Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Zažívací potíže

 > Podpora trávení

PANZYTRAT 25 000 25000U CPS ETD 50 II

PANZYTRAT 25 000 25000U CPS ETD 50 II

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Alternativou ušetříte až 70 %
Cena od 559 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PANZYTRAT 25 000
Kód SÚKL:
0218892
Léčivá látka:
PANCREATINUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

sp. zn. sukls126041/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Panzytrat 10 000 Panzytrat 25 000 enterosolventní tvrdé tobolky pancreatis pulvis Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Panzytrat a k čemu se užívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panzytrat užívat 3. Jak se Panzytrat užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Panzytrat uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Panzytrat a k čemu se užívá Panzytrat patří do skupiny přípravků s obsahem enzymů slinivky břišní. Tyto enzymy se řadí k enzymům trávicím. Patří sem především lipáza, amyláza a proteáza. Lipáza štěpí tuky v potravě, amyláza štěpí škrob a proteáza štěpí bílkoviny. Přípravek je ve formě tobolek obsahujících mikrotablety odolné vůči působení žaludeční šťávy. V žaludku jsou tobolky rozpuštěny, dojde k uvolnění mikrotablet a jejich smíchání s potravou v žaludku, aby tak byly enzymy účinně uvolněny až ve střevě a došlo zde k trávení potravy. Přípravek se užívá u poruch trávení k náhradě pankreatických enzymů, kdy slinivka břišní nevytváří dostatečné množství enzymů k trávení potravy v důsledku těchto onemocnění či stavů: • cystická fibróza, což je vrozená porucha žláz s vnitřním vyměšováním, prvotně postihující především plíce (poruchy dýchání, opakované záněty při ucpávání průdušek hleny) a trávicí systém (poruchy trávení při nedostatečnosti slinivky břišní) • vleklý (chronický) zánět slinivky břišní nebo prodělaný záchvat akutního zánětu slinivky břišní • stav po úplném nebo částečném chirurgickém odstranění slinivky břišní Poruchy trávení vyvolané nedostatečnou tvorbou trávicích enzymů ve slinivce břišní mohou zahrnovat nevolnost, nucení na zvracení nebo zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy či zácpu a nadměrnou přítomnost tuku ve stolici. Přípravek se dále užívá u poruch trávení způsobených poruchou vylučování žluči či nedostatečným stykem enzymů s trávenou potravou, např. po operacích na žlučových cestách, žaludku nebo tenkém střevě, nebo u poruch trávení při blokádě ve vývodných cestách slinivky břišní do tenkého střeva (např. nádorem). Přípravek se rovněž užívá u trávicích poruch ve stáří a v období rekonvalescence. Tento léčivý přípravek užívejte, pouze pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění či stavů a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař. Panzytrat je vhodný pro dospělé, dospívající i pro děti. Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panzytrat užívat Neužívejte Panzytrat • jestliže jste alergický(á) na pankreatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na vepřové bílkoviny; pankreatin obsažený v Panzytratu pochází ze slinivky břišní vepřů. Jestliže jste alergičtí na vepřové maso, můžete být alergičtí také na Panzytrat. Upozornění a opatření Před užitím Panzytratu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky a/nebo jejich obsah polykejte vcelku, nekousejte je, nežvýkejte ani nedrťte (viz také bod 3). Pokud nejsou tobolky užívány doporučeným způsobem, může v důsledku uvolnění trávicích enzymů v ústech dojít k podráždění ústní sliznice, což může vést až ke vzniku vředů v ústech. Při prvních příznacích podráždění úst vypláchněte ústa nebo vypijte sklenici vody. Při užívání vysokých dávek tohoto přípravku může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi a v moči. Váš lékař proto u Vás může sledovat množství kyseliny močové vylučované močí. Pokud máte cystickou fibrózu a potřebujete užívat vysoké dávky Panzytratu, může to mít za následek vznik zúžení v tlustém střevě. Máte-li vy nebo vaše dítě jakékoliv neobvyklé břišní příznaky, upozorněte na to svého lékaře. Další léčivé přípravky a Panzytrat Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Enzymy slinivky břišní mohou ovlivnit vstřebávání vitaminu B9 (kyseliny listové) . Lékař může rozhodnout o případném dodávání kyseliny listové během léčby tímto přípravkem. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek může být užíván během těhotenství nebo období kojení. Nicméně musíte důsledně dodržovat předepsané dávkování. Pokud užíváte během těhotenství vitamin B9 (kyselina listová), potřebujete vyšší dávky kyseliny listové (viz také bod 2). V tomto případě se poraďte s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Panzytrat nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3. Jak se Panzytrat užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování Dávkování přípravku je individuální a dávka pro dostačující vstřebání tuků by měla být stanovena s přihlédnutím k množství a složení stravy a k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Jakékoli zvyšování či úprava dávky musí probíhat pod dohledem lékaře. Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře. Pacienti s cystickou fibrózou: Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. U kojenců (1-12 měsíců) je obvyklá doporučená dávka 400-800 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě. U dětí (1-11 let) , dospívajících (12-18 let) a dospělých je obvyklá doporučená dávka 500-4 000 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě. Pacienti s dalšími stavy spojenými s nedostatečností slinivky břišní. Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá doporučená dávka pro dospělé je 20 000 až 75 000 jednotek* lipázy během hlavního jídla (odpovídá 2 až 7 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 až 3 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000) a 10 000 až 25 000 jednotek* během svačiny (odpovídá 1 až 2 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 tobolce přípravku Panzytrat 25 000). U kojenců (1-12 měsíců), dětí (1-11 let) a dospívajících je doporučená dávka 500 až 4 000 jednotek* lipázy na 1 g tuku ve stravě, což odpovídá 50 000 až 100 000 jednotkám* lipázy za den. Tato celková denní dávka odpovídá 5 až 10 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 za den, nebo 2 až 4 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000 za den. Váš lékař Vám sdělí, jakým způsobem máte tuto denní dávku rozdělit na jednotlivé dávky, které budete dítěti podávat v průběhu dne. jednotka = jednotka podle Ph. Eur. (Evropský lékopis) Způsob podání Tobolky se užívají během jídla, s dostatečným množstvím tekutiny (např. ovocné šťávy). Pokud zapomenete užít tobolky během jídla, je nutné, abyste je užil(a) okamžitě po jídle. Tobolky se polykají celé, nekousejte je, nežvýkejte ani nedrťte. Pokud máte obtíže s polykáním, je možno tobolku otevřít a obsah spolknout; obsah tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. Nebo může být obsah tobolky smíchán s malým množstvím měkké stravy, která se nemusí kousat (např. jogurt), nebo tekutiny (jako je pomerančový džus, jablkový džus nebo šťáva). Obsah tobolky spolkněte ihned s jídlem nebo tekutinou. Okamžité vypití sklenice vody nebo džusu po spolknutí jídla zajišťuje polknutí celé dávky přípravku. Je třeba dbát na to, aby přípravek nezůstal v ústech a nedošlo k podráždění sliznice v dutině ústní (viz také bod Upozornění a opatření). Nemíchejte obsah tobolky s alkalickou stravou nebo tekutinou (jako je mléko, zmrzlina, čaj). Jestliže jste užil(a) více přípravku Panzytrat, než jste měl(a) Při předávkování se mohou objevit některé nežádoucí účinky popsané níže jako je nevolnost, bolesti v břiše, průjem. Pokud se u Vás objeví jakýkoli nežádoucí účinek, kontaktujte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panzytrat Pokud zapomenete užít přípravek Panzytrat během jídla, můžete si vzít dávku ještě během půl hodiny po jídle. Pokud jste si zapomněl(a) vzít Panzytrat, mohou se u Vás po konzumaci jídla objevit příznaky žaludeční nevolnosti. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Panzytrat Při náhlém ukončení léčby může dojít ke znovuobjevení příznaků. Pokud máte obtíže, kvůli kterým byste měl(a) přestat Panzytrat užívat, kontaktujte lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V průběhu léčby se mohou objevit následující nežádoucí účinky: • Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10),: bolest břicha • Časté (u 1 až 10 pacientů ze 100),: zácpa, průjem, nadýmání • Méně časté (u 1 až 10 pacientů ze 1 000: ztráta chuti k jídlu, poruchy trávení, křeče v břiše, pocit na zvracení, vyrážka • Četnost výskytu není známa: vysoká hladina kyseliny močové v krvi a/nebo v moči, fibrotizující kolonopatie (zhoršená střevní průchodnost), zvracení, svědění a alergické reakce V případě alergické reakce (svědění, vyrážka) přestaňte Panzytrat užívat a okamžite kontaktujte lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohotopřípravku. 5. Jak Panzytrat uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Panzytrat 10 000 uchovávejte při teplotě do 30°C. Panzytrat 25 000 uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Po otevření lahvičky Panzytratu 10 000 musí být obsah spotřebován do 3 měsíců při skladování do 25°C a u Panzytratu 25 000 do 6 měsíců při skladování do 25°C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Panzytrat obsahuje Léčivou látkou je pankreatinum odpovídající: • Panzytrat 25 000: lipasum 25 000 j., amylasum alespoň 22 500 j. a proteasum alespoň 1 250 j. • Panzytrat 10 000: lipasum 10 000 j., amylasum alespoň 9 000 j. a proteasum alespoň 500 j. Pomocné látky: Jádro mikrotablet: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát Potahová vrstva mikrotablet: disperze kopolymeru kyseliny metakrylové A, triethyl-citrát, mastek, simetikonová emulze 30%, upravený montánní vosk Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), červený a černý oxid železa (E172), natrium-laurylsulfát. Jak Panzytrat vypadá a co obsahuje toto balení Panzytrat 10 000 jsou tvrdé enterosolventní želatinové tobolky o vel. 2 (hnědá neprůhledná horní část, bezbarvá průsvitná spodní část) obsahující šedobílé mikrotablety. Panzytrat 25 000 jsou tvrdé enterosolventní želatinové podlouhlé tobolky o vel. 0 (hnědá neprůhledná horní část, bezbarvá průsvitná spodní část) obsahující šedobílé mikrotablety Panzytrat 10 000 a 25 000 jsou k dispozici v lahvičkách o obsahu 20, 50 a 100 tvrdých enterosolventních tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Business & Technology Park Dublin 17, D17 E400 Irsko Výrobce Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG Pinnauallee 4 25436 Uetersen Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 5. 2019

doprava od 79 Kč
info v obchodě
559 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
559 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace