Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

MUCOPLANT PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM  SIR 100ML

MUCOPLANT PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM SIR 100ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék k podpůrné léčbě při nemocech z nachlazení a onemocněních horních cest dýchacích provázených kašlem a zahleněním dýchacích cest. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny. Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Alternativou ušetříte až 55 %
Cena od 115 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
MUCOPLANT PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM
Kód SÚKL:
0016289
Léčivá látka:
PLANTAGINIS EXTRACTUM FLUIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

THYMOMEL  SIR 250ML
Rozdílné složení
Větší balení
THYMOMEL
SIR 250ML

cena od 129 Kč

Na jednotce ušetříte až:
55 %
THYMOMEL  SIR 100ML
Rozdílné složení
THYMOMEL
SIR 100ML

cena od 79 Kč

Na jednotce ušetříte až:
31 %

Stránka 1 z 5 sp.zn. sukls107935/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup Plantaginis extractum fluidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat 3. Jak se Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup a k čemu se používá Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék k podpůrné léčbě při nemocech z nachlazení a onemocněních horních cest dýchacích provázených kašlem a zahleněním dýchacích cest. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny. Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívat Neužívejte Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup - jestliže jste alergický(á) na tekutý jitrocelový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře. Stránka 2 z 5 Stránka 3 z 5 Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není dosud známo. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly provedeny studie na účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádné účinky nebyly dosud pozorovány či hlášeny. Toto léčivo obsahuje glukózu, fruktózu a sacharózu. Tento léčivý přípravek obsahuje 2,8 g glukózy, 2,7 g fruktózy a 4,3 g sacharózy v jedné dávce (15 ml). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek. Tento léčivý přípravek obsahuje ethanol. Tento léčivý přípravek obsahuje 1,7 obj. % ethanolu (alkoholu), to je do 200 mg v jedné dávce (15 ml), což odpovídá do 5 ml piva, 2 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 3. Jak se přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Doporučená dávka přípravku je: Děti od 3 do 5 let věku užívají 2,5 ml 4-6 x denně. Děti a dospívající od 6 do 14 let věku užívají 5 ml 4-6 x denně. Dospívající od 15 let a dospělí užívají 15 ml 4-6 x denně. Přípravek se užívá v průběhu celého dne s časovým odstupem 2-3 hodiny mezi jednotlivými dávkami. Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 10 dní. Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup, než jste měl(a) Nejsou známy žádné případy předávkování. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Stránka 4 z 5 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky nejsou známy. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy a konzistence. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup obsahuje - Léčivou látkou je Plantaginis extractum fluidum (1:1), extrahovaného ethanolem 20 % (m/m) 5,00 g ve 100 g sirupu. - Pomocnými látkami jsou: obyčejný sirup, invertózový sirup, čištěný med, kalium-sorbát, čištěná voda, silice máty peprné, ethanol (součást extraktu). Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem sirup vypadá a co obsahuje toto balení Tmavě hnědá viskózní aromatická kapalina s aromatickou, sladkou chutí. Lahvička z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem s PE těsnící vložkou, krabička a PP odměrka. Velikosti balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Stránka 5 z 5 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10 66424 Homburg Německo Tel: +49 (0) 6841 709-0 Fax: +49 (0) 6841 709-265 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2018

doprava od 49 Kč
info v obchodě
115 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
115 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
116 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
116 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace