Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2MG/0,6MG/5,9MG pastilky 24

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2MG/0,6MG/5,9MG pastilky 24

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti. Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání. Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Cena od 159 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
NEO-ANGIN ŠALVĚJ
Kód SÚKL:
0148543
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/4 sp.zn, sukls196670/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat 3. Jak se Neo-angin šalvěj používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Neo-angin šalvěj uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti. Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání. Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat Nepoužívejte Neo-angin šalvěj  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  Nepodávejte dětem do 6 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Neo-angin šalvěj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin šalvěj nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím. 2/4 Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní. Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku. Děti Přípravek Neo-angin šalvěj nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin šalvěj u dětí od 6 let vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech. Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin šalvěj Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vzhledem k nedostatečným informacím se použití přípravku Neo-angin šalvěj během těhotenství a v období kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na žádný vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje isomalt (E953) a barvivo ponceau 4R (E124) Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu v jedné pastilce. Energetická hodnota isomaltu je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g). Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Jestliže denní dávka překročí 10 g isomaltu, může mít mírný projímavý účinek. 3. Jak se Neo-angin šalvěj používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Dospělí, dospívající a děti od 6 let: pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek. Délka léčby Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin šalvěj, než jste měl(a) Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. V případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě kontaktujte lékaře. 3/4 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin šalvěj Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin šalvěj, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v používání tak, jak je předepsáno. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů Méně časté: méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit Velmi vzácné: - podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení Není známo: - alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka, - dušnost a kašel Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Neo-angin šalvěj uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 4/4 Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje: Léčivými látkami jsou alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg a levomentholum 5,9 mg. Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, Ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131). Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Neo-angin šalvěj jsou medově zbarvené, ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky. Balení obsahuje 12, 16, 24 a 48 pastilek v průhledných PVC/PVDC/A1 blistrech v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Divapharma GmbH Motzener Strasse 41 12277 Berlin Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 6. 2018

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
164 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
164 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
189 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
189 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace