Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Mykózy

NIZORAL 20MG/G SAT 100ML

NIZORAL 20MG/G SAT 100ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Nizoral šampon je přípravek určený dospělým a dospívajícím k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi nebo kvasinkami. Šamponem může být ošetřena vlasatá část hlavy i rozsáhlejší plochy na hrudi, trupu nebo v obličeji. Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako: - olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů); - červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida); - malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor).

Cena od 309 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
NIZORAL
Kód SÚKL:
0243146
Léčivá látka:
KETOCONAZOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

NIZORAL 20MG/G SAT 60ML
Menší balení
NIZORAL
20MG/G SAT 60ML

cena od 239 Kč

Na jednotce dražší o:
28 %

sp.zn. sukls145580/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Nizoral 20 mg/g šampon ketoconazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší v případě pityriasis versicolor do 7 dní, v případě lupovitosti nebo seboroické dermatitidy do 5 týdnů, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat 3. Jak se přípravek Nizoral používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Nizoral uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá Nizoral šampon je přípravek určený dospělým a dospívajícím k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi nebo kvasinkami. Šamponem může být ošetřena vlasatá část hlavy i rozsáhlejší plochy na hrudi, trupu nebo v obličeji. Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako: - olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů); - červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida); - malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor). Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a infekcím předcházet. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat Nepoužívejte přípravek Nizoral: - Jestliže jste alergický(á) na ketokonazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky přecitlivělosti se projevují svěděním a zarudnutím pokožky po použití šamponu. Upozornění a opatření Snažte se, aby se šampon nedostal do očí. Stane-li se tak, vypláchněte oči vodou. Děti a dospívající Nizoral šampon není určen kojencům a dětem do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Nizoral Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Kortikosteroidy (léčiva typu kortizonu) ve formě krému, masti nebo lotia. Jestliže používáte tyto léky, poraďte se před zahájením léčby šamponem Nizoral se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu šamponem Nizoral můžete zahájit ihned, ale léčbu kortikosteroidy neukončujte ze dne na den. Kůže by mohla reagovat zarudnutím a svěděním. V souladu s doporučením lékaře postupujte při léčbě kortikosteroidy takto: - jeden týden nanášejte kortikoidní přípravky nezměněným způsobem; - další 1-2 týdny postupně snižujte častost používání; - pak můžete léčbu kortikoidními přípravky ukončit zcela. V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Nizoral s jídlem a pitím Není ovlivněno. Těhotenství, kojení a plodnost Nizoral šampon můžete používat během těhotenství a kojení. Rizika spojená s používáním šamponu Nizoral během těhotenství nebo kojení nejsou známa. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nizoral šampon neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 3. Jak se přípravek Nizoral používá Nizoral šampon je určen k léčbě dospívajících a dospělých. Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Umyjte důkladně postižené oblasti na kůži, šampon ponechejte 3-5 minut působit, teprve pak opláchněte. Přesvědčte se, že jste důkladně umyl/a kůži, nikoli pouze vlasy. Pro jedno umytí postačí obvykle malé množství šamponu vytlačené do dlaně. Četnost používání šamponu závisí na druhu infekce a rovněž na tom, zda chcete onemocnění léčit nebo zamezit jeho návratu. Olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupovitost) a červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida): Léčba: 2x týdně po dobu 2-4 týdnů. Zamezení návratu onemocnění: 1x týdně nebo 1x za dva týdny. Malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor): Léčba: 1x denně po dobu 1-5 dní. Jestliže jste použil(a) více přípravku Nizoral, než jste měl(a) Pokud zapomenete použít přípravek Nizoral, použijte jej co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku šamponu. Šampon Nizoral není určen k vnitřnímu užití. V případě, že byl nedopatřením polknut, se poraďte se svým lékařem. Informace pro lékaře v případě předávkování V případě náhodného požití by měla být použita pouze podpůrná a symptomatická opatření. K zamezení aspirace (vdechnutí) by nemělo být vyvoláváno dávení nebo prováděna laváž žaludku. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nizoral nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): - zanícení vlasových váčků - vypadávání vlasů - suchá pokožka - změna struktury vlasů - vyrážka - pocit pálení - zarudnutí v místě aplikace - podráždění v místě aplikace - svědění pokožky - reakce v místě aplikace - zvýšené slzení. Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): - přecitlivělost - porucha chuti - podráždění očí - akné - zánět pokožky (kontaktní dermatitida) - kožní poruchy - odlupování pokožky - přecitlivělost v místě nanesení šamponu - vřídky v místě nanesení šamponu. V ojedinělých případech (četnost nelze z dostupných údajů určit) se může vyskytnout otok pokožky nebo sliznic obvykle v obličeji, očí nebo rtů, změna barvy vlasů a kopřivka. V případě, že nebudete šampon dobře snášet, ukončete léčbu. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Nizoral uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Lahvičku vždy dobře uzavřete. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Nizoral obsahuje - Léčivou látkou je ketoconazolum (ketokonazol). Jeden gram šamponu obsahuje ketoconazolum 20 miligramů. - Dalšími pomocnými látkami jsou natrium-lauromakrogol-sulfát, dinatrium-lauromakrogol- sulfosukcinát, diolamid kyseliny kokosové, kvarternizovaný kolagen, makrogol-5500- methylglukoso-dioleát, chlorid sodný, koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, imidomočovinu, parfém, hydroxid sodný, sodnou sůl erythrosinu a čištěnou vodu. Jak přípravek Nizoral vypadá a co obsahuje toto balení Nizoral šampon je růžový, vazký roztok, charakteristické vůně. Nizoral šampon je dodáván v lahvičkách o obsahu 60 ml a 100 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 – 18 61118 Bad Vilbel Německo Výrobce Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgie STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4. 6. 2019

doprava od 79 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
309 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
328 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
328 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace