Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dezinfekční přípravky

PEROXID VODÍKU 3% COO 3% DRM SOL 100ML

PEROXID VODÍKU 3% COO 3% DRM SOL 100ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Peroxid vodíku 3% COO je antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) kožních ran, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu.

Cena od 59 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
PEROXID VODÍKU 3% COO
Kód SÚKL:
0055911
Léčivá látka:
HYDROGENII PEROXIDUM 3%
Režim výdeje:
vyhrazená léčiva
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek




Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn.sukls8512/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Peroxid vodíku 3% COO kožní roztok hydrogenii peroxidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, poraďte se s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat 3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Peroxid vodíku 3% COO uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Peroxid vodíku 3% COO a k čemu se používá Peroxid vodíku 3% COO je antiseptikum ve formě kožního roztoku. Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) kožních ran, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod. Přípravek lze použít i k výplachům úst nebo ke kloktání při zánětech a infekcích v dutině ústní a hltanu. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3% COO používat Nepoužívejte Peroxid vodíku 3% COO - jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3% COO se poraďte se svým lékařem: Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3% COO se poraďte s lékařem. Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře. Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran. Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího ústrojí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima. Další léčivé přípravky a Peroxid vodíku 3% COO Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal (a) nebo které možná budete používat. Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky. Těhotenství, kojení a plodnost Přípravek můžete používat i v těhotenství a při kojení. Peroxid vodíku 3% COO obsahuje kyselinu benzoovou. Mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 3. Jak se Peroxid vodíku 3% COO používá Vždy pečlivě dodržujte pokyny v této příbalové informaci. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím neředěného roztoku tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu. K výplachu dutiny ústní nebo ke kloktání při ošetření zánětů a infekcí v dutině ústní a hltanu používejte rovněž neředěný roztok. Po výplachu či kloktání roztok vyplivněte. Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem. Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Může dojít k alergické kožní reakci na kyselinu benzoovou nebo ke kontaktní dermatitidě (zánětu kůže). Při vstříknutí do oka může dojít k podráždění až poškození oční rohovky. Při používání přípravku v dutině ústní (výplachy, kloktání) může dojít ke vzniku vřídků v dutině ústní, změnám na sliznici, k podráždění a ke zvýšení citlivosti zubů. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před slunečním zářením. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Peroxid vodíku 3% COO obsahuje Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku Pomocné látky: stabilizační přísady kyselina benzoová a difosforečnan sodný. Jak přípravek Peroxid vodíku 3% COO vypadá a co obsahuje toto balení Peroxid vodíku 3% COO je čirý, bezbarvý roztok slabého charakteristického zápachu, dodávaný v černé PE lahvičce válcovitého tvaru, s PE těsnící vložkou a PE šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 100 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Coopharma s. r. o. Zelený pruh 1090/109 Praha 4, Česká republika Výrobce: Coopharma s. r. o., Zelený pruh 1090/109 Praha 4, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015

doprava od 49 Kč
info v obchodě
59 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
59 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
62 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
62 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
69 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
69 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace