Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Bolest v krku

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2MG/0,6MG/5,9MG pastilky 24

NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2MG/0,6MG/5,9MG pastilky 24

Naleznete v 23 lékárnách

Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti. Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání. Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Cena od 119 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
NEO-ANGIN ŠALVĚJ
Kód SÚKL:
0148543
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/4 sp.zn, sukls196670/2017 Příbalová informace: informace pro pacienta NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat 3. Jak se Neo-angin šalvěj používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Neo-angin šalvěj uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti. Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání. Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat Nepoužívejte Neo-angin šalvěj  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  Nepodávejte dětem do 6 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Neo-angin šalvěj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin šalvěj nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím. 2/4 Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní. Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku. Děti Přípravek Neo-angin šalvěj nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin šalvěj u dětí od 6 let vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech. Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin šalvěj Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vzhledem k nedostatečným informacím se použití přípravku Neo-angin šalvěj během těhotenství a v období kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na žádný vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje isomalt (E953) a barvivo ponceau 4R (E124) Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu v jedné pastilce. Energetická hodnota isomaltu je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g). Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Jestliže denní dávka překročí 10 g isomaltu, může mít mírný projímavý účinek. 3. Jak se Neo-angin šalvěj používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Dospělí, dospívající a děti od 6 let: pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek. Délka léčby Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin šalvěj, než jste měl(a) Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. V případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě kontaktujte lékaře. 3/4 Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin šalvěj Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin šalvěj, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v používání tak, jak je předepsáno. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu: Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů Méně časté: méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit Velmi vzácné: - podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení Není známo: - alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka, - dušnost a kašel Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Neo-angin šalvěj uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 4/4 Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje: Léčivými látkami jsou alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg a levomentholum 5,9 mg. Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, Ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131). Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Neo-angin šalvěj jsou medově zbarvené, ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky. Balení obsahuje 12, 16, 24 a 48 pastilek v průhledných PVC/PVDC/A1 blistrech v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Divapharma GmbH Motzener Strasse 41 12277 Berlin Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 6. 2018

doprava od 49 Kč
Info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
124 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
124 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
130 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
138 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
138 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 57 Kč
Skladem
144 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
145 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
146 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
147 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
147 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
149 Kč
doprava od 89 Kč
Skladem
151 Kč
doprava od 89 Kč
Skladem
151 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
151 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
151 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
154 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
156 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
156 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
159 Kč
doprava od 0 Kč
Info v obchodě
159 Kč
doprava od 0 Kč
Info v obchodě
159 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
163 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
163 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
166 Kč
doprava od 72 Kč
Skladem
166 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace