Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

LORATADIN RATIOPHARM 10MG tablety 30

LORATADIN RATIOPHARM 10MG tablety 30

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Loratadin, léčivá látka přípravku Loratadin ratiopharm, je látka zabraňující působení histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost. Přípravek Loratadin ratiopharm se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí.

Cena od 109 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
LORATADIN RATIOPHARM
Kód SÚKL:
0097393
Léčivá látka:
LORATADINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

CLARITINE 10MG tablety 60
Větší balení
CLARITINE
10MG tablety 60

cena od 335 Kč

Na jednotce dražší o:
53 %
CLARITINE 10MG tablety 30
CLARITINE
10MG tablety 30

cena od 247 Kč

Na jednotce dražší o:
126 %
CLARITINE 10MG tablety 10
Menší balení
CLARITINE
10MG tablety 10

cena od 109 Kč

Na jednotce dražší o:
199 %

1 sp.zn. sukls160693/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele Loratadin ratiopharm 10 mg tablety loratadinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Loratadin ratiopharm a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loratadin ratiopharm užívat 3. Jak se přípravek Loratadin ratiopharm užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Loratadin ratiopharm uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Loratadin ratiopharm a k čemu se používá Loratadin, léčivá látka přípravku Loratadin ratiopharm, je látka zabraňující působení histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnost. Přípravek Loratadin ratiopharm se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznaky, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivky, jako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži. Přípravek Loratadin ratiopharm mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let s tělesnou hmotností nad 30 kg. Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a dospívající od 12 let. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loratadin ratiopharm užívat Neužívejte přípravek Loratadin ratiopharm: - jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku Loratadin ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. - jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, lékař Vám upraví dávkování. Přípravek Loratadin ratiopharm ovlivňuje výsledky kožních testů, a proto je třeba 2 dny před jejich provedením užívání přípravku přerušit. Další léčivé přípravky a přípravek Loratadin ratiopharm 2 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Možné vzájemné působení se může objevit v případě léků s obsahem všech známých inhibitorů CYP3A4 nebo CYP2D6 a může vést ke zvýšení hladin loratadinu, což může způsobit zvýšený výskyt nežádoucích účinků. Užívání přípravku Loratadin ratiopharm s jídlem, pitím a alkoholem Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle. Loratadin nezvyšuje účinek alkoholu. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství: V těhotenství je lépe se vyhnout užívání přípravku Loratadin ratiopharm. Kojení: Přípravek Loratadin ratiopharm by během kojení neměl být užíván. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Pacienti užívající loratadin mohou pociťovat ospalost, která by mohla ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek obsahuje monohydrát laktózy Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Loratadin ratiopharm užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 12 let užívají 1x denně 1 tabletu. Děti od 2 do 12 let s tělesnou hmotností nad 30 kg užívají 1x denně 1 tabletu. V této věkové kategorii se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. Přípravek Loratadin ratiopharm není určen pro děti do 2 let nebo s tělesnou hmotností do 30 kg. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže jste užil(a) více přípravku Loratadin ratiopharm, než jste měl(a): Při předávkování nebo náhodném požití tablet se poraďte s lékařem. Po předávkování byla hlášena ospalost, zrychlená srdeční činnost, bolesti hlavy. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Loratadin ratiopharm: Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 3 Jestliže se u vás projeví reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, dušnost, včetně otoku obličeje a hrtanu), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. Další nežádoucí účinky: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): ospalost. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): závratě, křeče, zrychlený tlukot srdce a bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce jater, vypadávání vlasů, anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, svědění). Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): zvýšení tělesné hmotnosti. Další nežádoucí účinky u dětí (od 2 do 12 let) Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): bolest hlavy, nervozita a únava Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Loratadin ratiopharm uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Loratadin ratiopharm obsahuje - Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě. - Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, magnesium-stearát. Jak přípravek Loratadin ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení PVC/Al blistr, krabička. Vzhled: bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zakřivenou půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 7, 10, 20 a 30 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Německo 4 Výrobce: Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 7. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace