Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ucpaný nos

SANORIN 0,5PM NAS SPR SOL 1X10ML

SANORIN 0,5PM NAS SPR SOL 1X10ML

Naleznete v 22 lékárnách

Sanorin 0,5‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.

Alternativou ušetříte až 10 %
Cena od 55 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SANORIN
Kód SÚKL:
0208648
Léčivá látka:
NAPHAZOLINI NITRAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn.sukls10464/2017 Příbalová informace: informace pro uživatele Sanorin 0,5‰ nosní sprej, roztok (Naphazolini nitras) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Sanorin 0,5‰ a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 0,5‰ používat 3. Jak se Sanorin 0,5‰ používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Sanorin 0,5‰ uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Sanorin 0,5‰ a k čemu se používá Sanorin 0,5‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin. Sanorin 0,5‰ se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Při zánětu středního ucha používejte Sanorin 0,5‰ pouze po poradě s lékařem. Sanorin 0,5‰ může být podáván dětem starším 3 let a dospívajícím. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 0,5‰ používat Nepoužívejte Sanorin 0,5‰ : - jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění. - jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Sanorin 0,5‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: - jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak) - jestliže trpíte poruchami látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy) - jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom) - jestliže trpíte průduškovým astmatem - jestliže se léčíte některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak. 2 Děti a dospívající Sanorin 0,5‰ nesmí být podáván dětem do 3 let. Další léčivé přípravky a Sanorin 0,5‰ Při současném podávání Sanorinu 0,5‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklickými antidepresivy) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Sanorin 0,5‰ se během těhotenství a kojení může používat jen na doporučení lékaře.. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Sanorin 0,5‰ nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Sanorin 0,5 ‰ obsahuje methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci léku). 3. Jak se Sanorin 0,5‰ používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku, pokud lékař neurčí jinak, je: Dětem ve věku od 3 do 6 let se podává 1 - 2 dávky a dětem od 6 let a dospívajícím do 15 let 2 dávky přípravku. Přípravek se vstřikuje do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 3 dní. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení léčby. Způsob použití Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte, dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Před použitím sejměte ochranný kryt. Při aplikaci držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí lehce vdechněte nosem. Stejným způsobem ošetřete i druhou nosní dírku. Po použití nasaďte ochranný kryt. Jestliže jste použil(a) více Sanorinu 0,5‰, než jste měl(a) Při náhodném požití většího množství Sanorinu 0,5‰ dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 0,5‰ Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Velmi vzácně mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté užívání Sanorinu 0,5 ‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Sanorin 0,5‰ uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Sanorin 0,5‰ obsahuje Léčivou látkou je Naphazolini nitras 5 mg v 10 ml Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, methylparaben E218, čištěná voda. Jak Sanorin 0,5‰ vypadá a co obsahuje toto balení Čirý bezbarvý roztok bez zápachu. Průhledná nádobka (HDPE), komplet PAK se závitem – pumpa (PP), stoupací trubička (PE a PP), těsnění (PU-BU), nosní aplikátor (PP) a krytem (LDPE), příbalová informace, krabička. Velikost balení: 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci Xantis Pharma Limited Lemesou 5, Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101 2112, Nicosia Kypr Výrobce Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava - Komárov Česká republika 4 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2017

doprava od 49 Kč
Info v obchodě
55 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
55 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
55 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
60 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
60 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
69 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
69 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
83 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
83 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
87 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
87 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
88 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
88 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
89 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
91 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
91 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
93 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
93 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
97 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
97 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace