Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ucpaný nos

MUKOSEPTONEX 0,55MG/ML NAS GTT SOL 10ML

MUKOSEPTONEX 0,55MG/ML NAS GTT SOL 10ML

Naleznete v 17 lékárnách

Cena od 70 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
MUKOSEPTONEX
Kód SÚKL:
0192418
Léčivá látka:
CARBETHOPENDECINII BROMIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


Stránka 1 z 3 sp.zn. sukls365044/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele Mukoseptonex 0,55 mg/ml nosní kapky, roztok carbethopendecinii bromidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Mukoseptonex a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mukoseptonex používat 3. Jak se přípravek Mukoseptonex používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Mukoseptonex uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Mukoseptonex a k čemu se používá Mukoseptonex obsahuje léčivou látku karbethopendecinium-bromid a patří mezi nosní léčiva. Přípravek má antiseptický účinek, tzn. ničí choroboplodné zárodky. Mukoseptonex se používá • při chronických zánětech nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, pokud nejsou provázeny zvýšenou sekrecí hlenu nebo pokud zduřená sliznice neucpává nosní průduchy. • k doléčení akutních zánětů nosní sliznice. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mukoseptonex používat Nepoužívejte přípravek Mukoseptonex: • jestliže jste alergický(á) na karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde- li k výskytu neobvyklých reakcí, sdělte to svému lékaři. Další léčivé přípravky a Mukoseptonex Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Stránka 2 z 3 Těhotenství a kojení Používání přípravku během těhotenství a období kojení je možné, pokud léčebný přínos převažuje nad potenciálním rizikem. Možnost používání tohoto přípravku proto vždy konzultujte s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Mukoseptonex neovlivňuje činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách). 3. Jak se přípravek Mukoseptonex používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku u dospělých jsou 2 až 3 kapky do každého nosního průduchu 5krát denně. Použití u dětí a dospívajících Doporučené dávkování je: Děti od 2 let: 3krát denně 1 až 3 kapky do každého nosního průduchu. Kojenci: 3krát denně 1 kapku do každého nosního průduchu. Minimální odstup mezi dávkami má být 5 hodin. Bez doporučení lékaře nepoužívejte tento přípravek déle než 7 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Mukoseptonex, než jste měl(a) Pokud jste použil(a) více přípravku Mukoseptonex, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku Mukoseptonex dítětem nebo dospělým vyhledejte okamžitě lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mukoseptonex Pokud zapomenete použít svou dávku ve stanovenou dobu, použijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte v používání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy dávku nezdvojnásobujte. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ojediněle se u přecitlivělých pacientů mohou vyskytnout kožní reakce. Poruchy kůže a podkožní tkáně: Kožní reakce, vyrážka Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 Stránka 3 z 3 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Mukoseptonex uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Mukoseptonex obsahuje • Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum. Jeden ml roztoku obsahuje carbethopendecinii bromidum 0,55 mg. • Dalšími složkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, povidon 25, čištěná voda. Jak přípravek Mukoseptonex vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Mukoseptonex je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, téměř bez zápachu. Skleněná lahvička je opatřena kapací vložkou a uzávěrem a je uložena do krabičky. Velikost balení: 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci VAKOS XT a.s. Pernerova 646/28a 186 00 Praha 8 Česká republika Výrobce VAKOS XT a.s. Pernerova 32/10 186 00 Praha 8 Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 12. 2018

doprava od 49 Kč
Skladem
70 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
70 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
70 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
70 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
71 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
71 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
73 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
73 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
76 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
76 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
76 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
76 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
76 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
76 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
77 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
77 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
78 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
78 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
80 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
80 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
83 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
83 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace