Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG tablety 100

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG tablety 100

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Magnesium lactate Biomedica obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických reakcí. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži.

Alternativou ušetříte až 27 %
Cena od 149 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA
Kód SÚKL:
0186334
Léčivá látka:
MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/4 sp.zn. sukls148483/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety magnesii lactas dihydricus Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat 3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá Přípravek Magnesium lactate Biomedica obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických reakcí. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému (obranyschopnost). Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Je určen k předcházení či léčbě nedostatku hořčíku vzniklého při některých onemocněních (cukrovka, porucha funkce jater při zánětu jater či u alkoholismu), při jednostranné výživě apod. Přípravek je rovněž vhodný při zvýšené potřebě hořčíku (např. v pubertě, v těhotenství a v období kojení). Na doporučení lékaře lze přípravek užívat při úzkostných stavech a svalových křečích, při současné dlouhodobé léčbě některými léky (jako jsou hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky, některá antibiotika jako gentamycin či amfotericin, imunosupresiva, cisplatina), jako doplňkový lék u chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, srdeční selhání, některé poruchy srdečního rytmu), jako součást léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění, k tlumení migrény, k předcházení předmenstruačního napětí (tenze). Po zvážení lékařem je přípravek vhodný u těhotných žen při nespavosti, bolestech svalů, bolestivých stazích dělohy. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající, děti od 6 let, těhotné a kojící ženy. U těhotných a kojících žen se přípravek užívá na doporučení lékaře. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe a nevymizí obtíže (jako jsou svalové křeče, bolesti svalů, migréna apod.) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Porada s lékařem je vhodná i před zahájením užívání tohoto přípravku. 2/4 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat Neužívejte Magnesium lactate Biomedica: − jestliže jste alergický(á) na magnesium-laktát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), − při ztrátě nebo nedostatku tekutin v organizmu (odvodnění), − při zvýšené hladině hořčíku v organizmu, − při poruše rovnováhy elektrolytů. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Magnesium lactate Biomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvýšenou opatrnost při užívání přípravku je třeba dodržovat při poruše funkce ledvin, při poruše funkce jater, při poruše srdečního rytmu (pokud nemáte zavedený kardiostimulátor), při současné léčbě digitalisovými glykosidy (k léčbě srdečních potíží) či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů), při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí), při Addisonově chorobě (porucha funkce nadledvin) nebo při dlouhodobém průjmu. Týká-li se Vás některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Magnesium lactate Biomedica se svým lékařem. Užívání přípravku na lačno může působit projímavě. Další léčivé přípravky a Magnesium lactate Biomedica Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění vstřebávání jednotlivých léčivých látek nebo k ovlivnění jejich účinku. To se týká přípravků obsahujících: - chinolony, tetracykliny, nitrofurantoin, gentamycin, amfotericin (k léčbě infekcí), - digoxin (k léčbě srdečních obtíží), - blokátory vápníkových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží), - thiazidová a kličková diuretika (léky na odvodnění), - dexamethason (hormonální přípravek k místnímu i celkovému užití), - paracetamol, salicyláty (k léčbě bolesti a zánětu), - fosfor, vápník, mangan a železo (minerály), - bisfosfonáty (k léčbě osteoporózy – řídnutí kostí), - mykofenoláty (k předcházení odmítnutí transplantovaného orgánu), - cisplatinu (k léčbě nádorového onemocnění), - inzulinu (k léčbě cukrovky). Magnesium lactate Biomedica s jídlem a pitím Potrava bohatá na kyselinu šťavelovou (špenát, rebarbora) snižuje vstřebávání hořčíku. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však musí rozhodnout lékař, který rovněž stanoví dávku a délku léčby. Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat ochablost svalstva novorozence. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při doporučeném dávkování nemá tento přípravek žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Magnesium lactate Biomedica obsahuje sodík 3/4 Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka pro dospělé je: - k prevenci nedostatku hořčíku užívejte 2-3 tablety denně; - při léčbě nedostatku hořčíku užívejte 6 tablet denně. Při těžkém nedostatku se může užívat i více tablet, ale v takovém případě musí o dávce rozhodnout lékař; - v ostatních případech užívejte 4 tablety denně. Denní dávku u dospělých je vhodné rozdělit do 2 – 3 dávek (ráno, v poledne a večer). Použití u dětí Děti od 6 let užívají 1 tabletu denně. Tablety se polykají celé, nerozkousané, a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. Obvyklá délka užívání přípravku je 3 – 4 týdny. O užívání přípravku delším než 4 týdny se vždy poraďte s lékařem. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe a nevymizí obtíže nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesium lactate Biomedica, než jste měl(a) K předávkování hořčíkem může snadněji dojít při poruše funkce ledvin. Při předávkování se může dostavit svalová ochablost, nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, pocit žízně, případně spavost nebo celkový útlum, srdeční obtíže. V případě předávkování je nutné přípravek ihned vysadit a vyhledat lékařskou pomoc. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesium lactate Biomedica Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky při dávkách nižších než 7 tablet za den jsou výjimečné, zvláště je-li přípravek užíván při jídle. Ojediněle mohou být pozorovány nechutenství, průjem, bolest břicha; průjem může vyvolat užití přípravku na lačno. Při překročení doporučených dávek se navíc může vyskytnout únava, svalová slabost, spavost, pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu a zvýšené pocení. Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může způsobit ochablost svalstva novorozence. Hlášení nežádoucích účinků 4/4 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Magnesium lactate Biomedica obsahuje - Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu). Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 500 mg (odpovídá 51 mg hořčíku). - Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát. Jak Magnesium lactate Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení Bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru v krabičce. Balení obsahuje 50 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce Biomedica spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika S místem propouštění přípravku: Biomedica, spol. s r. o., Divize Hořátev Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 8. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
149 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace