Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Vitamíny a minerály

PANTHENOL 100 MG JENAPHARM 100MG tablety 20

PANTHENOL 100 MG JENAPHARM 100MG tablety 20

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy. Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při zánětech horních cest dýchacích a sliznice dutiny ústní.

Cena od 108 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PANTHENOL 100 MG JENAPHARM
Kód SÚKL:
0176380
Léčivá látka:
DEXPANTHENOLUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn. sukls60789/2015 sukls54658/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Panthenol 100 mg JENAPHARM (Dexpanthenolum) tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM užívat 3. Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy. Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při zánětech horních cest dýchacích a sliznice dutiny ústní. Na doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice), dále k doléčování po operaci mandlí, k léčbě projevů nedostatku kyseliny pantothenové, které nelze zvládnout prostou úpravou diety, například při mravenčení a bolestech prstů a plosky nohy ("burning-feetsyndrom", příznaky palčivosti nohou); tyto příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny. Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Panthenol 100 mg JENAPHARM mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let věku. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM užívat Nepoužívejte Panthenol 100 mg JENAPHARM - jestliže jste alergický(á) na na dexpanthenol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Děti a dospívající Nedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař. Další léčivé přípravky a Panthenol 100 mg JENAPHARM Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Nejsou dosud známy žádné lékové interakce. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku je jeho užívání odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience (nedostatku). Proto používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na doporučení lékaře. Přestože do této doby nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, měl by lékař posoudit prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto přípravkem v době těhotenství nebo kojení. O používání přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie. Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka. Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Doporučená dávka přípravku: K podpoře hojení při onemocnění sliznic se užívá 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4 tabletám přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM denně. Jednotlivá dávka je jedna tableta, která se pomalu nechá rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny. Při stavech z nedostatku kyseliny pantothenové se denně užívá 100 mg, tj. 1 tableta přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím vody, nezávisle na jídle. Délka užívání závisí na klinickém obrazu. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže se však do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM, než jste měl(a) Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje Léčivou látkou je dexpanthenol. Jedna tableta obsahuje 100 mg dexpanthenolu. Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, sodná sůl sacharinu, želatina, magnesiumstearát, bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM vypadá a co obsahuje toto balení Panthenol 100 mg JENAPHARM jsou ploché tablety bílé barvy. Balení obsahuje 20 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci : QUINTESENCE s.r.o. Dýšinská 246 109 00 Praha 10 Česká republika Výrobce: mibe GmbH, Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.4.2015.

doprava od 49 Kč
info v obchodě
108 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
108 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
119 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace