Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

RHINALLERGY  TBL SLG 60

RHINALLERGY TBL SLG 60

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti.

Cena od 159 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
RHINALLERGY
Kód SÚKL:
0020537
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1 sp.zn.sukls333161/2019 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RHINALLERGY sublingvální tablety homeopatický léčivý přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek RHINALLERGY a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat 3. Jak se přípravek RHINALLERGY užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek RHINALLERGY uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVAT Neužívejte přípravek RHINALLERGY - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku RHINALLERGY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití. Další léčivé přípravky a přípravek RHINALLERGY Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 2 Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek RHINALLERGY obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Orální podání. Doporučené dávkování přípravku je: Dospělí, dospívající a děti: 1 tabletu po 1-2 hodinách nechat zvolna rozpustit v ústech. Denní dávka nemá překročit 6 tablet. O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese info@boiron.cz. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 3 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek RHINALLERGY obsahuje Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: Allium cepa 5 CH ............................................................ 0,5 mg Ambrosia artemisiifolia 5 CH ......................................... 0,5 mg Euphrasia officinalis 5 CH .............................................. 0,5 mg Histamini dihydrochloridum 9 CH .................................. 0,5 mg Sabadilla 5 CH ................................................................ 0,5 mg Solidago virgaurea 5 CH ................................................. 0,5 mg Pomocnými látkami jsou: sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát. Jak přípravek RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto balení Bílé sublingvální tablety. Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2020

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
159 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
165 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
165 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace