Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Oči

OPHTHALMO-SEPTONEX 1MG/G OPH UNG 5G

OPHTHALMO-SEPTONEX 1MG/G OPH UNG 5G

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka. Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

Cena od 99 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
OPHTHALMO-SEPTONEX
Kód SÚKL:
0000876
Léčivá látka:
CARBETHOPENDECINII BROMIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/3 sp.zn.: sukls13542/2009 Příbalová informace – informace pro uživatele Ophthalmo-Septonex oční mast carbethopendecinii bromidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat 3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka. Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení. Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex: jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz. Upozornění a opatření Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex 2/3 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo- Septonex. Přípravek Ophthalmo-Septonex s jídlem a pitím Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex můžete jíst a pít normálně. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Přípravek Ophthalmo-Septonex. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast používá obvykle na noc. Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Septonex, než jste měl(a) Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Septonex Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky 3/3 Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (frekvence výskytu nelze z dostupných dat určit): po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, svědění nebo může dojít ke zčervenání kůže víček, někdy i k výsevům drobných pupínků, puchýřků s mokváním. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. Uchovávejte při teplotě do 25 o C. Chraňte před mrazem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti. Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: mast bílé až nažloutlé barvy. Druh obalu: hliníková tuba, krabička. Velikost balení: 5g oční masti. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.2.2014

doprava od 49 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
105 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
105 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace