečových žil (varikoflebitidy) a následků operačního odstranění povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie). Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton používat Nepoužívejte Lioton: - jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Lioton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Lioton nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající pokožku. Používání přípravku Lioton při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze na doporučení lékaře. 2/3 Další léčivé přípravky a Lioton Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Heparin může u pacientů léčených perorálními antikoagulancii (léky tlumící srážlivost krve) prodloužit protrombinový čas (dobu, za kterou dojde ke srážení krve). Proto užíváte-li léky ovlivňující srážení krve, poraďte se o používání přípravku Lioton s lékařem. Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání přípravku Lioton s jinými léky se poraďte s lékařem. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Lioton nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Lioton obsahuje parabeny Lioton obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 3. Jak se Lioton používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3–10 cm dlouhý proužek gelu naneste jednou až třikrát denně na kůži na postižené místo a jemně rozetřete, aby bylo usnadněno jeho vstřebání. Obvyklá délka léčby je 2–3 týdny. Použití u dětí a dospívajících Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající. Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton, než jste měl(a) Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. Pokud by došlo k předávkování, účinek heparinu může být neutralizován protaminsulfátem. Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat Lioton Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 3/3 Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti. Alergické reakce na heparin nanášený na kůži se vyskytují velmi vzácně. Reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Lioton uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Lioton obsahuje Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu. Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda. Jak přípravek Lioton vypadá a co obsahuje toto balení Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička. Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie Výrobce: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 8. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
210 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
210 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
235 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
235 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
259 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
259 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace